Актуални новини

Събития за дата
НОВИНИ ЗА ОБЩИНИТЕ
13 СЕПТЕМВРИ 2019

Novini.bg
НСОРБ поиска законови промени, с които да се регламентира назначаването на кметски наместници в местата с под 350 жители

НСОРБ поиска законови промени, с които да се регламентира назначаването на кметски наместници в местата с под 350 жители, съобщиха от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Според предложението, направено по време на заседание на комисията уреждането на правния статут на кметствата, в които няма да се провеждат избори за кметове, може да стане с промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Нормативната промяна следва да позволи на общинските съвети да назначават кметски наместници в местата, където не са проведени избори. Народните представители са заявили принципна подкрепа за предложеното решение. Председателят на Kомисията по регионална политика, благоустpойство и местно самоуправление Искрен Веселинов е предложил народните представители да обсъдят промените в рамките на политическата сила, която представляват и в най-кратък срок да оформят общ законопроект.
По данни на ЦИК през 2019 г. местни избори няма да се проведат в 1222 кметства в страната поради наличието на население под установения в чл. 16, ал.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАTУРБ) минимум от 350 души. В същото време, в тези населени места няма да могат да бъдат назначени и кметски наместници, посочват от комисията.

News.bg
132 млн. лева са просрочените задължения на общините

Просрочените задължения на общините към 30 юни 2019 г. са в размер на 132,1 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 123,9 млн. лв., като са формирани от 131 общини, представляващи 49,4 % от общия брой общини. Това съобщават от Министерството на финансите.
134 общини завършват второто тримесечие на 2019 г. без просрочени задължения по бюджета си.
Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 31,3 % или 83 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 32,0 млн. лева. В същото време 50 общини увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 26,7 млн. лева.
В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2,4 млн. лв. и съставляват около 2,0 % от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините.
Общинският дълг и общинските гаранции възлизат на 1 385,3 млн. лв., в т.ч 602,7 млн. лв. вътрешен (43,5 %) и 782,6 млн. лв. (56,5 %) външен дълг.
Дългът на Столична община формира 52,0 % от общия размер на дълга. Спрямо края на 2018 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 10,0 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешния дълг с 20,6 млн. лв. и увеличение на размера на външния дълг с 10,6 млн. лв.
Анализът на данните в края на второто тримесечие на 2019 г. спрямо края на 2018 г., както и спрямо същия период на 2018 г., показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната нараства до 39,41 % спрямо 36,65 % в края на 2018 г., като остава по-нисък и спрямо същия период на миналата година, когато е 41,95 %.
Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, е 38 и за трите разглеждани периода. Приходите превишават разходите за местни дейности към края на второто тримесечие на 2019 г. при 20,4 % от общините или при 54 общини. В края на 2018 г. този резултат се наблюдава само при 8,3 % или 22 общини.
Размерът на наличните в края на юни 2019 г. задължения за разходи по бюджетите на общините към годишния размер на разходите на общините намалява до 3,6 % (при 3,6 % към 30.06.2018 г. и 6,7 % към 31.12.2018 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 75, при 82 за същия период на миналата година и 68 към края на 2018 година.
Към 30 юни 2019 г. в 17 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15 на сто (при 20 общини за същия период на миналата година и 22 към 31.12.2018 г.).

Actualno.com
София с най-много дългове сред общините у нас

 София е рекордьор по натрупани дългове сред общините у нас. На столицата се падат 52% от общия дълг на местните администрациите у нас, показват данните на Министерството на финансите (МФ) за първото полугодие на тази година. В края на юни общинският дълг, заедно с общинските гаранции, е 1.385 млрд. лв., което е с 38 млн. лв. повече отпреди година, пише в днешния си брой в. "Сега".
В бюджета на столицата за 2019 г. максималният записан размер на общинския дълг към края на бюджетната 2019 г. би трябвало да е до 709 311 913 лв. В него се включват нови заеми, получени през тази година, както и пари за погасяване на стари задължения. Голяма част от задълженията на общините - над 80%, са формирани от предстоящи плащания по инвестиционни проекти, посочва МФ. Просрочените задължения по общинските бюджети през последните 12 месеца леко намаляват - от 129 млн. лв. в края на юни 2018 г. на 123 млн. този юни. 83 общини са успели да разплатят част от просрочените си задължения, докато други 50 са ги увеличили.
Градовете с най-големи неразплатени в срок суми са Пазарджик - 20 млн., Смолян с 14 млн., Стара Загора с 13 млн. и Видин с 11 млн. лв. МФ следи как кметовете управляват бюджетите си по комплекс от показатели за финансова самостоятелност, устойчивост и инвестиционна активност, въведени през 2016 г. със Закона за публичните финанси.
С най-добри параметри през второто тримесечие на 2019 г. са Столичната община, Челопеч, Крумовград, Девня, Пловдив, Бургас, Ветово, Чавдар, Панагюрище и Русе. Най-негативни тенденции се забелязват за Костенец, Чирпан, Рудозем, Доспат, Тутракан, Кричим, Мездра. Към тези градове се добавят и още 11 закъсали общини, които са под специален надзор от финансовото министерство. Те обаче са защитили оздравителни планове през 2017 г., срещу които са получили безлихвени заеми за близо 30 млн. лв. Това са Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград, Сливен, Сунгурларе, Видин, Мизия, Симитли и Стамболово. Повечето общини трябва да върнат заемите до 1 декември тази година.

БНР
Новоселска община – лауреат на конкурса „Екообщина 2019

Община Ново село стана лауреат на конкурса „Екообщина 2019“. Конкурсът е под егидата на френското посолство и се провежда в четири категории – Общини с население под 10 000 жители, „Спорт и гражданско общество“ за неправителствени организации, „Образование и околна среда“ – за неправителствени организации и същата категория за училища.
 Новоселска община всяка година привлича средства за озеленяване на своите селища главно чрез ПУДООС /Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда/. Използвайки своя опит, тя отива в конкурса с проектно предложение „Почистване, озеленяване и изграждане на кът за отдих в УПИ VII кв. 62 с. Ново село “. Това е градинката срещу църквата „Успение Богородично“ с паметника на обесените въстаници през 1876 г. И спечелва. Наред с още пет общини в България с население под 10 000 жители – Смядово, Сапарева баня, Драгоман, Лесичово и Антоново.
 Договорът с френското посолство е подписан в края на месец юли. Градинката е почистена и в момента се правят изкопни работи за монтиране на предвидените 7 бр. пейки и 2 кошчета за боклук. За озеленяването на площта ще бъдат насадени 20 бр. кълбовидна туя. Предвижда се в дейностите да се включи населението с доброволен труд. Това ще помогне за повишаване на екологическото самосъзнание – една от главните цели на заданието. Градинката се намира непосредствено до познатата ни като „Дом за деца и юноши“ сграда, в която са разположени два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и Преходно жилище. Затова й се отрежда значението като място за социални контакти и отдих. Облагородяването на площта, която е в непосредствена близост до голямата черква и наличието на паметника от Новоселското въстание 1876 г. в нея ще спира жителите и гостите на селото, ще пази историческата памет на населението за  отминали събития, които не можеш да намериш в учебниците.
 Средствата, които ще се вложат в озеленяването на градинката срещу голямата църка са 3000 лв. и ще допринесат за достигане на европейските стандарти за модерна, екологична и безопасна физическа среда в Ново село.

Tvevropa.com
Възможно ли е детските градини да работят безплатно?

Проект за премахване на таксите за детските градини у нас разработва фондация „Тръст за социална алтернатива“. Намаляването или пълното премахване на таксите в детските учебни заведения вече е факт в няколко общини в страната, а ползите са на лице. Това показва и проучването, което са направили фондацията съвместно с МОН.
Ботевград, Тунджа и Антоново са част от общините у нас, които са намалили или напълно са премахнали таксите в детските градини. Целта е учебните заведения да бъдат посещавани от повече деца от бедни семейства и по-лесното им включване в образователната система. Проучване в над 230 населени места в страната показва основните причини децата да не посещават детска градина.
 проф. Йост де Лаат, университет в Утрехт, Холандия:
„В изследването, което направихме, ние разгледахме три ключови пречки пред участието на децата в детска градина. Първото, към което насочихме вниманието си е, че родителите може би не са наясно с ползите от посещението на детска градина от техните деца. На второ място – може би те нямат възможност да си позволят. И на последно място – родителите може би просто нямат желание на изпратят децата си там“.
Подобна практика има и в други европейски държави, както и в Холадния. Според проф. Йост де Лаат въвеждането на политика, която напълно да премахне таксите в детските градини, би довела и до икономически ползи за България.

Dobrichonline.com
Община Балчик с награда за популяризиране на туризма в България

Медийна компания К и П Адвъртайзинг награди Община Балчик за популяризиране на туризма в България в категория "Морски туризъм" на специална церемония в Централния военен клуб в София.
Събитието беше подкрепено от Министерството на туризма на Република България. Гости на церемонията бяха народни представители, кметове на общини, инвеститори, мениджъри, представители на туристическия бранш, медии. По повод  Световния ден на туризма беше издаден и каталог Дестинация България - "Българските общини - туризъм, култура, бизнес".

Ardanews.info
Момчилград получи приз за „Динамично развиваща се община в туризма“

На официална церемония в Централния военен клуб в София бе връчено отличие на Община Момчилград за „Динамично развиваща се община в туризма“. Признанието е отсъдено от Министерство на туризма, което отличи общини, инвеститори и мениджъри, допринесли за туризма в България.
Отличието бе връчено на кмета на Община Момчилград Сунай Хасан, който благодари на организаторите за признанието и добави, че с традиционната среща „Момчилград винаги в сърцето“, която се провежа всяка година, събираща момчилградчани от всички краища на света, общината развива нов тип туризъм.
„Много хора заминаха по света, но те знаят, че винаги в последната седмица на юли се прави нашата среща и се връщат за нея, това ние наричаме носталгичен туризъм“, заяви Сунай Хасан. Той беше приветстван от всички в залата за това, че целият екип на Община Момчилград е дошъл в София специално за събитието, което се провежда по повод световния ден на туризма. На церемонията присъства и Ерол Мехмед, депутатът от ДПС и бивш заместник кмет на общината, в чийто ресор беше туризма.
Община Момчилград е най-богатата на туристически обекти в Източните Родопи. Най-популярен е археологическият комплекс край с. Татул. Според една от последните хипотези на археолозите, след намирането на бронзова статуетка, тук се е намирал гробът на митичния певец Орфей. Комплексът се развива около мегалит с формата на пресечена пирамида, изсечена в монолитна скала. Първите следи от култови практики на  Татул са от преди 5 000 години. При разкопки археолозите попаднаха на глинени олтари, както и изсечени в скалата над комплекса два саркофага и триметров кладенец, датирани от края на V пр. Хр. По това време Татул е използван като място за наблюдение на небесни явления, наблюдават се и геомагнитни аномалии.
В района на Татул може да се види още един комплекс, свързан с древните траки. Харман кая, известен като българския Стоунхендж, се намира в района на с. Биволяне. Обектът е един от най-мащабните скално-изсечени праисторически култови комплекси в Родопите. Развил се е около плато с пещера. Край нея има две площадки – Големият и Малкият харман. Тук могат да се видят саркофаг и шарапана – съоръжение, в което древните траки са правели свещеното вино за огнено-винените си ритуали. Комплексът на Харман кая е своеобразна астрономическа обсерватория, използвана за наблюдения на небесните тела.
Само на километър от Харман кая се намира алиевитския религиозен комплекс Елмалъ баба теке. Разделен е на 2 части – мъжка и женска. В мъжката част има 6 безименни гроба. В женското отделение има само един гроб. Смята се, че мястото е лечебно и има обичай по време на празник тук да нощуват болни и бездетни жени, с надежда да получат помощ. С легенди за изцерение се свързва и изворът Дамбалъ, където водата извира от самите скали.
Всяка година на 5 срещу 6 май, когато се отбелязва Хъдърлез, хиляди се стичат край извора, за да се облеят с леденостудената вода. Вярва се, че в тази нощ тя добива целебна сила и помага при заекване, екземи, парези и други болести.
Община Момчилград предлага незабравими преживявания и за любителите на природата. Дивечовъдният участък “Студен кладенец” е уникален с това, че животните са на свобода. Освен елени лопатари, от 5-6 години тук се развъждат и отглеждат и благородни елени. Могат да се видят европейски бизони, както и няколко табуна диви коне от вида тарпан, заселени след реализирането на съвместен проект с Холандия.

БТА
С ритмите на "Мило ми е, мамо" ансамбъл "Добруджа" ще открие концерта за 65-годишнината от своето създаване

С ритмите на емблематичната песен "Мило ми е, мамо, драго ми е, татко, в Добруджа да ида" професионалният фолклорен ансамбъл "Добруджа" ще открие празничната си програма за 65-годишнината от своето създаване. Залата на драматичния театър "Йордан Йовков" ще събере тази вечер ценителите на добруджанския фолклор, певци, танцьори, инструменталисти, преминали през школата на ансамбъла, бивши негови художествени ръководители, съобщават от формацията.
През своята дълголетна творческа история ансамбъл "Добруджа" е представял българското фолклорно богатство на фестивали и турнета в Русия, Китай, Швейцария, Великобритания, Франция, Австрия, Германия, Ливан и други страни. Фотоархивът на ансамбъла е запечатал в над 4000 фотоса около 6500 концерта в страната и чужбина, връчването на награди и други значими събития.
На гала-концерта за 65-ата годишнина ансамбълът със своя главен художествен ръководител Стоян Господинов, който е номиниран за новия почетен гражданин на Добрич, ще представят фолклорните традиции в различни етнографски области на страната.

БТА
Хасково се присъединява към програмата на УНИЦЕФ "Работилница за родители - да пораснем заедно"

Община Хасково подписа с УНИЦЕФ споразумение за сътрудничество за изпълнение на програмата "Работилница за родители - да пораснем заедно", съобщиха от местната администрация. Инициативата е на Общностен център за подкрепа на деца и родители. Трима членове от екипа на центъра вече са били обучени от световната организация за стартиране на програмата на територията на общината.
Посещението на работилницата за родители ще бъде напълно безплатно, уточняват от общината. От там припомнят, че програмата е изцяло разработена от УНИЦЕФ и стартира в България през 2012 година, а през 2018 година УНИЦЕФ - България е подписала с правителството нов 5-годишен ангажимент за сътрудничество.
"Работилницата за родители" представлява серия от 14 тематично свързани семинара за майки и бащи на деца от 0 до 4 години. В нея се използват различни форми на работа, а всяка сесия е допълнена с ролева игра или кратък филм. По време на заниманията родителите ще могат да споделят информация, знания, умения и подкрепа, като целта е да насърчават напредъка и развитието на детето.

БТА
Общинските училища в Търговищко са в готовност за новата учебна година

Общинската училищна мрежа в Търговищко е в готовност за стартиране на новата учебна година. Приключена е по-голямата част от планираните ремонтни дейности на класни стаи, санитарни възли и други, съобщиха от администрацията на кмета Дарин Димитров.
Забавянето на дейностите в определени учебни заведения няма да възпрепятства започването на учебния процес. Такъв е случаят във Второ СУ "Проф. Н. Маринов", където се извършва ремонт на санитарните възли с целеви средства от Министерството на образованието (МОН). В училището е извършен и ремонт на отоплителната инсталация. Закупени са метални шкафчета за учениците, както и маси, столове и бюра. Общата стойност на дейностите възлиза на близо 135 000 лв. Прагът на училището тази година ще прекрачат 1212 деца.
В Първо СУ "Св. Седмочисленици" са вложени близо 32 000 лв. собствени средства на училището. Извършен е ремонт на втория етаж в сградата, където освен освежаване, са подменени и всички отоплителни тела. Закупено е и оборудване и обзавеждане за различни класни стаи. Записаните ученици са 1183.
В Четвърто ОУ "Ив. Вазов" е извършена подмяна на подовата настилка и дограмата в част от класните стаи. Инвестирани са 17 000 лв. собствени средства. Освежаване на класните стаи е извършено във Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров". Извършен е и ремонт на покрива със средства от капиталовата програма на Община Търговище. В училището предстои и подмяна на дограмата за 13 000 лв., също капиталови разходи. В Трето ОУ "П. Р. Славейков" е извършено боядисване на стените и циклене на паркета в 20 учебни стаи. Вложени са 13 000 лв. от делегирания бюджет на училището. Там предстои и подмяна на дограмата в осем учебни стаи и на витрини в коридорите за 30 000 лв., част от капиталовата програма на Общината.
Ремонти са извършени и в държавните училища в общината. В ПГТХВТ "Ал. Константинов" са ремонтирани покривите на учебната сграда и на работилниците. Ремонтирана е отоплителната инсталация. Вложени са над 64 000 лв., отпуснати по линия на МОН, както и собствени средства.
В осемте общински училища в населените места в общината са приключени дейностите по освежаване на класните стаи, ремонти на покриви и закупуване и доставка на оборудване.

БТА
На 19 септември ще се състои последното заседание на Общинския съвет в Кюстендил за настоящия мандат

На 19 септември ще се състои последното заседание на Общинския съвет в Кюстендил за настоящия мандат, съобщиха от Общинския съвет. Заседанието е насрочено за 14.00 часа в залата на общинския хотел "Кюстендил". Дневният ред включва 11 точки.
Общинският съвет ще избере временно изпълняващ длъжността кмет на община и кмет на кметство. Съветниците ще одобрят съществуване на паралелки в общинските училища за учебната 2019/2020 година под допустимия минимален брой ученици. Предвидено е и утвърждаване на наемни цени за ползване на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанската 2019-2020 година. Ще бъдат разгледани предложения за финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини на жители от община Кюстендил, както и за финансиране на пътуване на ученици за участие в турнир. В дневния ред е включено и предложение за организиране и провеждане на маратон "Кюстендил" - 2020 година.

БТА
НОЩ/Пловдив 2019 година ще се проведе под мотото "Общо място"

НОЩ/Пловдив 2019 година ще се проведе под мотото "Общо място". Общо място за публика, съвременно изкуство и културно наследство, когато посетителите й ще се слеят с пъстротата на културния живот в града чрез събитията, подготвени от музеите, галериите и ателиетата, читалищата, църквите, общностните домове и различни организации. Това съобщиха организаторите на фестивала, който ще се проведе на 13, 14 и 15 септември. Според куратора на програмата Владия Михайлова, мотото "Общо място" ще създаде и връзка между минало и настояще, фрагмент и цялост, предлагайки необикновено пътуване във времето и културния живот на Пловдив.
В историческата за Пловдив 2019 година, когато градът носи титлата "Европейска столица на културата", мотото на НОЩ/Пловдив е "Общо място" е име, което ще напомни на посетителите за стари места и същевременно ще ги отведе към нови идеи и пространства, се казва още в съобщението.
Основната програмата на НОЩ/Пловдив 2019, в рамките на която артисти от цял свят ще интерпретират мотото "Общо място", е концентрирана в няколко събития в Стария град. Централната изложба тук е в Данчовата къща, изложби ще има в Синята къща, Къща Стамболян и на Източната порта.
В програмата на тази НОЩ се включват и музеите с множество изложби, свързани с различни аспекти от развитието на Пловдив. Археологическия музей отваря врати с изложбата "Исторически паметници и художествени старини, запазени из пловдивските семейства", а Историческият музей ще покаже експозицията "Пловдив по пътя към модерния свят". Народна библиотека "Иван Вазов" в сътрудничество с Държавния архив пък ще представят фотографски спомени за Пловдив през обектива на първите фотографи. Тази нощ в общо музикално пространство ще се превърне подлезът между "Капана" и Стария град. Очаква се фестивалът да зададе на посетителите най-важния въпрос - В какъв Пловдив искам да живея/или да посещавам след 20 години? Всеки, който желае, ще може да запише свое пожелание или мечта за града в Историческия музей и на специално указаните за това места. След НОЩта всички пожелания ще бъдат дарени на Историческия музей, превръщайки се в капсула на времето, която носи атмосферата и надеждите на града.

БТА
Национална конференция по повод 100 години от подписването на Ньойския мирен договор започва в Троян

Национална конференция по повод 100 години от подписването на Ньойския мирен договор започва в Троян. Научната среща "Пътят към Ньой - краят на българския национален идеал" се организира от Министерство на отбраната, Национално дружество "Традиция" - Регионален клон "34-ти пехотен Троянски полк" Априлци-Троян-Севлиево, съвместно с Община Троян и Музея на занаятите - Троян. Това съобщи за БТА председателят на РК "34-ти пехотен Троянски полк" - Априлци, Троян, Севлиево, Христо Калистерски.
Двудневният форум започва от днес /13 септември/. Подтемите, които ще бъдат обект на конференцията, са: причини за включването на България Първата световна война, участието й във войната, договора от Ньой, последствията от Ньойския договор за България и българската армия.
Материалите от конференцията ще бъдат издадени в самостоятелен сборник. Модератор на събитието ще бъде проф. Пламен Павлов. Ще участват лектори от Ловеч, Троян, Велико Търново, Омуртаг, както и представители на БАН и Министерството на отбраната.
В края на първия ден в Културно-информационния център ще се открие от доц. Ангел Джонев и председателят на КИЦ "Босилеград" Иван Николов документална фото-изложба "Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917г.".
"За нас и за света нашето битие в момента се определя от резултатите от Първата световна война. Тя е пряка причина за Втората световна война и за сегашните процеси в света", посочи Калистерски.

Faragency.bg
Община Бургас получи награда за популяризиране на морския туризъм

Община Бургас бе отличена в категория "Морски туризъм" на официалната церемония по връчване на наградите за популяризиране на туризма в България.
Церемонията се състоя в Централния военен клуб в София.
Събитието бе подкрепено от Министерството на туризма на Република България. Гости на церемонията бяха народни представители, кметове на общини, инвеститори, мениджъри, представители на туристическия бранш и медии.
По повод Световния ден на туризма бе издаден и каталог за Дестинация България - "Българските общини - туризъм, култура, бизнес".

Faragency.bg
Италианският бизнес припознава Бургас като място за инвестиции

Меморандум за сътрудничество бе подписан по време на Българо-италиански бизнес форум, насочен към добрите практики, възможностите за инвестиции и партньорство между България и Италия, който се проведе  в Бургас.
„Опитваме се да създадем реална възможност за откриване на нова въздушна линия до Италия, защо не и круизна такава.  Ние предлагаме  авиолинията да бъде до три индустриални града в Италия, но кой от тях ще бъде избран, е предмет на предстоящи разговори“, коментира намеренията Стамен Стаменов, изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк-Бургас
По време на форума бяха представени успешните инструменти за нови инвестиции и развитие на бизнеса межди двете държави. Дискутираха се възможностите за партньорство в направление търговия и производство на текстилни стоки и машини, мебели, хранително-вкусова промишленост и др., както и формите за привличане на туристи от Италия в България и обратно. Специално участие взеха италиански фирми, предприемачи и инвеститори с интерес за бизнес в България и региона.
 „Искаме да направим контакти между бургаския бизнес  и италианския, така че да се развиват добри практики, да има и бъдещи сделки. Бургас не е непознат за италианския бизнес, защото знаете италианската фирма „Енел“  направи  новата рафинерия на ЛУКойл. Всяка седмица идва голям контейнеровоз на италианска компания, базирана в Лугано до нашето пристанище.
73 италиански фирми  работят в Община  Бургас  и са в търговския регистър. По-голямата част от тях са в областта на услугите.
Като добри практики имаме три компании, които в момента инвестират в Индустриална зона Българово - едната компания е за специализирани обувки, другата е за различни видове паста, а третата за детски играчки“, коментира зам. кмета по финанси и бюджет Красимир Стойчев по време на откриването на форума.
Специалният гост на събитието Н. Пр. Стефано Балди, посланик на Италия поздрави присъстващите и благодари на организаторите. „Този тип срещи   позволяват хората да се запознаят помежду си, а също така и с населеното място и инфраструктурата и са много важни“, подчерта посланикът.
Стамен Стаменов е категоричен, че италианският бизнес припознава постепенно Бургас като място за инвестиции и като добро място за живеене. „Италианци много харесват Бургаския регион, като начин на живот, като местоположение, защото го намират близък като климат, а темперамента ни като сходен с техния.
Надяваме се чрез този форум да подадем сигнал към италианския бизнес за нови контакти. Да поканим други фирми и да развием туризма“, обобщи той пред журналисти.
Събитието бе организирано от Индустриален и логистичен парк - Бургас, списание Enterprise и Конфиндустрия България, с официалното партньорство на КРИБ - Бургас и под патронажа на Община Бургас.
По официални данни на Министерството на икономиката, Италия е един от основните търговско-икономически партньори на България, като заедно с Германия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия приема 68 % от износа ни за единния пазар. От януари износът на български стоки за ЕС нараства с 11,1 %, достигайки близо 25 млрд. лв.

Bulnews.bg
Кметът на Криводол с подаръци за всеки първокласник

В готовност за нормално започване на учебната 2019/2020 година са всичките училища на територията на община Криводол.
На 16 септември училищният звънец ще удари в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Криводол, Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Краводер, ОУ „Васил Левски“- с. Ракево и ОУ „Васил Левски“- с. Лесура.
Тази година 4-те общински училища ще посрещнат общо 600 ученици.
Децата, които за първи път ще влязат в класните стаи, ще са 74. По традиция, всички първокласници от общината ще получат подарък от кмета Петър Данчев. Всяко дете, прекрачило прага на училището си за първи път, ще се прибере с училищен комплект, включващ папка, блокче за рисуване, 2 ученически тетрадки, химикал и флумастери.
Ръководството на община Криводол приветства всички учители и ученици и отправя пожелания за успешна и ползотворна учебна година. 
На добър час!

Zetramedia.com
Кметът на Ловеч Корнелия Маринова с отличие за развитието на културно-историческия туризъм
 
Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова получи поредно отличие по време на представянето на каталога „Дестинация България 2019 – Българските общини- туризъм, култура и бизнес“. Това стана на стилна церемония на 12 септември в столичния Военен клуб. Община Ловеч e наградена в категорията „Културно-исторически туризъм”, грамотата се връчва за успехи  в популяризирането на туризма.
При награждаването кметът Корнелия Маринова благодари на организаторите, на министерството на туризма, както и на всички институции в Ловеч, ангажирани с туризъм и култура. Тя отбеляза значението на богатия културен календар  на общината и високите амбиции  на всички културни  институции.
Отличаването на Ловеч е според критерии като постигнати високи резултати в туризма, прилагане и обмен на добри практики, създаване на добър имидж на България. Това са фактори, които утвърждават страната ни като привлекателна туристическа дестинация.
Събитието се организира по повод 27 септември – Световният ден на туризма, а организатор е медийната компания „К и П Адвъртайзинг”. Гости бяха народни представители, кметове на общини, инвеститори, мениджъри, представители на туристическия бранш, медии.
За Световния ден на туризма е издаден и каталог „Дестинация България – Българските общини – туризъм, култура, бизнес“.