Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ

ОБХВАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА НСОРБ

Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) определя НСОРБ като официален представител на местните власти пред държавни органи, в процеса на разработване на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, при изготвянето на проектобюджета на страната в частта му за общините и при осъществяването на контакти и взаимодействие със сродни организации от други страни и в рамките на международни сдружения.

Съгласно Устава на организацията, НСОРБ представлява и защитава интересите на своите членове пред Народното събрание, Президента на Републиката, Министерския съвет, министерствата и централните ведомства, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление.

НСОРБ има близо 700 представители в над 220 формата, вкл. в 5 международни организации https://new.namrb.org/bg/mezhdunarodno-satrudnitchestvo .

Правилата за изпълнение на дейностите по представителство на НСОРБ можете да видите ТУК.

Представителство в национални органи:

  • Национални консултативни / координационни / обществени съвети: органи на централната власт с консултативни и координационни функции, създадени на междуинституционален принцип. Основните им функции се определят в правилник за устройството и дейността на съответния орган и в заповед за поименния състав на съвета. Националните съвети подпомагат ресорните министри или парламентарни комисии като предлагат, обсъждат и координират стратегическите приоритети в държавната политика по сектори, дават предварително становище по проекти на нормативни актове по ресори, подпомагат прилагането на политиките и мониторинга по тях.
  • Комитети за наблюдение (КН) и съвместни комитети за наблюдение на Оперативните програми и програмите за трансгранично сътрудничество. Създават се на основание Постановление на Министерския съвет, а поименния състав се определя със заповед на ресорния министър. Комитетите са междуведомствен колективен орган, основан на принципа на партньорството. Основни функции на КН са осъществяването на надзор, разглеждане и одобряване на предложени от ръководителя на съответния Управляващ орган; на методология и критерии за подбор на операции, както и последващи изменения и допълнения по тях, съгласуване на Индикативните годишни работни програми и последващите изменения по тях, извършване на мониторинг на програмата и напредъка по нея, разглеждане и одобряване на изготвените от УО годишни и окончателни доклади за изпълнението на програмите и др. Чрез взетите от КН решения могат да се прилагат важни изменения и допълнения по актове и действия на Управляващия орган.
  • Управителни органи (управителни и надзорни съвети) на публични структури, включително държавни предприятия - колективни междуведомствени органи, реализиращи текущо управление и мониторинг на определени секторни политики в дадена институция. Институционално членовете на тези органи се определят или в нормативен акт, или във вътрешен правилник в зависимост от статута на организацията (държавна, частна, НПО).
  • Органи на други нестопански организации (управителни съвети, Съвет на Настоятелите и др.) – колективни органи за управление на съответните организации. В тях могат да членуват представители на законодателната и изпълнителната власт, нестопански организации и други заинтересовани ведомства в зависимост от сферата на дейност на организацията.
  • Работни групи: могат да се разделят на: вътрешно институционални, междуинституционални, на експертно и на високо управленско ниво, работни групи към национални съвети и тематични работни групи за подготовка на програмните документи за предстоящ програмен период. Групите могат да се класифицират и като такива с постоянен характер – по координация на определени ресорни политики към съответно министерство или временни – с цел разработване проект на нормативен или административен акт. Основните функции на работните групи са свързани с изработване, обсъждане и актуализиране на законови, подзаконови или вътрешни документи, стратегии, планове и др. на базата на експертни предложения и становища. Със заповед на ресорния министър/заместник - министър се определя състава на работната група, срока за приключване на дейността, минималния брой заседания и очакваните резултати. По-голямата част от работните групи са експертни, изключение правят групите на високо управленско ниво свързани с процесите на деинституционализация на деца и възрастни хора.
Представители на НСОРБ в междуведомствени формати свързани с електронното управление

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати свързани с електронното управление

29.03.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в областта на икономиката

Представители на НСОРБ в областта на икономиката

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА  Консултативният съвет е съвещателен...

29.03.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в областта на обществен ред и сугурност, безопасност на движението по пътищата и др.

Представители на НСОРБ в областта на обществен ред и сугурност, безопасност на движението по пътищата и др.

25.03.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в областта на земеделието

Представители на НСОРБ в областта на земеделието

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ  Националният съвет е постоянен консултативен орган, който подпомага министъра на земеделието при провеждане на...

24.03.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в областта на околната среда и водите

Представители на НСОРБ в областта на околната среда и водите

21.03.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в областта на образованието

Представители на НСОРБ в областта на образованието

20.03.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в областта на здравеопазването

Представители на НСОРБ в областта на здравеопазването

18.03.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в междуведомствени работни групи, съвети и комисии свързани с иновациите и растежа

Представители на НСОРБ в междуведомствени работни групи, съвети и комисии свързани с иновациите и растежа

01.02.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в Управителни съвети

Представители на НСОРБ в Управителни съвети

| виж още →
Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на транспорта и съобщенията

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на транспорта и съобщенията

  РАБОТНИ ГРУПИ  Междуведомствена експертна работна група за изготвяне на проект на методика по чл.3, ал.5 от Закона за електронните...

| виж още →