Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Обучения

Начало | Обучения | НСОРБ с целенасочена подкрепа за подобряване на административния капацитет на общините

НСОРБ с целенасочена подкрепа за подобряване на административния капацитет на общините

27.11.2023
НСОРБ с целенасочена подкрепа за подобряване на административния капацитет на общините

В края на годината приключва тригодишният проект на НСОРБ „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, насочен към повишаване на знанията и уменията на служителите в местните администрации за налагане на модел на рационално и ефективно управление на европейското финансиране, което гарантира устойчиви резултати и иновативни действия.

Заключителното събитие по проекта бе част от програмата на Националната среща на експертите по програми и проекти от общините.

Приключваме един доста мащабен проект, който се надяваме да има надграждане през този програмен период, каза заместник-изпълнителният директор на Сдружението Теодора Дачева. Тя заяви очакването на екипа на проекта да получи обратна връзка от общинските експерти за нуждата от допълнителна подкрепа.

Маруся Цветкова, старши експерт "Институционални проекти" в НСОРБ, представи накратко постигнатите резултати. Тя обърна внимание на предизвикателствата – част от обученията бяха проведени в условия на пандемия, когато се изискваше строго спазване на противоепидемичните мерки, с намален брой на обучаемите, изискване на ковид сертификат и задължително ползване на предпазни маски. Стигаше се и до отмяна на обучения.

Въпреки динамичната обстановка, заложените резултати са постигнати. Това са най-търсените услуги от общините, тъй като в обученията се поставят конкретни казуси от работата на местните администрации, включват се като обучители общински експерти и това гарантира практическата насоченост на обученията, отчита екипът. В тригодишния периода на изпълнение на проекта са разработени или актуализирани 30 обучителни модула по ключови за общините теми, проведени са над 250 присъствени и дистанционни обучения, в рамките на които са обучени над 6800 служители от общинските администрации.

Общият извод на преминалите през обученията е, че те са необходими за всички служители в администрациите, защото помагат за осъвременяване на знанията по отношение на нормативните документи в практическата им работа.

Това е третия поред проект, чрез който НСОРБ осигурява обучения на общински експерти по специфични общински дейности. За тази дейност няма да има ново европейско финансиране и Сдружението ще покрива нуждата от повишаване на капацитет на местните администрации със собствен ресурс или под други форми. Изграждането на капацитет не става само с обучения, опитваме се да мотивираме нуждата от комплекс от мерки, включващи и консултантска помощ, каза Теодора Дачева. Това предизвикателство придобива ключово значение с оглед възприетия за програмен период 2021 – 2027 г. подход за постигане на интегрираност и допълняемост на инвестициите в отделните общини от дадена територия.

НСОРБ взе активно участие в рамките на мисията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в нашата страна, ангажирана с изготвянето на р разработване Национална пътна карта за развитие на административния капацитет 2021 – 2027. Сдружението изготви подробен анализ за необходимостта от подкрепа за общините, в който бяха определени конкретни задачи, срокове и отговорни структури. Общото виждане е за съчетаване на консултантски услуги за общините по заявка и възможности за провеждане на форуми за обмен на знания и опит, в това число на европейско ниво.

Предстои разработване на концепция за развитие на Академия за фондовете на ЕС. Нейната цел е регулярно повишаване на административния капацитет на служителите в системата за управление на средствата от ЕСИФ и ЕФСУ, в административни структури, отговорни за отключващите условия, и в административни структури – кандидати и бенефициенти по програмите.

Тя включва обучения и форуми, формиране на специализирани професионални мрежи, провеждане на „майсторски клас“ в обучителна институция в ЕС, за обмен на опит и трансфер на знания, свързани с координация, управление и контрол на проекти, съфинансирани от ЕФСУ.