×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Европейско финансиране на общините 2021-2027 Европейско финансиране на общините 2021-2027

Стълб "Справедлива България"

Проект: Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството

Проект: Подобряване на националната система за спешни комуникации 112

Проект: Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България

Проект: Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността и противодействието на корупцията и подпомагане на екологичния преход

Проект: Модернизация на психиатричната помощ в България

Проект: Развитие на културните и творчески сектори

Проект: Модернизиране на лечебни заведения за болнична помощ

Проект: Развитие на извънболничната помощ

Проект: Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри

Проект: Модернизиране на дългосрочната грижа