Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За нас За нас

Управителен съвет

Начало | За нас | Управление | Управителен съвет

Дейността на НСОРБ в периода между заседанията на Общото събрание се ръководи от Управителен съвет. Той се състои от 23-ма членове, които се избират с тайно гласуване от Общото събрание за срок от 4 години.

Съставът на Управителния съвет се формира на регионален принцип, в съответствие с районите за планиране, определени със Закона  за регионалното развитие. Всеки 12 общини имат по един представител в Управителния съвет. Свой представител в УС на НСОРБ има и Столична община. Начинът за номиниране на членове на УС се определя в Правилник за устройството и дейността на НСОРБ.

За активна работа и принос към местното самоуправление в състава на Управителния съвет могат да бъдат избирани и почетни членове. Те участват в заседанията с право на съвещателен глас. Общото събрание избира председателя на УС и неговите заместници.

Управителният съвет:

Членовете на УС определят неговата вътрешна структура и разпределението на функциите помежду си. Заседанията на УС се провеждат най-малко веднъж на три месеца. Решенията на Управителния съвет се взимат с явно гласуване при определеното в Устава мнозинство.