Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Стълб "Справедлива България"

Home | Пет безплатни обучения за общините се проведоха през изминалата седмица

Пет безплатни обучения за общините се проведоха през изминалата седмица

14.03.2022
Пет безплатни обучения за общините се проведоха през изминалата седмица

В периода 7 – 11 март се проведоха следните присъствени обучения по изпълнявания от НСОРБ проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители”:


„Компетентности и правомощия на общинската данъчна администрация“ 7 – 9 март, Стара Загора
Над 20 общински специалисти взеха участие в обучение. Част от обсъжданите теми обхванаха организацията, управлението и контрола на дейностите и практиките по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такси; мерки за повишаване качеството на обслужване, стимулиране на доброволното изпълнение и увеличаване събираемостта на местните данъци и такси и подобряване данъчно-осигурител ната култура на клиентите.
Особен интерес и дискусии предизвика темата за новите ангажименти на общините при отпадането на декларативни режими и при въвеждането, усъвършенстването и разширяването обхвата на услугите, предоставяни по електронен път.


„Правомощия на кметските на-местници“ 7 – 9 март, Хасково
Кметски наместници и общински специалисти обменяха опит и идеи в рамките на обучението. Акценти в него бяха честата реорганизация на архиви и регистри, предоставянето на административните услуги по Закона за гражданската регистрация провокира запознаването с Регистъра на услугите в Административния регистър и ползване на публикуваната информацията за подобряване на работата, процедурите по нотариалните заверки и връчването на книжа по АПК, ГПК, НПК и ДОПК и други важни въпроси.


„Управление на общинската собственост“ 9 – 11 март, Плевен
Общински експерти обсъждаха и търсиха решения на важни въпроси, свързани с актуалната правна рамка на придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, особеностите на правния режим на поземлени имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване /мери, ливади и пасища/, промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост, за неземе-делски нужди и др.


„Управление на общинските финанси“ 9 – 11 март, Стара Загора
Общински финансисти се включиха в обучението. Проведоха се п дискусии по въпросите свързани с настоящата подготовка на общинските бюджети.


„Вътрешна организация на общинските дейности“ 9 – 11 март, Хасково
В обучението 17 общински специалисти обсъждаха организацията на дейностите по административно обслужване, деловодство и архив в контекста на модернизация на адми-нистрацията, функции на звената и регламентиране на процесите в тях, обменяха практики и идеи за подобряване обслужването на гражданите.

 

              

 

За следващите обучения можете да направите заявка за участие на: https://forms.gle/CvhkSGGb1XFysHsZ9

В раздела за обучения, на нашия сайт ще намерите актуална информация за предстоящи дати и места на провеждане на обученията по всички теми, и програми: https://www.namrb.org/obucheniq_2022