Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Становище на НСОРБ по енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

Становище на НСОРБ по енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

26.09.2022
Становище на НСОРБ по енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

На база коментари, бележки и въпроси на общини, НСОРБ депозира становище по проекта на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

В становището ни:

  • Предлагаме сред допустимите кандидати по процедурата, изрично да се включат общинските търговски дружества и общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост. Обръщаме внимание, че съгласно описанието на Програмата за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд, част от ПВУ, същите са сред изброените бенефициенти. Почти всички функциониращи общински търговски дружества и предприятия предоставят важни, а в определени случаи и без аналог публични услуги на милиони потребители, например в сферите на транспорта, водоснабдяването, здравеопазването, комуналните услуги и др. Поради спецификата им, през програмни периоди 2007-2013 и 2014-2020, те се третираха като големи предприятия и нямаха достъп до европейски ресурс, както за продуктови инвестиции, така и за подобряване на енергийната си ефективност. Изричното им изброяване сред допустимите бенефициенти ще създаде възможност за така необходимото, особено в настоящата ситуация, намаляване на разходите им за енергопотребление и подобряване на условията в сградите за предоставяне на услуги;
  • Считаме че, планираната продължителност от 24 месеца за реализацията на проектите, трябва съществено да се удължи;
  • Посочваме, че общините са собственици на 152 сгради, в които са разположени диагностично – консултативни центрове (ДКЦ) – бившите поликлиники, както и на 122 лечебни заведения, които функционират като еднолични търговски дружества. В тази връзка, предлагаме да се уточни, дали в категорията „услуги“ се включват и здравни услуги, т.е. дали тези сгради биха били допустими за финансиране по процедурата.

По проекта на Насоките за кандидатстване, предлагаме:

  • Да се укажат изисквания към допустимостта на сградите;
  • Да се даде възможност на етап кандидатстване, в зависимост от степента на проектна готовност за обектите, включени в проекта, да се кандидатства и с идейни /технически/ работни проекти по смисъла на ЗУТ;
  • Да са допустими и разходите за подготвителни дейности направени от крайния получател на средствата и платени преди датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция, като изготвяне на енергийни обследвания и сертификат за енергийни характеристики на сградите, разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградите (технически обследвания) и техническия паспорт;
  • Сред допустимите разходи да се включат и такива за придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление.

НСОРБ благодари на екипите на общините Варна и Враца, които подкрепиха изготвянето на общото ни становище.

Пълният текст на становището можете да видите на: https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta