Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

29.04.2024

ДО

 Г-Н ЕВТИМ МИЛОШЕВ

МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (ЗИД на ЗТ), публикуван на Портала за обществено обсъждане

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛОШЕВ,

Във връзка с публикувания на Портала за обществени консултации проектозакон, изразяваме удовлетворение, че в него са отразени основните промени, предоставени от българските общини чрез участието на НСОРБ в Работната група за изготвянето му.

След провеждане на ново проучване сред българските общини, относно предложените изменения, предоставяме на Вашето внимание следното становище:

Принципни бележки

 1. В становищата на местните власти се посочва необходимост от по-конкретни, подробни и ясни текстове, уреждащи процедурата по регистрация на местата за настаняване (МН) клас В, включващи минимални изисквания, на които обектите да отговарят, както и механизъм за проверка и контрол на обектите, преди издаване на регистрация. Членовете на НСОРБ посочват, че все по-често в администрациите постъпват заявления-декларации за регистриране на МН клас „В“, находящи се в хотели. Липсата на правен регламент води до отказ за издаване на регистрация, което е потенциална причина за разширяване на сивата икономика. Настоящата регламентация не е достатъчно всеобхватна и детайлна.

 1. Регионалните дисбаланси и предпочитанията на бизнеса да инвестира в по-големите туристически дестинации обособяват нова тенденция – затруднение при прилагането на единната законова рамка от всички общини.

  Най-видимо е при ролята и състава на общинските експертни комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО). Според Чл. 14. (3): „В състава на ОЕККТО се включват с равен брой гласове представители на местната администрация и представители на местните и/или регионалните туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър“. До НСОРБ постъпват сигнали от малки общини, които или не могат да запълнят капацитета на комисиите с представители от местни/регионални сдружения, или са зависими от техния времеви ресурс, за да изпълняват дейността на Комисията. От друга страна, при наложените дестинации с много и разнообразни МН, участието на частния сектор в Комисията е гарант за обективност.

  С оглед на това, считаме за основателно намаляването на представителите от бизнеса в ОЕККТО на общини под определен критерий - население, територия, леглова база или брой на туристите на годишна база (според ЕСТИ). Изготвянето на законови рамки, съответстващи на местните възможностите и нужди, ще допринесе за постигане на поставените цели – оптимизиране на процесите и намаляване на административната тежест. 

 1. Членовете на НСОРБ одобряват редуцирането при класификацията на типовете и видовете МН и ЗХР, но в изпратените коментари заявяват необходимостта от синхронизиране на новите текстове както с Наредбата за изискванията към категоризираните МН и ЗХР, за реда за определяне на категория, както и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, така и съгласуването им със Закона за храните (ЗХ), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Целта е избягването на допълнително объркване, ненужни допълнителни инфраструктурни промени на вече съществуващи обекти, както и създаването на предпоставки за нелоялни търговски практики.

 1. Местните администрации определят новото законово изменение за отразяване на промяна на ЛИДО чрез процедура за промяна в обстоятелствата, а не с нова процедура по общия ред по ЗТ, за административно облекчение, но обръщат внимание на създадени противоречия между новия чл.133а и действащия чл.168, а.2. Необходимо е синхронизиране на текстовете, спрямо новите изменения.

  Конкретни предложения

 • По §7 от Проекта: Допълнение в чл.123, ал.1.т.1: „В чл. 123 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1, думата „Типовете“ се заменя с „Видовете“;

 2. В ал. 1, т.1, след думата „хотели“, преди запетаята, се добавя „(апартаментен/студиен хотел, хотел резиденс, бизнес хотел, СПА/уелнес хотел)“.

Мотиви: Ако мястото за настаняване вече има сертифициран спа, уелнес или таласотерапевтичен център, следва да бъде отразено и в наименованието на обекта. 

 • По §16 от Проекта: Допълнения в чл. 133а (1): „Промяна на лицето, извършващо дейност в категоризирани туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, б. „а“ ,  „б“, т. 2 и т. 3 и регистрирани туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, б. „в“ е възможно да се осъществи ако лицето, което ще извършва дейност в туристическия обект, отговаря на условията на чл. 113, ал. 1 и 2 и не е налице промяна в обстоятелствата, свързани с определянето на вид,  категория и капацитет на туристическия обект, съгласно чл. 133, ал. 1.

  (2) Новото лице в случаите по ал. 1 подава заявление-декларация за промяна в обстоятелствата по образец до съответния категоризиращ или регистриращ орган. Към заявлението-декларация се представят:

 1. документи, удостоверяващи настъпилата промяна;

 2. документи, удостоверяващи, че отговаря на условията по чл. 113, ал. 1 и 2;

 3. декларация за липса на промяна в обстоятелствата, свързани с определянето на вид, категория и капацитет на туристическия обект, съгласно чл. 133, ал. 1.

 4. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

  (3) След като установи, че заявлението-декларация по ал. 2 е редовно и ЕРГ извърши проверка за променените обстоятелства съгласно нормативната уредба , министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице, съответно кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на ОЕККТО, издава заповед за вписване на промяната в Националния туристически регистър и се издава ново удостоверение.

  (4) В случаите по ал. 3 определените вид, капацитет и категория на туристическия обект, съответно регистрацията на туристическия обект, се запазват, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция, основен ремонт, разширение или преустройство.

  (5) В случаите по ал. 1, 2 и 3 определената категория и срок на първоначално издаденото удостоверение на туристическия обект, се запазват.

Мотиви: Така предлаганите текстове, без регламентиране на капацитета на обекта, ще създадат предпоставки за възникването на сериозни промени и проблеми при прилагането на чл. 133а. Подобно ограничение без капацитета на обекта би довело до заобикаляне на закона по отношение на заплащаните такси. Ограничението би следвало да бъде обвързано с капацитета на обекта, тъй като, таксата за категоризация и регистрация е съобразена с капациетета на седящите места при заведенията за хранене и развлечния и стаите при местата за настаняване.

 • По §29 от Проекта: Отразяване на дефиницията „ателие“ в Допълнителните разпоредби.

Мотиви: Предвидената възможност за регистриране на места за настаняване клас “В” и в ателиета на жилищни сгради, според промените в чл. 128, ал.3 от ЗТ, налага необходимостта от прецезиране на понятието.

 • По §28 от Проекта: Несъответствие в цитирания чл. 169, ал.1, такъв не съществува в настоящия ЗТ.

  С уважение,

Категории
Туризъм