Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Постоянни комисии

Начало | Дейност | Постоянни комисии

Постоянните комисии подпомагат дейността на Сдружението.

Комисиите на НСОРБ са тематични групи от изборни лица и общински експерти, които:

 1. подготвят предложения за усъвършенстване нормативната уредба за местното самоуправление и становища по проекти за нормативни актове;
 2. осигуряват обмен на положителния опит между членовете;
 3. съдействат за повишаване управленските умения и квалификацията на кадрите;
 4. подготвят искания за организиране и предоставяне на консултантски, експертни и други услуги на членовете;
 5. насърчават междуобщинското сдружаване за решаване на въпроси от взаимен интерес;
 6. осъществяват контакти и взаимодействие с представителите на централната власт в рамките на мандата, определен от Управителния съвет;
 7. осигуряват гласност и обществена подкрепа за укрепване управлението на общинските дейности;
 8. създават условия за работа в мрежа с привличане на експерти;
 9. изпълняват и други функции, възложени от ОС и УС.

 

Постоянните комисии се създават, преобразуват и закриват с решение на Управителния съвет.

Съставът на комисиите се определя от Управителния съвет като се отчитат заявените желания от общините. Всяка община може да включи свои представители в повече от една комисия.

Ръководството на всяка комисия се състои от председател и заместник–председател/и. Комисията с решение може да определи броя на заместник–председателите.

Председателите и заместник–председателите се избират от членовете на съответните комисии с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на комисията.

 

Заседанията на комисиите могат да бъдат присъствени и дистанционни.

Информация за провеждане на заседанието се публикува на интернет страницата на Сдружението. При необходимост покана за участие в заседанието може да бъде изпратена до всички заинтересовани по темите, включени в дневния ред на заседанието общини, независимо дали членуват в съответната комисия.

Комисиите провеждат присъствени заседания най-малко два пъти годишно. Те могат да провеждат съвместни присъствени заседания при обсъждане на въпроси от компетенциите на повече от една комисия.

В зависимост от спецификата на дейността в комисиите по тяхно желание могат да се създават подкомисии.

В заседанията на комисиите могат да вземат участие с право на съвещателен глас представители на общини, нечленуващи в състава на комисията, както и експерти и консултанти.

Комисиите могат да образуват работни групи, в които могат да бъдат привличани експерти извън състава на комисиите.

 

Постоянни комисии на НСОРБ за Мандат 2019 - 2023 г.:

 1. Местно самоуправление, икономическа политика и туризъм - предмет на дейност: Правомощия и отговорности на общините, районите и кметствата; Взаимодействие между общински съвет, кмет на община, кмет на кметство, кметски наместник, общински омбудсман; Местна нормативна уредба; Взаимодействие с външни за общината институции и организации (областни управители, органи на централната изпълнителна и законодателна власт, бизнес структури, синдикални и граждански организации)
  Междуобщинско сътрудничество и споделени услуги; Местно икономическо развитие и подкрепа за бизнеса; Ангажименти на общините за развитието на туризма
 2. Местни финанси, бюджет и общинска собственост - предмет на дейност: Общински бюджети; Данъчна политика; Разпореждане с общинска собственост; Общински фирми и предприятия
 3. Земеделие, гори, селски и планински райони  - предмет на дейност: Управление на земеделски и горски общински фонд; Райони със специфични проблеми (селски и планински)
 4. Социална политика - предмет на дейност: Социални услуги, предоставяни от общините
 5. Образование, младеж, спорт и култура - предмет на дейност: Предучилищно и училищно образование; Общинска училищна мрежа; Младежки дейности; Спортни дейности; Култура и културни календари на общините
 6. Здравеопазване - предмет на дейност: Училищно здравеопазване; Детски ясли; Общински болници; Политики за превенция на рискови за здравето фактори
 7. Екология и чиста среда - предмет на дейност:  Управление на водите; Управление на отпадъците; Чистота на атмосферния въздух; Биоразнообразие; Благоустрояване и комунални дейности
 8. Устройство на територията и недвижимо културно-историческото наследство - предмет на дейност: Устройство на територията и регионално развитие; Общинска пътна мрежа; Жилищна политика; Недвижимо културно-историческо наследство; Общи устройствени планове; План за интегрирано развитие на общината
 9. Административно обслужване и общинска администрация - предмет на дейност: Административно обслужване и електронно управление; Човешки ресурси (организация на работа, заплащане); Прозрачност в работата на общинската администрация
 10. Европейски фондове, национални и международни програми и проекти - предмет на дейност: Подготовка и управление на общински проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); Подготовка и управление на общински проекти по Национални програми (НДЕФ, ПУДООС, КР и др.) осигуряващи достъп на общините до инвестиционен ресурс
  Подготовка и управление на общински проекти по други международни програми осигуряващи достъп на общините до инвестиционен ресурс

 

 

Постоянна комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм

Постоянна комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм

03.04.2022 | виж още →
Постоянна комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост

Постоянна комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост

02.04.2022 | виж още →
Постоянна комисия по земеделие, гори, селски и планински райони

Постоянна комисия по земеделие, гори, селски и планински райони

01.04.2022 | виж още →
Постоянна комисия по социална политика

Постоянна комисия по социална политика

31.03.2022 | виж още →
Постоянна комисия по образование, младеж, спорт и култура

Постоянна комисия по образование, младеж, спорт и култура

30.03.2022 | виж още →
Постоянна комисия по здравеопазване

Постоянна комисия по здравеопазване

29.03.2022 | виж още →
Постоянна комисия по екология и чиста среда

Постоянна комисия по екология и чиста среда

28.03.2022 | виж още →
Постоянна комисия по устройство на територията и недвижимо културно-историческото наследство

Постоянна комисия по устройство на територията и недвижимо културно-историческото наследство

27.03.2022 | виж още →
Постоянна комисия по административно обслужване и общинска администрация

Постоянна комисия по административно обслужване и общинска администрация

26.03.2022 | виж още →
Постоянна комисия по Европейски фондове, национални и международни програми и проекти

Постоянна комисия по Европейски фондове, национални и международни програми и проекти

25.03.2022 | виж още →