Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | УС обнови състава на националните делегации в структури на ЕС и на представителите на общините в международни организации

УС обнови състава на националните делегации в структури на ЕС и на представителите на общините в международни организации

24.04.2024
УС обнови състава на националните делегации в структури на ЕС и на представителите на общините в международни организации

Членовете на УС обсъдиха и подхода за обновяване състава на международните делегации в органите на ЕС, в които НСОРБ представлява българските местни власти и на представителите в международни организации, в които НСОРБ членува.

Попълването на квотите се налага в резултат на проведените местни избори и настъпилите персонални промени. Квотите в състава на националните делегации са определени при спазване на политическия баланс.

Европейски комитет на регионите (КР) - консултативен орган на ЕС, който представлява местните и регионалните власти в целия Европейския съюз и изразява мнение относно нови закони с отражение върху регионите и градовете (70 % от цялото законодателство на ЕС). КР е политическа асамблея, съставена от 329 членове и 329 заместници от всички държави в ЕС (групирани по политическа партия начело с председател), които заемат изборна длъжност на местно или регионално равнище (кметове или председатели на региони). Те заседават в Брюксел до шест пъти годишно, за да обсъдят своите становища по предложеното законодателство и да излязат с резолюции за по-нататъшните действия на ЕС. Вижте повече за Европейския комитет на регионите.

За овакантените позиции в националната делегация в Европейския комитет на регионите УС на НСОРБ утвърди:

 • Димитър Николов, кмет на община Бургас
 • Добрин Добрев, кмет на община Разград
 • Цветелина Симеонова Заркин – председател на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти в Столичния общински съвет, заместник-председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие и член на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори в СОС

Заместници:

 • Ангел Джоргов, кмет на община Самоков
 • Денчо Минев, кмет на община Трявна
 • Иван Гайков, кмет на община Приморско
 • Иво Димов, кмет на община Димитровград
 • Аднан Йълдъз, кмет на община Стамболово
 • Иса Бесоолу, кмет на община Павел баня
 • Благомир Коцев, кмет на община Варна.

Конгресът на местните и регионални власти (КМРВЕ) е институция на Съвета на Европа, която отговаря за укрепването на местната и регионална демокрация в неговите 46 държави – членки. Той е съставен от две камари – Камарата на местните власти и Камарата на регионите – и три комитета, и обединява 612 официални лица на изборни длъжности, които представляват повече от 150 000 местни и регионални власти. Вижте повече за КМРВЕ.

УС на НСОРБ определи за нови членове на делегацията в Конгреса на местните и регионални власти:

 • Галя Захариева, кмет на община Нова Загора
 • Костадин Димитров, кмет на община Пловдив

Заместници:

 • Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград
 • Станислав Дечев, кмет на община Хасково

Делегациите в двете структури на ниво ЕС се формират с решение на Управителния съвет на НСОРБ, при отчитане на политическото представителство в Общото събрание на НСОРБ от последните местни избори и след провеждане на консултации. Одобрените от УС състави за делегациите се утвърждава с решение на Министерски съвет.

Организации в които НСОРБ е пълноправен член:

Съвет на европейските общини и региони (СЕОР) – Съветът на европейските общини и региони е най-голямата и най-старата организация на асоциации на местните и регионалните власти. Създаден е в Женева през 1951 г.

СЕОР насърчава изграждането на обединена, мирна и демократична Европа, основана на местното самоуправление при спазване на принципа на субсидиарност и участие на гражданите. Дейността на Съвета е организирана в две основни направления: лобиране по европейски политики и законодателство, които оказват влияние върху общините и регионите и предоставяне на възможности за обмен на опит между европейските местни и регионални власти. Повече информация за СЕОР вижте тук.

За овакантените места за представители на българските местни власти в организацията УС на НСОРБ определи:

 • Мадлена Бояджиева, кмет на община Тетевен
 • Михаил Хаджиянев, председател на Общински съвет Бургас
 • Любка Александрова, кмет на община Левски
 • Тахир Тахиров, председател на Общински съвет Търговище

Заместници:

 • Илкнур Кязим Мюмюн, кмет на община Момчилград
 • Йордан Младенов, кмет на община Пещера

Обединени градове и местни власти (ОГМВ) е Световна организация на местните и регионални власти, която развива мрежа от партньорства между градовете, властите и техните национални асоциации и насочва усилия към достойното представяне на позициите на местните и регионални власти по важни въпроси, свързани с глобалното развитие и проблеми, които изискват разрешаване на международно равнище. Вижте повече.

В представителите на българските общини в организацията няма овакантени позиции.

Мрежа на асоциациите на общини от Югоизточна Европа (НАЛАС) Организацията е учредена през 2001 г. под егидата на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и Съвета на Европа. В нея участват 14 асоциации на местните власти от държави от Югоизточна Европа, а НСОРБ е сред асоциациите-учредители. Основната дейност на организацията е насочена към насърчаването на процесите на демократизацията и децентрализацията в Югоизточна Европа, в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление. НАЛАС работи активно за създаването на партньорства между асоциациите на местните власти в ЮИЕ, които допринасят не само за стабилността и сигурността в региона, но и за процеса на европейска интеграция на страните-кандидатки за членство в ЕС. Повече за НАЛАС четете тук.

За вакантните места за българските представители УС на НСОРБ определи като титуляр  в НАЛАС Венцислав Спиридонов, председател на Общински съвет Велико Търново и за заместник Гюнер Ашимов, кмет на община Опака.

Представителите на НСОРБ в органите на трите организации се определят с решение на Управителния съвет.