×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обучения

Начало | Обучения

Обучения

През 2022 г. НСОРБ организира 159 семинара по 15 ключови общински теми. Обученията са безплатни за общинските служители и се изпълняват по проект.

Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 4 206 527.80 лв. европейско и 742 328.44 лв. национално съфинансиране.

Предлаганите обучения са с преобладаващо практическа насоченост и са предназначени за заместник-кметове, общински експерти и служители. Допустимо е участието и на служители от администрацията на кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация. 

Информация за включените в програмите на обученията теми, за датите и местата на провеждане и условията за участие, можете да следите на страницата ни, в раздел "Безплатни обучения": Връзка