Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Коментирайте процедурата за енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

Коментирайте процедурата за енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

30.08.2022
Коментирайте процедурата за енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството https://www.mrrb.bg/ е публикуван проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Допустими кандидати по процедурата са микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г. по Търговския закон или по Закона за кооперациите, като общинските търговски дружества не са изключени от подкрепа.

Финансиране ще се предоставя за дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпътстващи СМР.

След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „А”. По изключение, и след представяне на съответна обосновка, може да бъде подкрепен и проект, който предвижда след изпълнение на ЕСМ постигане на клас на енергопотребление „В“, в случаите, при които изпълнението на мерки, водещи до постигане на клас „А“ е технически неосъществимо, което следва да е надлежно и детайлно обосновано в обследването за енергийна ефективност. Задължително изискване е след изпълнение на мерките в сградите да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект.

Допустими са интервенции в действащи към момента сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

Общият бюджет на процедурата е 235.2 млн. лв., като същият е разпределен на 3 компонента спрямо типовете предприятия. Минималният размер на безвъзмездното финансиране за проект е 100 хил. лв., а максималният за микро и малки предприятия съответно 300 хил. лв. и 500 хил. лв. За средни и големи предприятия максималната безвъзмездна финансова помощ е 750 хил. лв. и 2.5 млн. лв.  От кандидатите се изисква и съфинансиране, в зависимост от избрания режим на държавни помощи.

Предвижда се всеки допустим кандидат, да може да подаде само по едно проектно предложение по процедурата, независимо от броя на сградите, включени в него, които следва да бъдат собственост на предприятието.

Не са допустими за финансиране: сгради в сферата на селското стопанство, инсталации, които попадат в обхвата на схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (EU ETS) и сгради за производство на енергия.

Продължителността на изпълнението на всеки проект следва да е до 24 месеца. Кандидатстването с проекти ще се осъществява изцяло по електронен път, чрез информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИС за МВУ).

До 21 септември на електронна поща namrb@namrb.org ще очакваме предложения и коментари по документите за кандидатстване от заинтересованите общини и общински търговски дружества.