Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Включване в прогнозата на МТС средства от централния бюджет за периода 2024-2026 г. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и компенсации за намалените приходи

Включване в прогнозата на МТС средства от централния бюджет за периода 2024-2026 г. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и компенсации за намалените приходи

15.09.2023

НСОРБ

изх. № И-1552 / 15.09.23г.

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ГВОЗДЕЙКОВ

MИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

 

КОПИЕ

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Предложение на НСОРБ за включване в прогнозата на МТС за средства от централния бюджет за периода 2024-2026 г. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и компенсации за намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, които не се предоставят и отчитат по бюджета на министерството.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГВОЗДЕЙКОВ,

Във връзка с подготовката на есенната бюджетна прогноза за 2024 г., съгласно РМС № 70/27.01.2023 г. и издадените Указания № БЮ-4/01.09.2023 г. на МФ, министерство на транспорта и съобщенията следва да представи прогноза за средства от централния бюджет за периода 2024-2026 г. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и компенсации за намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, които не се предоставят и отчитат по бюджета на министерството.

С оглед на това, че общините реализират държавната политика на местно ниво по отношение субсидирането на обществения транспорт и осигуряват предоставянето на компенсациите за намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, както и поради трайно установения недостиг на средства и проблеми в тази насока, Ви предоставяме конкретни предложения, приети от Управителния съвет на НСОРБ на 12.09.2023 г., които да бъдат отразени в проектите на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 2024-2026 и на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.:

  1. Осигуряване на финансиране на обществения превоз на пътници от държавния бюджет в общ размер на минимум 366 млн. лв., в т.ч. за:

- субсидии – 200 млн. лв. (при разчетени в пролетната СБП 2024-2026 г. - 161 млн. лв.);

- компенсации за съответните категории пътници, вкл. и ученици – 166 млн. лв. (при разчетени в пролетната СБП 2024-2026 г. - 144 млн. лв.).

Мотиви: В съответствие с § 4, ал. 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, в държавния бюджет се предвиждат средства за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. Тези превози имат предимно социална насоченост – масови превози до и от работните места на хората в чертите на града, и превози до малки отдалечени селища, осигуряващи връзка с общинския център. По отношение на компенсациите за определени категории п пътници също водеща роля има социалният ефект и подкрепата за определени категории пътници. На тези основания и поради хроничното недофинансиране на този сектор, вкл. и предвижданите реформи съгласно ПВУ, предлагаме през 2024 г. да бъдат осигурени средно с 20% повече средства от ресурса за 2023 г.

  1. Осъвременяване на нормативната уредба относно начина на разпределение на средствата и предвиждането на възможност за текущо извършване на вътрешни компенсирани промени между компенсациите за отделните категории пътници, а защо не и между компенсациите и субсидиите, и обратното.

Мотиви: Предложението цели осигуряване на по-голяма ефективност при разпределението и разходването на средствата, съобразно актуалните потребности по места. Считаме, че подобно решение ще подкрепи поетапното преодоляване на натрупаните проблеми в сектора на обществения превоз на пътници, по-специално при гарантирането на равен достъп на населението до обществени транспортни услуги.

Като разчитам на нашето сътрудничество и че направените предложения ще бъдат обсъдени и отразени по подходящ начин в Бюджет '2024,

Категории
Други
Транспорт