Финансовите корекции по ОПОС и ОПРР

04.05.2022

352

През 2021 г., НСОРБ проведе проучване сред общините за наложени им финансови корекции по проекти по Програмите от програмен период 2014-2020. Резултатите показаха фрапиращи и куриозни примери, включително и такива, илюстриращи различно третиране на еднотипни нарушения- https://www.namrb.org/bulletin/online/4398.

През цялата 2021 г., както и в началото на 2022 г., НСОРБ, с решения на ръководните си органи, предлага многократно изменения в нормативната уредба за адресиране на ситуацията с корекциите и намаляването на натиска от тях върху общинските бюджети.

С напредването на програмния период и финализирането на инвестициите, сигналите за налагане на финансови корекции по общинските европроекти, традиционно зачестяват. Това се констатира и в годишните доклади за изпълнението на отделните инфраструктурни програми, подкрепящи общини, като данните за броя на корекциите по част от тях от по няколко хиляди, са фрапиращи.

ИСУН 2020 поддържа информация за броя, стойността, статуса (съдебно оспорване или отменяне) и причните за налагането на финансовите корекции. Извличането и обобощаването на тези данни, които са налични във финановата информация на ниво индивидуален проект, е доста трудо и времеемка задача. Въпреки това, за да анализира ситуацията с корекциите по двете инфраструктурни общински оперативни програми- ОП „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС) и ОП „Региони в растеж”  2014-2020 (ОПРР), както и въздействието им върху общинските бюджети, екипът на НСОРБ по програми и проекти на общините обработи и обобщи наличните в системата данни за близо 900 общински проекта, финансирани по двете Програми.

Обработените данни показват, че към 27 април 2022 г. 1/3 (около 28%) от анализираните 900 проекта по ОПОС и ОПРР са без финанови корекции. Обяснението за това, не се дължи на перфектното им изпълнение, а е свързано с по-късното им във времево отношение договаряне, както и с все още неприключилите по тях процедури за възлагане на обществени поръчки или с такива по обработване на искания за възстановяване на плащания. Следва да се отбележи, че макар и единични, са налице и приключили проекти без наложени финансови корекции.

Обобщени данни за наложени финансови корекции по общински проекти по ОПОС и ОПРР, към 27-ми април 2022 г.:

  • За програмен период 2014 – 2020 по ОПОС и ОПРР са подкрепени общо 894 общински проекта, като по 639 от тях са наложени общо 2 858 финансови корекции, или средно по над 4.4 корекции на проект. На ниво индивидуален проект, броят на корекциите е в доста широк диапазон - налице са проекти с по една корекция, както и такива с по 27, 30, 37, дори и с 39 нарушения;
  • 94 % от корекциите по двете Програми са за нарушения при възлагането на обществените поръчки. По ОПОС има и 1 корекция за нарушаване на правилата на държавната помощ, а по ОПРР- 5 такива. В рамките на ОПРР корекции са налагани и за шест други нарушения- липса на добро финансово управление, конфликт на интереси, неизпълнение на индикатори, нарушения при изпълнението на договор, липса на адекватна одитна следа и неизпълнение на мерки за публичност;
  • Общата стойност на корекциите за програмния период към 27.04.2022 г. е 206 млн. лв. На ниво индивудуален проект и тук ситуацията е коренно различна, налице са отделни корекции от по 6 лв. до 11.6 млн.лв.;
  • В процентно съотношение общата стойност на корекциите по двете Програми е 5.6 % от размера на безвъзмездната финансова помощ (общо  7 млрд. лв. за 894 проекта).

 

Повече можете да видите в документа по-долу.