×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Северна Македония

Начало | Европейско финансиране на общините 2021-2027 | Европейски фондове 2021-2027 | Програми за териториално сътрудничество | Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Северна Македония

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Северна Македония

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Северна Македония

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег- ИПП България – Северна Македония 2021 – 2027

Области в България: Благоевград и Кюстендил

Области в Република Северна Македония: Североизточен, Източен и Югоизточен райони за планиране.

Подкрепата по Програмата е насочена към постигането на следните приоритетни европейски цели:

  • По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии, чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност;
  • По-добре свързана Европа, чрез подобряване на мобилността;
  • Европа по-близо до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии и местни инициативи.

Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Резюме на работен проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег- ИПП България – Северна Македония 2021 - 2027 (Версияот 27 януари 2022 г.)

Резюме на работен проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег- ИПП България – Северна Македония 2021 - 2027 (Версия от 16 декември 2021 г.)

Коментари и бележки по обхвата на Програма Интеррег -ИПА България - Северна Македония 2021-2027