Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Одобрен е Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони

Одобрен е Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони

08.12.2022
Одобрен е Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони

Европейската комисия одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/ek-odobri-strategicheskiya-plan-za-razvitie-na-zem/

Бюджетът на Стратегическия е над 8 млрд. евро (8 060 113 677 евро). По интервенциите за директни плащания, финансовият ресурс възлиза на 4 400 517 396 евро, а за инвестиции в селските райони са предвидени 3 529 075 550 евро.

От публикация на Европейската комисия става ясно, че европейските средства по Плана възлизат на 5.6 млрд. евро . С тях се планира създаването на над 9 000 работни места и осъществяването на 650 инфраструктурни инвестиции в селските райони- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7554

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 включва 99 интервенции – 56 в областта на директните плащания и 43 в областта на развитието на селските райони.

Две са интервенциите от основен интерес за общините – интервенцията „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони“ и Водено  от общностите местно развитие (ВОМР).

 Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони

Интервенцията „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони“  е с обхват 215 общини (от селските райони – тези общини, които няма населено място над 15 000 жители). Интервенцията е наследник на познатата ни подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. и по нея ще са допустими инвестиции в:

 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
 3. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
 4. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
 5. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, вкл. и дейности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди;
 6. Рехабилитация и доизграждане на канализационни системи и съоръжения;
 7. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 8. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура.
 1. Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот.
 2. Допустими са общи разходи свързани с проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта, така и по време на неговото изпълнение.

Общият бюджет на интервенцията е 500 млн. евро, като за всяка община ще бъде определен т.нар. „гарантиран“ или разполагаем бюджет,  в рамките на който бенефициентите ще имат избор да планират проекти по допустимите инвестиции.

Определянето на гарантираните бюджети ще стане по методика, утвърдена със заповед на Министъра на земеделието, включваща 4 критерия – брой жители на общината, равнище на безработица, ниво на бедност и дял на населението в работоспособна възраст. Заложени са „тежести“, така че да се избегне извънредно разслоение между общините.

По предварителни изчисления гарантираните бюджети по общини ще варират от 1.2 до над 3 млн. евро.

На база тези бюджети (или лимити) Управляващият орган планира да обяви 2 кръга приеми (по подобие на приемите по ПРСР през 2016 и 2018 г.). През втората половина на 2023 г. за „по-тежките“ проекти за пътища, ВиК, улици, култура; и през първата половина на 2024 г. за „по-леките“ проекти за обществени площи, образователна инфраструктура, енергийна ефективност и спорт. 

В рамките на преговорите по плана Европейската комисия наложи критерии за т.нар. вътрешен подбор на проекти на ниво община, т.е. как общините са избрали своите предложения в рамките на лимита, в т.ч. брой обхванати население и населени места, допълняемост и осигуряване достъпна среда.

 1. Подход Лидер/ВОМР

По подхода Лидер/ВОМР бе запазен специфичен териториален обхват (с оглед запазване на досегашния капацитет) – допустима е територията на цялата страна с изключение на градовете с население над 30 000 жители, но със задължително участие на община от селските райони.

При тези условия има подадени 111 проекта за подготвителни дейности, включващи над 220 общини. Одобрението им е съвсем предстоящо.

За отбелязване е завишеният финансов ресурс по ВОМР от страна на Стратегическия план – над 280 млн. евро. Това ще позволи одобряване на близо 90 местни инициативни групи, осигуряващи покритие от 80% от селските общини в страната. Заедно с ресурса от участващите други европейски програми ВОМР може да разчита на общ бюджет у нас от над 430 млн. евро.

За местни инициативни групи с население до 15 000 жители, е възможно финансиране по Стратегическия план до 2 300 000 млн. евро, а за МИГ над 15 000 жители – до 3 000 000 евро.

Във връзка с въвеждането на единния подход за прилагане на ВОМР, е създадена междуведомствена работна група с представители на УО на програмите, финансиращи подхода. Работата им е на финала и се очаква Постановление по прилагане на подхода и критериите за одобрение на стратегиите за местно развитие.

Следва да се отбележи и че в хода на преговорите по Плана ЕК наложи допълнителни ограничения относно менюто от интервенции по местните стратегии. Тези ограничения са във връзка с одит на Европейската сметна палата. 

В стратегиите ВОМР не се включват операции, предвиждащи фиксирани плащания и мерки, свързани със схеми за плащания на площ. В стратегиите за ВОМР не е допустимо включването на разходи за инфраструктура, свързани с пътища, водопреносни и канализационни системи, освен ако не са част от по-голям проект или не са свързани с дейности, отговарящи на концепцията за интелигентни селища. Не е допустимо и закупуването на машини като основни земеделски инвестиции, с изключение на такива, предвидени за социално земеделие и такива, свързани с колективни инвестиции.

Тези ограничения предполагат по-творчески подход при планирането на стратегиите и евентуален фокус към концепциите за интелигентни селища.

Промяна ще има и в прилагането на подхода. Управляващият орган в МЗм планира да съсредоточи всички функции по прилагане на одобрените стратегии, а всички плащания (по всички участващи програми) да минат към ДФЗ-Разплащателна агенция.