Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Стажантска програма на НСОРБ

Начало | Обществено обсъждане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР)

Обществено обсъждане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР)

09.03.2022
Обществено обсъждане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР)

Първият вариант на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони е публикуван за обществено обсъждане на ел. адрес: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6649.

СПРЗСР се придържа към регламентираните европейски цели и приоритети за подоходна и структурна подкрепа за земеделския сектор; за насърчаване на зеления преход и за стабилизиране на социално-икономическото развитие на селските райони.

За изпълнение на целите Планът предвижда 99 интервенции за над 8 милиарда евро, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет. 56 от интервенциите са по т.нар. „Първи стълб“ на Общата селскостопанска политика  - директни плащания на площ и пазарни механизми (с общ бюджет от над 4.5 млрд. евро) и 43 интервенции – инвестиционни мерки за развитие на селските райони (с общ бюджет от над 3.5 млрд. евро) са по т.нар. „втори стълб“ на ОСП.

Планът е приет с Решение № 85/24.02.2022 г. на Министерския съвет като за интервенциите по втория стълб на ОСП се предвижда 60% съфинансиране от републиканския бюджет.

Предстои бавно финализиране на Плана в срок до края на годината вследствие обществените консултации, извършването на стратегическа оценка за неговите резултати и въздействие върху околната среда, и най-вече вследствие преговорите с отговорните служби на Европейската комисия.

Местните власти по традиция ще имат ключова роля за практическото изпълнение на Плана. От една страна, новата „зелена архитектура“ на директните плащания поставя ударение върху опазването на постоянно затревените площи –пасища, мери и ливади – 85% от които са публична общинска собственост.

От друга страна, общините са основен фактор и бенефициент по най-важните интервенции, свързани със стабилизиране на социално-икономическото равнище в селските райони – тези за основна инфраструктура и базисни услуги, за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) и за инвестиции в горските територии.

 

„Общински“ интервенции – пари, подход за изпълнение и открити въпроси

При интервенцията за основна инфраструктура е предвидено общият бюджет от 515 млн. евро да се разпредели на „гарантирани“ бюджети за всяка от 215-те общини от селските райони. Разпределението ще е въз основа на публично оповестена методика, утвърдена от Министерството на земеделието. Това ще позволи избягване на „бели петна“ – общини, оставени без същностна европейската подкрепа за развитие – което бе основен порок при прилагането на европейските фондове у нас през последните 20 години.

При ВОМР е предвиден силно завишен ресурс от 282 млн. евро (само по Стратегическия план като „водещ фонд“). Отделно по подхода се очаква финансиране от близо 400 млн. евро по останалите ключови европейски програми. Това позволява обхващане на всички желаещи общини от селските райони, както и на селата около големите общини, извън дефиницията за „селските райони“.

При интервенциите в горските територии за първи път от предприсъединителния период е предвиден акцент върху компенсаторните плащания на площ за еко-системните ползи от гората, вместо за обичайните мероприятия за залесяване и превенция (които може да се поемат от регулярните приходи от горско-стопанската дейност).

Открити остават въпросите как да осигурим допълняемост/взаимодействие при инвестициите в базисна инфраструктура и услуги (в т.ч. чрез интегрирани подходи); как да ускорим и унифицираме подхода за прилагане на ВОМР по различните програми; и как да оползотворим потенциала на българската гора за целите на местното социално-икономическо развитие. Очевидно, тези въпроси ще се решават при качествено нова обществена и финансова рамка, в т.ч. на национално, европейско и световно равнище.

Въпреки тази неизвестност и с оглед сроковете по общественото обсъждане, екипът на НСОРБ Ви предлага приложени резюмета на цитираните ключови интервенции с общинско участие. Вижте в приложенията по-долу.

 

Ще ви бъдем благодарни, ако на база предходния Ви опит по участие в ПРСР и планираните дейности по ПИРО, ни предоставите Вашето мнение, въпроси и предложения по приложените материали на адрес pozicia@namrb.org до 30.03.2022 г.