Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Стажантска програма на НСОРБ

Новините от ВУЗ

15.06.2022

Каталог 2022-2023 на Института за следдипломна квалификация към УНСС

От Института за следдипломна квалификация към УНСС споделят каталог с всички актуални квалификации и специализации, както и краткосрочни курсове, които ще бъдат проведени през настоящата учебна година. Голяма част от тях са насочени към служители от публичния сектор.

Предвид натовареното ежедневие на съвременния човек, обученията са организирани на модулен принцип, а провеждането на самите занятия е предвидено да бъде съботно-неделно с натовареност до два пъти месечно при дългосрочните обучения. Учебният процес ще бъде както в присъствен, така и в онлайн формат. 

ИСК издава на завършилите свидетелство за следдипломна квалификация или удостоверение, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. 

За допълнителна информация: www.ips.bg 


Нов прием в магистърски програми към катедра "Национална и регионална сигурност", УНСС

Програмата предлага практически ориентирано образование, чрез което студентите да придобият нови знания в сферата на сигурността, както и обогатяване на професионалните умения и качества.

Магистърските програми, по които катедрата осигурява обучение, са:

Лекционното обучение е съобразено с професионалната ангажираността на магистрите. С оглед на това лекциите на горепосочените специалности се провеждат вечер или модулно в събота и неделя, като 30% от тях се осъществяват онлайн.

Всички изисквания, срокове и условия за кандидатстване можете да видите на сайта на УНСС – Магистри.


 

Магистърска програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси – юридически и икономически аспекти“ във Висше Училище по Мениджмънт

Целта на магистърска програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси“ е да предостави професионални знания, умения и компетенции в областта правната регламентация и практиката на борбата с корупцията и конфликта на интереси в България. Програмата е  съчетание от 6 юридически и 3 икономически дисциплини, с акцент върху различните аспекти на борбата с корупцията, конфликта на интереси, изпирането на пари, корупционните практики и счетоводни аспекти на борбата с корупцията, медиите и корупцията и управлението на маркетинга и имиджа на публичните институции в България.

Тази магистърска програма е с изцяло практическа насоченост, има интердисциплинарен характер и дава знания и умения, свързани с приложението на:

 • Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
 • Наказателния кодекс,
 • Наказателно-процесуалния кодекс,
 • Административнопроцесуалния кодекс,
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари и други нормативни актове и свързаните с тях счетоводни аспекти на борбата с корупцията.

Повече информация за МП ще намерите на сайта на университета: https://vum.bg/bg/magisturski-programi/borba-s-korupciata-i-konflikta-na-interesi/


 

Катедра „Публична администрация“ в УНСС представя възможностите за обучения в магистърска степен по специалности

 • Публична администрация 
 • Цифрово управление и администрация
 • Управление и контрол на обществените поръчки
 • Държавна администрация

Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма, като и двете позволяват обучение без прекъсване на работните ангажименти (повече информация ТУК и във фейсбук-страницата на катедрата: Катедра Публична администрация, УНСС | Facebook).

Прием на документи се извършва до 24.08.2022. 


 

Стопански факултет на Софийски университет обявява нова Магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“

Магистърската програма е в задочна форма, за специалисти и неспециалисти и има за цел да предложи възможност за представителите на бизнеса, държавната и местната администрация, неправителствения сектор и отделни експерти, заети в областта на агросектора и свързаните с него дейности, за генериране на специализирани знания и умения, интегриране в секторни мрежи и взаимодействия и достъп до специфично ноу-хау чрез срещи с водещи професионалисти от страната и чужбина. 

Срокът за подаване на документи е до 20 юли 2022. Повече информация можете да намерите на сайта на Софийски университет ТУК

Брошура на МП "Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса" 


 

Университетът за национално и световно стопанство и екипа на катедра „Регионално развитие“  представят възможностите за висококвалифицирано обучение за служители от публичния и частния сектор в магистърска степен по специалности:

 • Регионален бизнес и мениджмънт 
 • Развитие на интелигентни градове

Обучението е свързано с надграждане на модерни знания и креативни умения за развитието на регионалния и местния бизнес, управлението на регионите и прилагането на експертиза по програмите на Европейския съюз, както и придобиването на компетенции за развитието и управлението на интелигентни градове. 

Прием на документи се извършва до 24.08.2022. 

На интернет страницата на катедрата ТУК както и от прикаченото писмо ще намерите допълнителна информация за магистърските програми. 


 

Катедра „Регионално развитие“ при Геолого-географски факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Предлага висококвалифицирано обучение в магистърските програми в професионално направление 3.7. „Администрация и управление“:

 • „Регионална сигурност“,
 • „Управление на човешките ресурси“,
 • „Планиране и управление на териториални системи“

Важни срокове:

 • Приемът на документи след 01.08.2022г. до 28.09.2022 г.
 • Класиране и записване – до средата на октомври 2022 г.
 • Начало на учебната година - октомври/ноември 2022 г. съгласно прието разписание след записването

Допълнителна информация ще намерите на страницата на катедрата и в прикаченото писмо


,Академията на МВР стартира Кандидатстудентската си кампания за 2022-2023 г.

Академията на МВР стартира кандидатстуденстката кампания за прием на курсанти, студенти и докторанти за учебната 2022/2023 г.  В зависимост от потребностите и интересите, желаещите могат да кандидатстват за обучение в различни специалности на висше образование.
Обучението на студентите се провежда в рамките на 3 семестъра- 1 година и половина в задочна форма, което позволява успешно да бъдат съвместени служебните задължения и образователния процес.През предстоящата учебна година се разкриват 5 нови магистърски програми, които са съобразени с актуалните обществени, социални и икономически отношения и потребности, което ги прави изключително перспективни и търсени на пазара на труда.
Подробна информация за специалностите, условията и реда за кандидатстване можете да намерите на страницата на АМВР ТУК и в следните брошури:


 

Стартира прием в Магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси” на Стопанския факултет на Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ)

Само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за икономисти и неикономисти
Икономика и управление на публични ресурси
Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна
За икономисти и неикономисти
Ръководител: доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg, кабинет 222

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МП можете да изтеглите от ТУК, както и да намерите в страницата на Стопански факултет


 

Стартира Национален конкурс за най-добър младежки старт-ъп за 2022 г.

21.04.2022

Фондът на фондовете (ФнФ) и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) стартират „Национален конкурс за най-добър младежки старт-ъп за 2022 г.“. Основните му цели са да се насърчи младежкото предприемачество, да се информират младите хора за възможностите за финансиране на старт-ъпи, да се обучат в изготвянето на бизнес планове и как да представят идеите си пред инвеститори.

Конкурсът се провежда под патронажа на Министерство на иновациите и растежа, като допустими участници в него са всички студенти в български университети и младежи до 29-годишна възраст с иновативни бизнес идеи.

Желаещите да кандидатстват могат да го направят онлайн до 13.05.2022 г. на следния ЛИНК.

Резултатите ще бъдат обявени на интернет страницата на Стопанския факултет на СУ.

Във втория етап от конкурса ще се проведе еднодневно обучение на предварително селектирани 20 кандидата, а на 7 юни 2022 г. в Аулата на СУ ще е заключителната фаза. В нея ще се проведе Pitching Day – презентации на финално избраните 10 кандидата. Финалистите ще получат възможности за развиване на проектите си и включване в акселераторските програми на фонд мениджърите на ФнФ, както и стажове, поощрителни награди и др.

Партньори в инициативата са: ОББ, Vitosha Venture Partners, Innovation Capital, Morningside Hill Capital Management, Silverline Capital, New Vision 3, BVCA, Endeavor Bulgaria, София Тех Парк и Съвет по инвестиции към БТПП.

За допълнителни въпроси: bap@fmfib.bg 
АМВР разкрива пет нови магистърски програми в партньорство с ВСУ, УАСГ и МИ-МВР


Онлайн кръгла маса организирана от Академия на МВР се проведе днес, 11 февруари 2022, на която беше представен партньорския проект BG05M2OP001-2.016-0023 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Академия на МВР в партньорство с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Медицински институт на МВР“.

От следващата учебна година се очаква да стартират нови пет съвместни магистърски програми, съобразени с тенденциите на пазара на труд – „Противодействие на киберпрестъпността“, „Защита правата на човека“, „Управление при кризи от хуманитарен характер“, „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ“ и „Безопасност на пътното движение“

От НСОРБ участие в срещата взеха началникът на кабинета на изпълнителния директор Евгения Немска и парламентарният секретар Благой Станчев.

За допълнителна информация и новини следете страницата на АМВР 


 

Актуални предложения от УАСГ

20 януари 2022 г.
Катедра "Пътища и транспортни съоръжения" на Университета за архитектура, строителство и геодезия обявява прием в две магистърски програми подходящи за повишаване квалификацията на общинските служители:

Магистърска програма "Транспортно строителство" 
Магистърска програма "Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура" 
Подробна информация за програмите, както и възможност за реализация на специалистите, след завършване на курса на обучение можете да намерите тук.

Лице за контакт от катедра "Пътища и транспортни съоръжения" инж. Грета Георгиева, тел. 0888 59 30 26.