Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ отново постави въпроса за ресурсното осигуряване на общини, натоварени с връчване на съдебни книжа и съобщения

НСОРБ отново постави въпроса за ресурсното осигуряване на общини, натоварени с връчване на съдебни книжа и съобщения

10.07.2024
НСОРБ отново постави въпроса за ресурсното осигуряване на общини, натоварени с връчване на съдебни книжа и съобщения

НСОРБ изпрати писмо до министъра на правосъдието Мария Павлова по темата за връчване на съобщения, призовки и книжа по реда на Граждански процесуален кодекс (ГПК) и Наказателно-процесуален кодекс (НПК) в общините, в които няма районен съд.

В чл. чл. 42, ал. 1 от ГПК се урежда възможността връчването на съобщения в места без съдебно учреждение да става чрез общината или кметството, докато в НПК (чл. 178, ал.1) местните власти не са включени в списъка на органите, на които е вменено изпълнението на тази дейност.

По данни на НСОРБ, 156 са общините – малки и средни, в които няма районен съд. Те са натоварени да връчват съобщения, призовки и книжа дори и в неприсъствен ден, спазвайки прецизно процедурата в ГПК. За изпълнение на този ангажимент, са необходими служители с поне минимално ниво на познания на правната уредба, осигуряването на които е трудно осъществимо в малките общини.

Изпълнението на вменените на органите на местната власт функции е свързано с допълнителни разходи, компенсирането на които не е уредено в законодателството. За покриване на средствата за възнаграждения, вкл. извънреден труд, транспорт и др., свързани с допълнителния ангажимент на служителите, местните администрации не разполагат с подходящ приходоизточник. За разлика от връчването по административните производства на общината, където се събират приходи от такси, съобразени с принципа за разходоориентиран размер.

Въпреки трудностите, местните власти продължават да обезпечават дейностите по връчване на съдебни книжа и съобщения, осъзнавайки ролята си за гарантиране правото на всеки гражданин за достъп до правосъдие.

Още през януари 2019 година Сдружението изпрати писмо до министъра на правосъдието, в което подробно изрази становището на една част от общините, в които няма районен съд. На 11 февруари бе проведена и работна среща, на която бе договорено да се търси възможност за финансиране на този допълнителен ангажимент на общините.

След като все още няма решение, Сдружението отново постави темата на вниманието на министъра на правосъдието. Общините и НСОРБ настояват за нормативно уреждане на механизъм за възстановяване на действителни разходи във връзка с изпълнението на тази несвойствена дейност, възложена по силата на процесуални закони. Те не биха възразили и срещу обвързването му с определяне на минимални стандарти за изпълнение.