Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Становище по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

20.01.2023

НСОРБ

изх. № И-29(2)/20.01.23.

ДО

Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕДЖИДИЕВ,

Във връзка с провеждащото се публично обсъждане на проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, Националното сдружение на общините в Р България представя следното становище:

  1. По § 8, чл. 6г, където е регламентирано, че собствениците (ползватели/управители) на обществени сгради (лечебни заведения за болнична помощ, детски ясли, детски градини и училища, местата за настаняване и др.) следва самостоятелно да извършват оценка на риска за вътрешната разпределителна система.

Считаме, че собствениците (ползватели/управители) на тези сгради нямат необходимата експертиза за извършване на подобна специализирана дейност. В тази връзка предлагаме оценката да се извършва от компетентните органи като Регионалните здравни инспекции (РЗИ) или съответно друга институция, ангажирана с качеството на питейната вода.

Също така е необходимо отговорните министерства – МЗ, МОСВ и МРРБ допълнително да изготвят единна методика, която да бъде в помощ при за разработване на оценка на риска за вътрешната разпределителна система.

  1. По § 25 за чл. 17, ал. 2, т. 4 предлагаме да се добави, че кметовете на общини „съвместно с водоснабдителните организации“ предприемат мерки, които считат за необходими и подходящи за осигуряване на достъп до питейна вода, за уязвимите и маргинализираните групи.

Подобен текст резонно съществува в чл. 17, ал. 1, като е разписано, че „кметовете на общини и водоснабдителните организации предприемат необходимите мерки за подобряване или поддържане на достъпа на всички хора до питейна вода, и по-специално на уязвимите и маргинализираните групи.“.

За да се гарантира реалното предприемане на необходимите мерки те следва да бъдат съвместна дейност на общините, като собственици на ВиК активите и ВиК операторите, в качеството си на водоснабдителни организации.

Като очакваме нашите предложения да бъдат отразени в окончателния нормативен документ, оставам

С уважение,