Промени в правила за финансиране на проекти от ПУДООС

15.01.2021

356

От Предприятието за управлението на дейностите по опазването на околната среда (ПУДООС), информират че от 15 януари, се изменят Вътрешните правила за дейността му- http://pudoos.bg/ Измененията включват: 

  • Нов ред за прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Заявления могат да се подават 2 пъти месечно за период от 5 работни дни, като началото на отделните приеми е 1-во и 15-то число на всеки календарен месец;
  • След приключване на всеки прием, комисия разглежда подадените заявления по отношение на окомплектованост на документите - наличието на изискуемите документи към подадените заявления, съгласно изискванията за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ;
  • В рамките на следващия работен ден, след приключване работата на комисията, неокомплектованите заявления се връщат на заявителите, като в придружително писмо, се посочват липсващи документи;
  • Напълно окомплектованите заявления подлежат на предварителен контрол по реда на Раздел VІ от Вътрешните правила от дейността на ПУДООС;
  • Актуализиран е образецът на бланка на заявление за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Новият образец и списъкът на документите, необходими при кандидатстване пред ПУДООС са достъпни на интернет-страницата на Предприятието, в секция „Документи“.

Всички заявления, постъпили преди влизане в сила на изменението, ще бъдат разгледани по стария ред на прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

При необходимост от повече информация, относно новите правила за прием, може да се свържете с ПУДООС на телефони 02/940 62 51 и 02/940 63 24.

В допълнение от 22 декември 2020 г., е в сила принципно решение за определяне на срок на валидност на взетите от Управителния съвет (УС) на ПУДООС решения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти, както следва:

  • Определя се общ срок до пет години за изпълнение на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, както следва:
    • В срок до две години от датата на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, да се сключи договор за финансиране. В случай, че след изтичане на определения срок, не се сключи договор с ПУДООС, независимо от причините за това, взето от УС решение за финансиране автоматично се отменя.
  • Срокът за изпълнение на сключения договор с ПУДООС не може да е по-дълъг от три години от датата на подписването му.