Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ

ОБХВАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА НСОРБ

Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) определя НСОРБ като официален представител на местните власти пред държавни органи, в процеса на разработване на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, при изготвянето на проектобюджета на страната в частта му за общините и при осъществяването на контакти и взаимодействие със сродни организации от други страни и в рамките на международни сдружения.

Съгласно Устава на организацията, НСОРБ представлява и защитава интересите на своите членове пред Народното събрание, Президента на Републиката, Министерския съвет, министерствата и централните ведомства, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление.

НСОРБ има близо 700 представители в над 220 формата, вкл. в 5 международни организации https://new.namrb.org/bg/mezhdunarodno-satrudnitchestvo .

Правилата за изпълнение на дейностите по представителство на НСОРБ можете да видите ТУК.

Представителство в национални органи:

  • Национални консултативни / координационни / обществени съвети: органи на централната власт с консултативни и координационни функции, създадени на междуинституционален принцип. Основните им функции се определят в правилник за устройството и дейността на съответния орган и в заповед за поименния състав на съвета. Националните съвети подпомагат ресорните министри или парламентарни комисии като предлагат, обсъждат и координират стратегическите приоритети в държавната политика по сектори, дават предварително становище по проекти на нормативни актове по ресори, подпомагат прилагането на политиките и мониторинга по тях.
  • Комитети за наблюдение (КН) и съвместни комитети за наблюдение на Оперативните програми и програмите за трансгранично сътрудничество. Създават се на основание Постановление на Министерския съвет, а поименния състав се определя със заповед на ресорния министър. Комитетите са междуведомствен колективен орган, основан на принципа на партньорството. Основни функции на КН са осъществяването на надзор, разглеждане и одобряване на предложени от ръководителя на съответния Управляващ орган; на методология и критерии за подбор на операции, както и последващи изменения и допълнения по тях, съгласуване на Индикативните годишни работни програми и последващите изменения по тях, извършване на мониторинг на програмата и напредъка по нея, разглеждане и одобряване на изготвените от УО годишни и окончателни доклади за изпълнението на програмите и др. Чрез взетите от КН решения могат да се прилагат важни изменения и допълнения по актове и действия на Управляващия орган.
  • Управителни органи (управителни и надзорни съвети) на публични структури, включително държавни предприятия - колективни междуведомствени органи, реализиращи текущо управление и мониторинг на определени секторни политики в дадена институция. Институционално членовете на тези органи се определят или в нормативен акт, или във вътрешен правилник в зависимост от статута на организацията (държавна, частна, НПО).
  • Органи на други нестопански организации (управителни съвети, Съвет на Настоятелите и др.) – колективни органи за управление на съответните организации. В тях могат да членуват представители на законодателната и изпълнителната власт, нестопански организации и други заинтересовани ведомства в зависимост от сферата на дейност на организацията.
  • Работни групи: могат да се разделят на: вътрешно институционални, междуинституционални, на експертно и на високо управленско ниво, работни групи към национални съвети и тематични работни групи за подготовка на програмните документи за предстоящ програмен период. Групите могат да се класифицират и като такива с постоянен характер – по координация на определени ресорни политики към съответно министерство или временни – с цел разработване проект на нормативен или административен акт. Основните функции на работните групи са свързани с изработване, обсъждане и актуализиране на законови, подзаконови или вътрешни документи, стратегии, планове и др. на базата на експертни предложения и становища. Със заповед на ресорния министър/заместник - министър се определя състава на работната група, срока за приключване на дейността, минималния брой заседания и очакваните резултати. По-голямата част от работните групи са експертни, изключение правят групите на високо управленско ниво свързани с процесите на деинституционализация на деца и възрастни хора.
Представители на НСОРБ в междуведомствени формати с Народно събрание

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати с Народно събрание

07.04.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в междуведомствени работни групи, съвети и комисии към Министерски съвет

Представители на НСОРБ в междуведомствени работни групи, съвети и комисии към Министерски съвет

04.04.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в междуведомствени формати с Министерство на финансите

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати с Министерство на финансите

04.04.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в социалната сфера, закрила на детето и др.

Представители на НСОРБ в социалната сфера, закрила на детето и др.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ  Съветът е орган за осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при...

04.04.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на регионалното развитие и благоустройството

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в сферата на регионалното развитие и благоустройството

04.04.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в Комитетите за наблюдение по Оперативите програми за периода  2014-2020

Представители на НСОРБ в Комитетите за наблюдение по Оперативите програми за периода 2014-2020

04.04.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в комитети за наблюдение на Програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020

Представители на НСОРБ в комитети за наблюдение на Програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020

04.04.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в областта на туризма

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати в областта на туризма

04.04.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в областта на младежта и спорта

Представители на НСОРБ в областта на младежта и спорта

04.04.2022 | виж още →
Представители на НСОРБ в междуведомствени органи в областта на културата

Представители на НСОРБ в междуведомствени органи в областта на културата

01.04.2022 | виж още →