Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Европейска подкрепа за общините за устойчива градска мобилност

Европейска подкрепа за общините за устойчива градска мобилност

25.08.2022
Европейска подкрепа за общините за устойчива градска мобилност

В периода до 2029 г. общините ще имат достъп до европейски средства за устойчива градска мобилност по линия на два инструмента- Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Програмата за развитие на регионите 2021-2027 (ПРР).

По НПВУ е планирана за реализация пилотна схема на конкурентен подбор „Зелена мобилност“. Допустими получатели на финансирането по нея ще са партньорства на градски общини и оператори на обществения транспорт (включително междуселищен), действащи на съответната територия. В партньорствата ще могат да участват 40 градски общини, в които има населени места над 15 000 жители -Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, град Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански.

Селските общини ще са допустими като асоциирани партньори по проектите при обосновка на връзките между селските и градските райони и функционалните зони. Наличният финансов ресурс по инвестицията е 100 млн. лв.

Допустими за финансиране ще са следните дейности:

  • Интегриране на нулевоемисионни превозни средства на обществения транспорт в транспортната система на градовете - доставка на превозни средства (автобуси и/или тролейбуси) за градския и междуселищния обществен транспорт с нулеви емисии.
  • Изпълнение на съпътстващи интегрирани мерки за осигуряване на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт и за ИТС - изграждане на зарядни станции, обслужващи превозните средства на обществения транспорт, както и разработването на ИТС и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт.
  • Изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти - изграждане на пешеходни надлези, изпълнение на осветеност на пешеходни пътеки; изграждане на велосипедна инфраструктура; мерки за успокояване на движението на входовете на населените места – намаляване на скоростта чрез маркировка, настилка с различен цвят текстура, осветени и дублирани пътни знаци, стеснение на платното за движение и др.
  • Разработване/ актуализиране на генерални планове за организация на движението - като основа за усъвършенстване на системата за регулиране на движението в зависимост от интензивността и характера му, при конкретните особености на застрояване на населеното място.

Наличието на идентифицирани проекти/ приоритети в Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) и в Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво NUTS 2, както и съответствие с Плановете за устойчива градска мобилност (интегрирани в ПИРО или актуализирани в съответствие с ПИРО), ще бъдат ключови изисквания за предоставяне на финансиране по инвестицията. Към настоящият момент Условията за кандидатстване са процес на подготовка.

Резюме на пилотната схема, изготвено от екипа на НСОРБ, е публикувано, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/plan-za-azstanovyavane/stalbove/stalb-svarzana-balgariya

Осъществяването на пилотната схема е обвързано с реформа в НПВУ. В резултат на реформата 20 общини трябва да имат одобрени Планове за устойчива градска мобилност и да получат подкрепа, чрез закупуването на превозни средства за чист обществен градски транспорт с нулеви емисии и инсталирането на инфраструктура за зареждане.

Ключов етап от реформата е интегрирането на устойчивата градска мобилност в териториалните стратегии и планирането на развитието. Качественият показател за изпълнението й е влизането в сила на Интегрираните териториални стратегии и Плановете за интегрирано развитие на общините. Ориентировъчният график за приключването на етапа е третото тримесечие на 2022 г.

Инвестиции за устойчива градска мобилност са предвидени и по ПРР. Мерките, обект на бъдеща подкрепа, ще могат да включват всички видове инвестиции в инфраструктура и оборудване. Разходите за разработване/ актуализиране на Планове за устойчива градска мобилност се планира да бъдат допустими за възстановяване на бенефициентите, като част от подготвителните дейности, необходими за кандидатстване по програмата.

Допустими по ПРР за финансиране ще са дейности за:

  • въвеждане на интелигентни транспортни системи и др. мерки за дигитализация на транспорта;
  • подмяна на подвижния състав на обществения транспорт с екологично чист;
  •  зарядна инфраструктура за чисти превозни средства;
  • велосипедна и пешеходна мрежа, транспортна инфраструктура, вкл. улици и съоръжения във връзка с развитието на интегрирана система за обществен транспорт, велосипедна и пешеходна мрежа;
  • мерки за подобряване на достъпността и безопасността на транспорта, подобряване на връзките между градски, междуградски автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и морски транспорт, като част от реализиране на интермодални превози и др.

Дейностите в рамките на ПРР ще са на териториите на 50-те градски общини включени в обхвата й - 10-те големи общини по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и останалите 40 общини чрез интегрирани териториални инвестиции по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. С цел развитие на функционални зони и засилване на функционалните връзки между големите градски общини, и граничещите с тях селски общини, инвестициите, насочени към устойчива мобилност, ще се финансират и за териториите на съседни селски общини, когато са включени в интегрирани проекти на градските общини. Мерките за устойчива градска мобилност ще бъдат допустими на територията и на селски общини, които не граничат с градски, при ясно обоснована необходимост и интегриран характер на инвестицията.

В края на м. юли ПРР бе одобрена от Министерския съвет, като предстои официалното й депозиране пред службите на Европейската комисия.