Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено на 11 декември 1996 година с участието на 1/3 от общините. В средата на 1997 г. броят на общините става 2/3, което дава право на Сдружението да бъде легитимен представител на местната власт, да представлява и защитава нейните интереси. От 1999 година в НСОРБ членуват 264 от общо 264 общини в страната. През 2015 г. членовете на НСОРБ стават 265, след присъединяването на новосъздадената община Сърница.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е отделно от членовете си и функционира на принципите на доброволност и равнопоставеност на своите членове.

Нашата цел е силно, ефективно, изцяло в полза на гражданите и отговорно местно самоуправление.

Нашата мисия е да бъдем:

„Глас” на общините в България, като се утвърждаваме постоянно като техен надежден партньор, център за услуги за общинската администрация и инициатор на международни контакти;

Представител и защитник на интересите на местните власти, съгласно законовите правомощия на НСОРБ;

Коректив на централната власт, като разработваме и отстояваме предложения за усъвършенстване на нормативната уредба на местното самоуправление.

Дейността на НСОРБ е фокусирана в три основни направления:

Представителство и защита на общините пред органите на централната власт: изследвания, анализи, оценка и разработване на предложения за промяна и усъвършенстване на политиката по отношение на местното самоуправление, лобиране;

Подкрепа на общините при осъществяване на техните правомощия: проучване мненията на общинитеи разработване на консенсусни позиции и стратегии; предоставяне на широк спектър от консултации, обучителни програми, издаване на тематични справочници и консултативни разработки, предоставяне на собствен Център за обучение на общините;

Участие в български и международни форуми и организационно укрепване на НСОРБ.