Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със Закона за електронното управление

Становище по Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със Закона за електронното управление

06.11.2023

НСОРБ

изх. № И-1832 / 06.11.23.

ДО

Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЙОЛОВСКИ

МИНИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Относно: Становище по Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със Закона за електронното управление

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОЛОВСКИ,

На портала за обществени консултации е публикуван за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със Закона за електронното управление (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=7901 ).

В тази връзка Ви уведомяваме, че проектът на Постановление на Министерския съвет все още не е съгласуван с НСОРБ по реда на чл. 27, ал. 1 от Закона за нормативните актове, независимо че е свързан с правомощия на общините. В допълнение, обществената консултация е в намален срок по реда на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, с обосновка „изключително краткия срок за приемане на Постановлението на МС, предвиден от законодателя в § 40 от Заключителните разпоредби на Закона за електронното управление“, което не кореспондира с важността на предлаганите с Постановлението промени.

Тъй като те ще засегнат в значителна степен обществените отношения на централно и местно ниво, изготвихме пълен анализ на включените в списъка регистри, поддържани от общините, които не разполагат със специализирана информационна система и които следва да се поддържат съобразно законовите разпоредби.

Обръщаме внимание, че за общините е изключително важно публикувания списък да съдържа коректни данни за регистрите, тъй като с приемането на графика, ще бъдат определени тези от тях, които ще бъдат приведени в съответствие с изискванията за сигурност, надеждност и оперативна съвместимост, както и ще се водят изцяло в електронен вид чрез съвременна информационна система и ще позволяват автоматизиран обмен на данни и електронни документи.

В тази връзка, в Приложение 1 подробно сме описали основанията за измененията и допълненията в списъка с регистрите, поддържани от общините, с които да се запознаете.

След анализ на нормативната база установихме, че от включените в списъка 60 бр. следва:

  • 22 от тях (в червен цвят в Приложение 1) да отпаднат поради липсата на нормативни изисквания за поддържането им или са свързани с публикуването на определена в съответния нормативен акт публична информация, която не е структурирана и не отговаря на изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Закона за електорнното управление.
  • 12 от тях (в червен цвят в Приложение 1) да бъдат изключени от списъка, тъй като Министерство на регионалното развитие и благоустройство изпълнява проект „Изграждане Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване“ с европейско финансиране, който следва да бъде завършен до 30.09.2023 год. Той ще обединява регистрите, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството, поддържани на централно и местно ниво.

Информация за проекта можете да намерите на официалната страница на МРРБ:

https://www.mrrb.bg/bg/proekt-za-izgrajdane-edinen-publichen-registur-po-ustrojstveno-planirane-na-teritoriyata-investicionno-proektirane-i-razreshavane-na-stroitelstvoto-i-informacionna-sistema-za-negovoto-obslujvane/

  • 5 от тях (маркирани в розов цвят в Приложение 1) да отпаднат поради дублиране с други такива от списъка.
  • 21 от тях (в зелен цвят в Приложение 1) да останат в списъка.

Едновременно с това установихме, че в списъка с регистрите не са включени:

  1. Главен регистър за публична общинска собственост. Нормативно основание -чл. 63 от Закона за общинската собственост. Структурата и съдържанието са определени в Наредба 8, приложение № 7;
  2. Главен регистър за частна общинска собственост. Нормативно основание - чл. 63 от Закона за общинската собственост. Структурата и съдържанието са определени в Наредба 8, приложение № 8;
  3. Регистър на имотите, които подлежат на отчуждаване за реализиране на мероприятията по чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост. Норамативно основание - чл. 21, ал. 10 от Закона за общинската собственост. В регистъра задължително се вписват обектът, за изграждането на който имотът се предвижда за отчуждаване, и подробният устройствен план, въз основа на който имотът се отчуждава.
  4. Съгласно чл. 182, ал. т. 3 от Закона за водите, общинските администрации водят регистър по чл. 41, ал. 3, т. 2 за изискванията, условията или забраната за определен вид общо водовземане или ползване.

Гореизброените регистри са включени в Приложение 1, като са описани в Забележка.  

Във връзка с гореизложеното и на база на извършения анализ, в списъка за подготовката на графика, съгласно § 40 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЕУ, регистрите, поддържани от общините следва да бъдат 25 броя.

Използваме възможността да обърнем внимание, че за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със ЗЕУ е необходимо да се въведат нормативни изисквания за структурата и съдържанието за тези от тях, за които към момента няма определени такива.

От предложения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със Закона за електронното управление също така не става ясно информацията, която се съдържа в определените регистри, които подлежат на привеждане в съответствие със ЗЕУ следва ли да бъде въведена само за периода след присъединяването към Информационната система за централизирано изграждане и поддържане на регистрите.

Приложение: съгласно текста

Разчитаме нашите коментари и предложения да бъдат взети под внимание и оставаме на разположение за последваща комуникация.

Приложение 1