Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище относно финансовото отражение на предвидените в проекта на ЗИД АПК промени върху бюджетите на общините

Становище относно финансовото отражение на предвидените в проекта на ЗИД АПК промени върху бюджетите на общините

17.05.2024

НСОРБ

изх.№ И-865(2)/17.05.24

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Относно:  Становище относно финансовото отражение на предвидените в проекта на ЗИД АПК промени върху бюджетите на общините

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАВЛОВА,

Съгласно чл. 7г, ал. 1 ЗЕУ, министърът на електронното управление поддържа информационна система за нуждите на електронното управление и използването на ИКТ в администрацията, и следователно разполага с пълна информация относно информационните ресурси на всички общини. Ясно е, че МЕУ е компетентно да изготви анализ на наличната информация и да установи има ли необходимост от промени на ползваните от общините ИКТ и в какви насоки, така че същите да отговарят на новите изисквания. В тази връзка още на етап работна група нашият представител изрази мнение за необходимостта от ясна позиция на МЕУ по практическата приложимост на предвидените в проекта на ЗИД АПК промени в оперативната дейност на администрацията, вкл. местната администрация.

Необходимо е да бъде изяснено какви технологични и технически промени (напр. смяна/надграждане на операционни и сървърни системи и др.) ще се наложи да бъдат извършени в общинските администрации с оглед изпълнението на предвидените задължения в §30 от ПЗР на проекта на ЗИД АПК и на тази база какъв финансов ресурс следва да бъде предвиден за целта в централния бюджет. Или съществува възможност за ползване на функционалностите на Държавния хибриден частен облак или др. утвърдени комуникационно-информационни канали, което значително би облекчило въвеждането на промените и съпътстващите ги разходи.

Надяваме се, че в хода на съгласувателната процедура тези въпроси ще намерят своето разрешение в интерес на очакванията на българските граждани за бързи, улеснени и качествени административни и съдебни производства.