Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигн. № 49-302-01-84, внесен от МС

Становище на НСОРБ по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигн. № 49-302-01-84, внесен от МС

31.01.2024

НСОРБ

изх. № И-294 / 31.01.24.

ДО

Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище на НСОРБ по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигн. № 49-302-01-84, внесен от Министерски съвет

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАНКОВ,

По повод цитирания законопроект, предоставяме на Вашето внимание следното становище:

  1. I. Принципни бележки

Отчитайки, че с приемането на законопроекта ще се създаде възможност за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на разпоредби, позволяващи удостоверяването на годност за експлоатация и завършването на изградени без строителни книжа елементи на техническата инфраструктура, НСОРБ изравява своята принципна подкрепа към предложените текстове.

С оглед недопускане на неравностойно третиране на обектите по вид и собственост, препоръчваме да се прецени възможността за включване на правно основание за издаване на удостоверения за годност на всички видове строежи, изградени без строителни книжа до влизане в сила на закона.

  1. II. Конкретни предложения
  • По § 3:
    • В ал. 2 да се създаде изречение второ „При заявяване на строежите е необходимо изрично писмено съгласие на собственика на строежа, в случай че е различен от възложителя на строителството.“;
    • В ал. 3, след думата „възложителя“ да се добави „упълномощен представител на собственика на строежа, в случай че е различен от възложителя“;
    • В ал. 4 и ал. 9 да се създадат нови т. 11, със следното съдържание: „изрично писмено съгласие от собственика на строежа, в случай че е различен от възложителя на строителството.“.

Мотиви: В различни законови норми са въведени хипотези, в които възложителят е различен от собственика на обекта. Направеното предложение цели да се гарантира конституционно определеното право на собственикът да владее, да управлява и да се разпорежда със собствеността си.

Като се надявам нашето становище да бъде взето предвид при процедиране на законопроекта, оставам 

С уважение,