Безплатни обучения 2022

През 2022 г. ще бъдат организирани общо 159 семинара по 15 ключови общински теми. Предлаганите обучения са с преобладаващо практическа насоченост и са предназначени за заместник-кметове, общински експерти и служители. Допустимо е участието и на служители от администрацията на кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация. Всички разходи за участие се поемат от НСОРБ, с изключение на пътните разходи на участниците, както и на разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Важно! В обученията не могат да участват служители, които вече са преминали присъствени или дистанционни семинари по същата тема. Съгласно изискванията на проекта изборни лица не могат да участват в обучителните семинари.

Как можете да се включите в обученията?

  • Чрез заявка в Регистрационната форма (Линк към Регистрационната форма ще откриете в поканата, изпратена до общината), можете да заявите желанието си да се включите в организираните през м. януари и февруари семинари. Ако предлаганите дати или места не съответстват на Вашите предпочитания, ще имате възможност да се включите в следващите семинари по същата тема. Семинарите ще бъдат отваряни за заявяване поетапно - не по-късно от 15-то число на предходния месец ще получите конкретна покана за обученията за следващите 2 месеца. (напр. покана за обученията през м. март и април ще получите до 15 февруари и т.н.);
  • Заявките за участие се приемат не по-късно от 7 дни преди началото на съответното обучение (напр. за обучение от 17 до 19 януари, срокът е до 10 януари);
  • Не по-късно от 5 дни преди началото на семинара, ще получите потвърждение, а при необходимост и допълнителна информация за провеждането.

Важно! Максималният брой участници в едно обучение е 25. Записването става по реда на постъпване на заявките. В случай, че с Вашата заявка надхвърля максималния брой участници, ще получите обратна връзка за други възможни дати и места, на които ще се провеждат обучения по същата тема.

Обученията ще се провеждат съобразно въведените в страната противоепидемични мерки, съобразно актуалната към момента на провеждане заповед на министъра на здравеопазването. В тази връзка, за м. януари и февруари при регистрацията си участниците следва да представят валиден „Зелен сертификат“.