Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Постановление за приемане на Наредба за отпадъците от обувки и текстил

Становище по Проект на Постановление за приемане на Наредба за отпадъците от обувки и текстил

18.08.2022

изх. № И-1373(4) / 18.08.22

ДО

Г-ЖА РОСИЦА КАРАМФИЛОВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Относно: Проект на Постановление за приемане на Наредба за отпадъците от обувки и текстил

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАМФИЛОВА,

Във връзка с публикувания за публично обсъждане проект на Постановление за приемане на Наредба за отпадъците от обувки и текстил и след проведено писмено проучване сред общините, изразяваме следните предложения:

 1. В чл. 4, т. 1 е посочено, че е забранено „неконтролираното обезвреждане на ООТ", но текстовете в Наредбата, в това число допълнителните й разпоредби, както и в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) не съдържат дефиниция на „неконтролирано обезвреждане". В тази връзка предлагаме в § 1 на Допълнителните разпоредби на Наредбата, да бъде създадена нова точка с определение на това понятие.
 2. В чл. 5 от текста е необходимо да отпадне съюза „и" в изразът „оползотворяват и по следните начини“, както и да се добави нова точка т. 3, със следното съдържание:

„3. чрез подготовка за повторна употреба.“

 1. По чл. 9

3.1. в чл.9, ал. 1, т. 1 предлагаме да се добави текста: „след извършване на дейност подготовка за повторна употреба.“

3.2. в чл. 9, ал. 2 предлагаме следната редакция:

„(2) Отпадъци от текстил и обувки се предават за последващо третиране, в т.ч, оползотворяване и/или обезвреждане на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО.“

 1. В чл. 12, ал. 2 е допуснато несъответствие в цитирания номер на приложението “ Приложение 4“, тъй като минималните изисквания за превози са посочени в Приложение № 5.
 2. В чл. 18, ал. 1, т. 4, буква „б" е необходимо да се добавят материалите, от които са изработени обувките, тъй като разпоредбата касае ООТ. Освен това е необходимо да се прецизира буква „вв", тъй като при сортирането се отделят всички основни видове ООТ.
 3. По чл. 21

6.1. в чл. 21, ал. 1 думата „получени" следва да се замени с понятието образувани/генерирани от дейността им.

6.2. Предвид посочените в ал. 1 обекти, следва в ал.2 да се внесе конкретика какъв вид „дейност” - търговска, административна, производствена или др. могат да извършват същите „въз основа на сключен договор с организация по оползотворяване на ООТ или с лица, които пускат на пазара обувки и текстил и изпълняват задълженията си индивидуално, и/или с лица по чл. 15".

6.3. в чл. 21, ал. 3 да се изясни посочването на „центрове по ал. 1" - само дарителските центрове ли се има предвид или също така промишлените, търговските и административните обекти.

 1. В чл. 22 некоректно е изписано, че се предават „отпадъци" за повторна употреба, тъй като понятието „годни за повторна употреба", означава че текстила и/или обувките са преминали през предварително третиране (подготовка за повторна употреба), след което от отпадъци са станали материал или продукт.
 2. В чл. 30, липсва ал. 3, което води до необходимост за преномериране на алинеите.
 3. В чл. 33, ал. 2 са посочени задължения на кмета, които не касаят управлението на дейностите с ООТ и не попадат в обхвата на чл. 18 и чл. 19 от Наредбата, а именно разполагането на съдове за събиране на битови отпадъци и съдове за разделно събиране.

Също така предлагаме в чл. 33 да се посочат минималните критерии, на които трябва да отговарят договорите, сключени между кметовете на общини и ООП.

 1. По чл. 34

10.1. в чл. 34, ал. 2 е разписано: „в случаите по чл. 33, ал. 1, т. 2, б. „б“ едновременно с уведомлението по ал. 1 кметът предоставя изготвена и утвърдена от общинския съвет програма за управление на ООТ на територията на общината, включваща:…..“ Предлагаме текста да отпадне. Мотивите са свързани с факта, че всяка община изготвя Програма за управление на отпадъците на територията на съответната община. Поради тази причина считаме, че не е на лице обоснована необходимост за изготвянето на нова програма за ООТ при условията на сключване на договор с лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

 1. в чл. 34, ал. 4, т. 2 е разписано: „осреднено количество събрани ООТ от един контейнер по категории на година“. Считаме, че това изискване ще затрудни работата с ООТ и отчета на събраните количества. Предлагаме текста да придобие следната редакция:

„2. Осреднено количество събрани ООТ по категории на година.“

 1. В Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, в т. 4. "ТЕКСТИЛ ПОВТОРНА УПОТРЕБА", в Изключения“ е допусната техническа грешка, като е цитиран чл. 21, ал. 5. В настоящият чл. 21 няма ал. 5 и следва да се цитира коректната разпоредба.
 2. В проекта на Наредба липсват Приложение № 3, което води до необходимост всички приложенията да бъдат преномерирани.
 3. В Приложение № 6 не е предвиден реквизит, даващ яснота за произхода на предаваните ООТ и дейността от която са станали годни за повторна употреба.
 4. В Наредбата липсва ясна и безспорна формулировка на понятието „текстил повторна употреба". Такова не съществува и в Закона за управление на отпадъците. В тази връзка предлагаме в § 1 на Допълнителните разпоредби на Наредбата, да бъде създадено нова точка с легална дефиниция на това понятие.