Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на ЗИД на Закона за устройство на територията (сигн. 47-254-01-78/24.07.2022г.), с вносител народен представител

Становище по проект на ЗИД на Закона за устройство на територията (сигн. 47-254-01-78/24.07.2022г.), с вносител народен представител

15.07.2022

НСОРБ

ДО

Г-Н НАСТИМИР АНАНИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (сигн. 47-254-01-78/24.07.2022г.), с вносител народен представител

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

Възразяваме срещу цитирания законопроект, при следните мотиви: 

Законът за устройство на територията урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.  

Така очертания в закона предмет на правно регулиране характеризира ЗУТ като общ закон. Специализираното законодателство в сферата на опазването на околната среда (ЗООС, ЗБР и подзаконовата нормативна уредба) установява, в отклонение от общия режим на ЗУТ, особени правила за извършване на екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, които надграждат предвидените в ЗУТ изисквания спрямо планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване е възможно да възникнат значителни въздействия върху околната среда. Т.е. в този случай териториално-устройственият и инвестиционният елемент на уредбата е съчетан с акцент върху опазването на околната среда като водеща цел на екологичното законодателство.

Извършените по силата на  Решение №14/15.10.2020 г. на Конституционния съд промени в ЗУТ въведоха като общо правило възможност за обжалване на ОУП от страна на непосредствено засегнатите лица - чл. 127, ал. 12 и ал. 13 ЗУТ. ЗУТ е общ закон, поради което цитираните разпоредби следва да бъдат доразвити в относимото екологично законодателство в съответствие с нормите на Орхуската конвенция, регулиращи участието на обществеността в процеса на взимането на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда.

 

Като се надяваме нашето становище да бъде взето под внимание при процедиране на законопроекта, оставам

С уважение,