Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на ПМС за условията и реда за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за капиталови разходи и разходи за текущи ремонти

Становище по проект на ПМС за условията и реда за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за капиталови разходи и разходи за текущи ремонти

15.08.2022

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Дирекция „Финанси на общините“

Относно: Проект на Постановление за условията, реда и критериите за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за капиталови разходи и разходи за текущи ремонти на обекти на техническата и социалната инфраструктура

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На базата на проведено проучване сред общините Ви предоставяме следните коментари и конкретни бележки по публикувания за обществено обсъждане проект на Постановление и документите към него:

 1. I. Принципна позиция

Приветстваме идеята за осигуряване на равни условия за общините при кандидатстване и одобряване на финансиране на капиталови разходи и разходи за текущи ремонти на обекти на техническата и социалната инфраструктура, както и въвеждането на единен подход и унифициране на изискванията за разработване, оценка и управление на инвестиционните проекти с цел постигане на устойчиво развитие за всички общини.

Разчитаме, че в продължение на възприетия от централната власт принципен подход съгласно чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в бъдеще ще бъдe направено и трайно нормативно уреждане (в Закона за публичните финанси) за ежегодното бюджетиране на подобни допълнителни инвестиционни трансфери за общините.

В връзка с текста на чл. 87 ЗДБРБ отчитаме липсата на участие на представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в процеса по набиране, оценка и отчитане на проектите на общините, които се очаква да бъдат финансирани по реда на този документ. Считаме, че набирането на проектни предложения само в Министерство на финансите, в качеството му на финансиращ орган, без участието на представители на МРББ, в качеството им на орган по прилагане на секторното законодателство в областта на проектирането и строителството ще продължи да създава междуинституционални проблеми, каквито и в момента наблюдаваме при подготовката и оповестяването на разнообразни потенциални списъци за финансиране на общински проекти. С цел осигуряване на координация между двете централни администрации предлагаме в проекта на ПМС да бъде ясно разписана ролята на МРРБ и МФ, съгласно записаното в чл.87 ЗДБРБ.

Относно критериите за подбор на проектните предложения считаме, че общините с малък брой жители са ощетени по отношение на целите за осигуряване на равни условия при кандидастване и одобряване - при формиране на коефициента на ефективност величината „брой засегнати“ участва право пропорционално в тегловият коефициент „к“, което автоматично значително намалява вероятността за одобряване на предложенията на тези общини, като напр. не се отчитат броя на населените места и/или други специфични характеристики на съответната община.

Считаме за по-обективни следните критерии:

 • специфични природо-географски условия – общини, намиращи се в планински и полупланински райони, със сложни пътни връзки, силно пресечен терен и надморска височина;
 • отношение на местните приходи и относителният им дял спрямо бюджета на съответната община;
 • нивото на безработица в общината спрямо средното за страната.

Следва да се уточни единствено проекти с издадено разрешение за строеж ли ще бъдат допустими за финансиране, когато издаването му е задължително съгласно ЗУТ. В случай, че това е необходимо условие, навсякъде в документите следва да е посочено изискването за валидно разрешение за строеж, с оглед представяне на проекти, за които разрешението за строеж не е изтекло.

 1. II. Конкретни предложения
 2. Предлагаме в чл. 2, ал. 1 думите „които съответстват на приоритетите на интегрирания план за развитие на съответната община (респ. общинския план за развитие)“ да отпаднат.

Мотиви: Считаме, че това условие е субективно и би довело до противоречиви тълкувания при определяне на допустимостта на проектите за финансиране. Например за строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии в много случаи не са заложени в интегрирания план за развитие на съответната община, тъй като са възникнали неочаквано.

 1. В чл.3, ал.3 и ал.4 да придобият следната редакция:

„(3) Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за строителство, основен ремонт, реконструкция и/или рехабилитация не може да надхвърля 8 000 000 лева за една община, в това число и разходите по ал. 1, т. 2-4.

(4) Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за текущ ремонт не може да надхвърля 2 000 000 лева за една община.“

Мотиви: Предложението цели отпадане на заложеното лимитиране на броя проектите, участващи в един прием, особено като се отчита мащаба на различните инвестиционни потребности в големите, средните и малките общини и в съответните сектори - ВиК, пътища, улици и др. С оглед на определения максимален размер и предложената методика за оценка е резонно осигуряването на по-широки възможности за представяне на повече от един проект в рамките на допустим максимум, които проекти ще бъдат обект на оценка и класиране в зависимост от определените критерии.

 1. Предлагаме текстът на чл. 4, ал. 2 да добие следната редакция:

(2) Процедурата за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения на общините за финансиране на капиталови разходи и разходи за текущи ремонти на обекти на техническата и социалната инфраструктура включва:

 1. определяне на сроковете за подаване на проектни предложения от общините чрез формуляри за кандидатстване по утвърдени образци;
 2. оценяване и подбор на получените проектни предложения;
 3. предложение до Министерския съвет за одобряване на класирани проектни предложения;
 1. решение на Министерски съвет за одобряване на проектни предложения за финансиране и определяне на условията и реда за финансиране и отчитане на одобрените проектни предложения.

Мотиви: В предложената процедура е предвидено еднократно кандидатстване в определен срок от обнародването на постановлението, което предполага и наличието на допълнителен ресурс в централния бюджет, с който да се финансират общинските проекти. Предложението съответства и на разпоредбата на чл. 87 от ЗДБРБ за 2022 г., а именно с акта на Министерския съвет да се определят условията, редът и критериите за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините.

 1. В чл. 5, ал. 5 да придобие следната редакция:

„(5) Проектните предложения на общините, изготвени на макетите по ал. 4, се представят в Министерството на финансите по електронен път в срок не по-малък от 20 дни от датата на обявяване на поканата за прием по чл. 4, ал. 2, т. 1, чрез Системата за електронен обмен на съобщения."

Мотиви: Общините разработват своите инвестиционни намерения в т.ч. и техническата документация в условия на променящи се величини на стойности на материали, суровини, енергия и пр., както и на тези за заплащане на труда. Дори в случай на пълна проектна/техническа готовност към датата на влизане в сила на Постановлението, то е необходим допълнителен преглед на изчисленията по подробните количествени сметки на предвидените СМР, особено ако инвестиционното намерение се отнася за капиталови разходи. В случай, че се налага актуализация, то такава да бъде извършена своевременно, което отнема техническо време и ангажимент на трети страни /проектанти, надзор и пр./.  На второ място, окомплектоването на техническата документация в нейната пълна наличност, както и дигитализирането й е времеемък процес, особено за финансиране на такива проекти, чиято стойност на общите допустими разходи е в рамките на сумата, определена в чл. 3,  ал.3 от проекта на Постановление. За да не се допусне лошо качество при представяне на документацията по дадено проектно предложение, което обстоятелство  може да повлияе на оценката му, както и на база на богатия опит и практика на общините във вече два планови периода да подготвят и представят документация с висока степен на оценка, то предложения срок от 20 дни може да се счита за разумен.   

 1. Текстът на чл. 5, ал. 6 да добие следната редакция:

"(6) Всяка община може да представи проектни предложения по Приложение № 1 и Приложение № 2, като общата стойност на проектите не може да надхвърля максималните размери на общите допустими разходи, посочени в чл.3, ал.3 и ал.4."

Мотиви: Предложението цели постигане на по-голяма яснота относно начина на кандидатстване и приоритизиране на проектните предложения. Видно от текстовете в приложения №1 и №2, може да се направи извода, че едно проектно предложение следва да засяга интервенции само върху  един обект.  Докато това съждение, имайки предвид праговете , определени в чл.3, ал.3 може да се отнесе по-скоро към обекти от социалната инфраструктура за капиталови разходи, то за такива от техническата инфраструктура, определени в чл.2, ал.1 , т.1-5, т.10-11, стойността за капиталов разход само за един избран обект в голямата част от случаите е под максимално определения такъв, което от своя страна ще доведе до невъзможността една община пълноценно да инвестира средствата за подобряване на своята техническа инфраструктура до максималния размер за това. 

 1. Текстът на чл. 7. да добие следната редакция:

„Проектните предложения за капиталови разходи на обектите на техническата и социалната инфраструктура се оценяват въз основа на критериите, съгласно Приложение № 3, както следва:“

Мотиви: Предложението цели осигуряване на по-голяма яснота и обвързаност на изброените в чл. 7 критериите за оценяване с тези, посочени в съответните таблици на Приложение № 3 към чл. 10.

 1. Текстът на чл. 12 да придобие следната редакция:

Чл. 12. (1) Въз основа на предложения списък на на одобрените предложения за финансиране, с конкретен размер на финансиране по чл. 11, ал. 3, Министърът на финансите внася в Министерския съвет проект на решение за одобряване на класираните проектни предложения.

Нова (2) С решението по ал. 1, Министерският съвет определя условията и реда за финансиране и отчитане на одобрените проектни предложения.

Мотиви: С регламентирането на условията и реда за финансиране и отчитане на одобрените проектни предложения се осигуряват гаранции и основания за стартиране на последващи действия от общините, вкл. по възлагане на строителството и др.

 1. Редакционни и други бележки по приложенията към проекта:

8.1. По Приложение № 1 – Формуляр за финансиране на капиталови разходи на обект от социалната/техническата инфраструктура

 • В случай, че единствено проекти с издадено разрешение за строеж ще бъдат допустими за финансиране, когато издаването му е задължително съгласно ЗУТ, то във формулярът следва да бъдат направени следните корекции:
  • В раздел IIНаименование на проекта по издадено разрешение за строеж;
  • В раздел IIIОписание на проектното предложение по обяснителна записка към инвестиционния прооект;
  • т. 7 към раздел III се заменя със:
  • За обекта има издадено разрешение за строеж №…. от дата ….., презаверено на дата ….;
  • Разрешението е издадено въз основа на одобрен:
   • Идеен проект;
   • Технически проект;
  • В раздел ІV „Обосновка на проектното предложение“, четвърто тире „местно или регионално значение“ е допусната техническа грешка. Необходимо е отговорите в падащото меню вместо „Да“ и „Не“ да са заменят с „местно“ и „регионално“.

8.2. По Приложение № 3 – Процедура за подбор на проектни предложения на общините за финансиране със средства от централния бюджет.

 • Критерият за оценка „Брой засегнати лица от състоянието на обекта“ по никакъв начин не осигурява равни условия за общините при кандидатстване и одобряване на финансиране. Така предложеното формиране на коефициент за ефективност изключва малките населени места от финансиране или средствата, за които може да се кандидатства ще са абсолютно недостатъчни за постигане на целите.
 • В Таблица 1 „Критерии за оценяване на проектите за финансиране на капиталови разходи“, т. 5 „Продължителност на проекта“ - считаме, че има предпоставки за субективна оценка. Не става ясно как оценителната комисия ще прецени дали продължителността на проекта е съобразена или не с необходимите за извършване дейности.
 • В Таблица 2 „Критерии за формиране на бална оценка на проектите за финансиране на капиталови разходи“, т. 1.2. „Нови работни места“ не става ясно за разкриването на какви нови работни места става въпрос – по време на строителството или след приключване на проекта. Ако се има предвид разкриването на нови работни места по време на строителството - предлагаме този критерий да отпадне, поради факта, че общините като възложител не могат да задължават изпълнител на обществена поръчка да разкрие такива.

С уважение,

                             

     Силвия Георгиева

     Изпълнителен директор