Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Анализи

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Анализи | Местните данъци и такси – нива за 2022 г. и тенденции. Анализ на НСОРБ

Местните данъци и такси – нива за 2022 г. и тенденции. Анализ на НСОРБ

19.07.2022
Местните данъци и такси – нива за 2022 г. и тенденции. Анализ на НСОРБ

На база допитване до общините НСОРБ изготви анализ на нивата на ставките на местните данъци и размерите на таксите, определени за 2022 г., който беше представен пред УС на организацията от заместник-председателя и кмет на община Димитровград Иво Димов. Резултатите обхващат 231 общини, които в рамките на проучването са представили информация, което представлява  87% от общия брой общини в страната. Сравненията и очертаните тенденции са направени на база данни от 218 общини /82% от всички общини в страната/, за които са предоставени данни и през предходни години.

В анализа са отчетени спецификите на обществената среда и нормативните промени, оказващи влияние върху политиките на общините по отношение на местните данъци и такси. Изследвани се тенденциите, очертаващи се за периода 2019 – 2022 г. и са посочени конкретни данни по видове местни данъци. По отношение на местни такси фокус на анализа са данните за такса битови отпадъци, такси за детска млечна кухня и за домашния социален патронаж. Поради отпадането на таксите за детските градини и детски ясли, считано от 1 април 2022 г., те не попадат в обхвата на изготвения от НСОРБ доклад.

Местни данъци

В анализа се констатира намаляване на дела на общините, които за 2022 г. са предприели увеличаване на размерите на местните данъци:

  • само 7% от общините са увеличили ставките на данък недвижими имоти /при 19% през предходните 2 години/;
  • по 4% от общините са увеличили размерите на „данък-сделки“ и на данъка върху превозните средства за 2022 г. /при 9% през предходни години/.

За целия наблюдаван период - от 2019 г. до 2022 г. могат да бъдат направени следните констатации:

Вид местен данък Дял на общините с повишение на ставката Дял на общините с намаление на ставката Общини без промяна
Данък върху недвижимите имоти 45% 4% 51%
Данък върху превозните средства 22% 1% 77%
Данък върху възмездното придобиване на имущество 28% 1% 72%
Туристически данък 19% 10% 71%

 

При данък недвижими имоти (ДНИ) - средният брой данъчни партиди в една община е ок. 26,1 хиляди, а средното задължение за една партида е 25 лв. Данъчните отстъпки формират брой данъчни партиди на една община около 5% от годишния облог.

При данъка върху недвижимите имоти 77% от общините са близо, на или над осреднения размер на данъчните ставки.

При останалите два данъка (данък върху превозните средства и туристическия данък) тенденцията е обратна – общините са приели по-ниски нива на ставките, спрямо осреднените размери по ЗМДТ.

Спрямо 2021 г. година се повишава средният процент на събираемост на данъчните приходи от недвижими имоти – от 74 на 77%, съгласно данните на МФ.

Нараства, макар и минимално броят на общините, формиращи събираемост на данъка над средната за страната –от 144 на 151 общини.

При данък недвижими имоти предимно малки общини имат събираемост по-ниска от 60%.

При данък превозни средства (ДПС) - средният облог на една партида за изследваните две групи автомобили според мощността на двигателя е 43 лв. на партида, а данъчните отстъпки формират около 1,8 % от годишния облог.

Спрямо 2021 г. година се повишава средният процент на събираемост на данъчните приходи от данъка върху превозните средства – от 70 на 72 %, съгласно данните на МФ.

Нараства, макар и минимално броят на общините, формиращи събираемост на данъка над средната за страната – от 152 на 153 общини.

При данъка върху превозните средства в групата на общините с по-ниски от 60% събираемост влизат погранични големи общини като Петрич, както и общини – областни центрове като Силистра, Видин и Русе.

По отношение на „данък – сделки“ повечето общини (99%) са на нивата и над осреднения размер на данъка, съгласно законово установените диапазони. Причината за това е освен лесният начин за администрирането му – от нотариуса, при изповядване на сделките, така също и все още запазената икономическа и инвестиционна активност по места. Не е за подценяване и факта, че през 2021 г. влязоха в сила и някои основно редакционни промени в ЗДвП относно нотариалните заверки на договорите за прехвърляне на собствеността на превозните средства, които значително намалиха възможността за избягване на облагането.

 

Местни такси

Почти всички общини в извадката определят размер на таксата за битови отпадъци на база количество, съобразно видовете съдове за тяхното събиране.

Спрямо предходната година - 82 общини или 42,3 % от общините в извадката запазват размера на ТБО на нивата от  2021 г., а други 40% ги променят като увеличават общо или поотделно ставките за различните видове имоти. 48 общини намаляват или отделни ставки за различните видове имоти, или преминават към общ размер, независимо от вида на имота или на задължените лица.

Средната стойност на размера на ТБО е 7,6 промила върху данъчната оценка, при средно 7,2 промила за 2021 г., което е нарастване на осреднения размер е с 0,4 пункта или с 13,9%. Това се дължи на ръста на размера на отчисленията по ЗУО, които се увеличиха до максималните 95 лв./тон или с 16% и на нарастването на общите разходи за предоставяне на услугите по управление на отпадъците. В по-малка степен, този ръст се дължи и на продължаващите политики на общините по разширяване обхвата на услугите към нови населени места и нови територии, както и за повишаване на тяхното качество.

Отчетената средна събираемост на приходите от ТБО за общините в извадката е в размер на 95%, в т.ч.: за жилищните имоти - 71% и за нежилищните – 93%.

Средният брой партиди за ТБО за изследваните общини е 31 хиляди на община, при 29 хиляди по предходния анализ. Средният облог за ТБО на една партида е в размер на 146,50 лв.


Социални такси
– домашен социален патронаж и детска кухня - продължават да покриват под 1/3 от реалната издръжка на услугите.

На база данните от проучването и анализа на експертите на НСОРБ, УС набеляза някои от основните аспекти за бъдещи промени в ЗМДТ, които ще бъдат разгледани от Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост на Сдружението:

  • Прецизиране дефиницията за имотите, облагаеми с данък върху недвижимите имоти съгласно чл. 10 от ЗМДТ, като се добавят и „съоръжения на техническата инфраструктура, съдържащи характеристиките на сгради“, нанесени в кадастралната карта. С подобно предложение се цели да бъдат преодолени противоречивите тълкувания по отношение данъчното облагане на силозите, ВеИ инсталациите и др. подобни съоръжения.
  • Възстановяване на нормите, обвързващи базисната данъчна стойност с динамиката на цените на недвижимите имот по данни на НСИ, отпаднали през 2011 г.
  • Актуализиране, считано от 2024 г. на Приложение 2 – „Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти“, по отношение на данъчната оценка на сградите, земеделските земи и техническата инфраструктура.

 

Изготвеният от екипа на НСОРБ Анализ на нивата на местните данъци и такси през 2022 г. бе приет от УС на Сдружението на редовно заседание на 19.07.2022 г. НСОРБ ще работи активно за подготовката на конкретни предложения за законодателни промени.