Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителен директор

Начало | За нас | Управление | Изпълнителен директор

Изпълнителният директор организира изпълнението на решенията на Управителния съвет. Дейностите на НСОРБ, определени в Устава, се осигуряват от административния екип на НСОРБ, който се ръководи от изпълнителния директор.

Неговите функции са подробно разписани в чл.28, ал.1 от Устава на НСОРБ.

Изпълнителният директор:

  • назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира неговата дейност;
  • ръководи и координира дейността на научни, консултантски, издателски и стопански звена, които да подпомагат дейността и да съдействат за изпълнение на задачите на Сдружението, назначава и освобождава ръководителите им;
  • представлява Сдружението при кандидатстване и управление на проекти, подкрепящи и финансиращи неговата дейност;
  • разработва годишния проектобюджет на Сдружението и го представя на Управителния съвет за обсъждане и внасяне за разглеждане от Общото събрание;
  • отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред Общото събрание в края на всяка финансова година;
  • управлява имуществото на Сдружението;
  • съхранява архивите и организира деловодната дейност на Сдружението;
  • създава работни групи в изпълнение на Годишната програма за дейността на НСОРБ и решенията на Общото събрание и на Управителния съвет; 1
  • осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на Общото събрание, Управителния съвет и на Контролния съвет.

За дейността си изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет. Чл.57, ал.2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на НСОРБ дефинират сроковете, в които отчетът на изпълнителния директор следва да бъде представен пред УС (от 3 до 1 месец преди изтичане срока на сключения Договор за управление). Въз основа на представените отчет и програма за управление, Управителният съвет приема оценка за работата на изпълнителния директор.