Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение на европрограмите

Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение на европрограмите

10.05.2024
Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение на европрограмите

В периода 14-ти- 23-ти май 2024 г., ще се проведат заседания Комитетите за наблюдение по пет от Програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027.

  • Програма за развитие на регионите:

На 14-ти май ще заседава Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР). На заседанието ще се проследи напредъка по реализацията на Програма.

Обект на дискусии и одобрение ще са и методологии и критерии за подбор на проекти по две бъдещи процедури за предоставяне на БФП, касаещи общините. Първата процедура е „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“. Бюджетът й е 1.3 млрд. лв., а допустими кандидати, ще са тези с одобрени концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) от Регионалните съвети за развитие. Процедурата се планира за обявяване през 2-ро/ 3-то тримесечие на 2024 г., като крайният срок за подаване на проектни предложения ще е до 3 месеца от публикуване на Насоките за кандидатстване. Втората процедура е „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, вкл. справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“. Бюджетът й е малко над 196 млн. лв., а допустими кандидати, ще са общините в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, както и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. Допустими за подкрепа, ще са дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Обявяването и на тази процедура се планира за 2-ро/3-то тримесечие на 2024 г.

Комитетът ще разгледа и предложение за изменение на Индикативната годишна работна програма за 2024 г. То включва изменения в две процедури насочени към 10-те големи общини – за подкрепа за интегрираното градско развитие и за техническа помощ. Промените по двете процедури са свързани с изместване на сроковете им за обявяване на 2-ро/ 3-то тримесечие по първата и на 3-то/ 4-то тримесечие на 2024 г.  за втората.

  • Програма „Транспортна свързаност“:

На 14-ти и 15-ти май, в гр. Бургас ще заседава Комитетът на Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС). Ще се представи информация за изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (ОПТТИ) и приключването на големите проекти в обхвата й, както и за това на настоящата програма. За одобряване от Комитета, са планирани критерии за оценката на проекти по процедура за алтернативни горива. Вечерта на 14-ти май, ще се проведе информационно събитие – концерт, посветено на приключването на ОПТТИ. На 15-ти май, Комитетът ще се запознае в детайли с информация за проектите по ПТС в железопътния и пътния сектор, както и тези за подкрепа на пристанищната и морската  инфраструктура.

  • Програма „Развитие на човешките ресурси“:

Заседанието на Комитета за наблюдение ще е на 16-ти май в гр. София. В рамките му е предвидено представяне на напредъка по реализацията на Програмите за развитие на човешките ресурси за програмни периоди 2014-2020 и 2021-2027 и резултатите от оценка на иновативните транснационални проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Ще се съгласува и изменение на Индикативната годишна работна програма на П РЧР за 2024 г.

Предвижда се, Комитетът да разгледа и одобри промени в методологии и критерии за избор на проекти по 4-ри операции на П РЧР, сред които е и процедурата за грижа в дома. По процедура „Грижа в дома“, в изпълнение на поетите от срещата между УС на НСОРБ и ръководството на министерството на труда и социалната политика ангажименти, се предлагат удължаване на срока за реализацията на общинските проекти до 31.01.2025 г., както и завишаване на общият й бюджет.

В допълнение, обект на дискусии и одобрение ще са методологии и критерии за избор на проекти по 2 нови процедури и 2 проектни концепции, насочени към социални иновации, европейската детска гаранция, подобряване на процеса по осиновяване и повишаване на административния капацитет в отговор на демографските промени.

На 22-ри май ще заседава Комитетът по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, а на 23-ти май този на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Обект на обсъждания и одобряване ще са методологии и критерии за подбор на операции по процедури за „Зелени и цифрови партньорства за интелигентна трансформация“, „Подкрепа за развитие на съществуващи иновационни клъстери“ и „Предоставяне на комплексни услуги на предприятията от Северните райони на България с цел подкрепа на тяхното устойчиво развитие и растеж чрез подпомагане дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“.