Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Community4LivingAreas_C4LA

 

Продължителност на проекта: 2023-2029 г. 

Финансиране: Проектът C4LA е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), част от Програмата Interreg Euro-MED 2021-2027.

Партньори:

Партньорството се състои от 8 организации от 7 допустими страни и региони на EURO-MED: Словения, Испания, Италия, Гърция, Хърватия, България и Албания (които представляват страната от IPA). Участващите организации имат богат опит в управлението на проекти на ЕС и имат предимството, че са работили заедно като партньори по проекти в миналото. Дейностите по проекта, отговорностите и разпределението на бюджета са добре разпределени.

  • Научноизследователски център Bistra Ptuj-Водещ партньор;
  • Евро-средиземноморска асоциация на икономистите;
  • Асоциация MedCities;
  • ENVIRONMENT PARK – Научно-технологичен парк за околна среда;
  • Регионална енергийна агенция на Северозападна Хърватия;
  • Национално сдружение на общините в Република България;
  • Регионален център за развитие и сътрудничество;
  • Регион Западна Гърция;

Резюме на проекта:

Изменението на климата променя местообитанията и жизнените цикли на организмите. Животът в биосферата днес е по-уязвим от всякога и средиземноморските територии ще бъдат сериозно засегнати от това екологично, социално и икономически. Необходимо е стратегическо управление, основано на сътрудничество и координация, предприемане на твърди стъпки напред в правилната посока.  

Предизвикателството пред партньорските общности по проекта (GLA) е да дефинират и насърчат механизъм за управление, който ускорява прилагането на решенията за смекчаване и адаптиране към изменението на климата, чрез изграждане на капацитет и трансфер на знания. 

Механизмът включва координация на 3 нива:

1) в рамките на тематичната общност на GLA;

2) в рамките на програмата Interreg Euro-Med и проекти за управление;

3) с мрежи, стратегически организации и ключови лица, вземащи решения, за да се осигури усилващо въздействие в целия регион.

Очакваните резултати са:

1) инструменти и методологии, готови за прилагане от местните и регионалните власти;

2) процес на съвместно създаване на живи лаборатории, свързващ общността на GLA с гражданското общество, програми и инициативи на ЕС, държави и региони.

За тази цел предложението адаптира и интегрира най-добрите практики от 2 проекта Interreg MED: възобновяема енергия и градски транспорт, като ги адаптира към новото предизвикателство за насърчаване на GLA.

Иновацията на проекта е при прилагането на 2 процеса на мейнстрийминг:

1) фокусиран върху трансфера на резултатите към публичните органи;

2) фокусиран върху действия, насърчавани от гражданското общество и публично-частните партньорства. 

Линк към сайта на проекта: https://green-living-areas.interreg-euro-med.eu/  

LinkdIn: https://www.linkedin.com/company/interreg-euro-med-green-living-areas/posts/?feedView=all 

X: https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FInterregMedGLA 

Instagram: https://www.instagram.com/interregmedgla/ 

Програмата Interreg Euro-MED 2021-2027 цели подкрепа на сътрудничеството през средиземноморските граници, чрез предоставяне на средства за проекти, разработени и управлявани от публични администрации, университети, частни организации и организации на гражданското общество.

Обединява партньори от 69 региона на 14 държави от северния бряг на Средиземно море с обща цел: климатично неутрално и устойчиво общество в полза на своите граждани. Подкрепят се проекти за институционален диалог – с бенефициенти регионални и национални публични органи, като целта е интегриране на резултатите от изпълнени проекти в практиката и публичните политики

България е част от разширения програмен ареал за настоящия период. Участват 96 партньора, от които 18 общини. В края на м. юни 2023г. приключи втората покана за набиране на проекти.  Общият бюджет възлиза на 294 милиона евро за настоящия период. Вижте повече за Interreg Euro-MED: ТУК.