Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения за стандарти за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети във функция „Образование“ за 2024 г.

Предложения за стандарти за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети във функция „Образование“ за 2024 г.

27.02.2023

НСОРБ

изх. № И-550 / 27.02.23.

Г-ЖА СОНЯ КРЪСТАНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Относно:    Предложения за стандарти за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети във функция „Образование“ за 2024 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТАНОВА,

В съответствие с чл.71 от Закона за публичните финанси и във връзка със сроковете по Бюджетна процедура 2024 (съгласно Решение № 70 / 27.01.2023 г.), приложено предоставяме Ви нашите предложения за промени в стандартите за 2024 г. и за осигуряване на допълнителни целеви средства от централния бюджет.

С оглед очертаващото се по-късно приемане на бюджета за 2023 г. и липсата на конкретни данни за параметрите му, НСОРБ си запазва правото да актуализира своите предложения в рамките на есенните преговори по проектобюджет‘2024.

Предложение на НСОРБ за стандарти и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ през 2024 г.

 

  1. Предлагаме промяна в размера и реда за предоставяне на достигнатите със ЗДБРБ за 2023 г. размери на стандартите, както следва:

1.1. Размерите на стандартите за делегираните от държавата дейности за детските градини и за училищата да се увеличат диференцирано в зависимост от политиката по доходите и достигнатото ниво на инфлация, както и с допълнителни не по-малко от 5% за развитие на образователните институции.

Мотиви: През последните години ръстът на стандартите покрива приоритетно разходните ангажименти, отразяващи политиката по доходите и договорени с КТД в системата на образованието. С оглед и натрупаната значителна инфлация, това води до все по-осезаемо намаляване относителния дял на средствата за текуща издръжка и подобряване на учебния процес. Предложението ни цели създаването на адекватни условия за поддържане на безопасна за здравето и живота на децата и учениците среда, закупуване на съвременни учебни помагала и оборудване, подобряване охраната на сградите и т.н.

1.2. Размерът на стандарта за институция за детските градини да бъде завишен за заведенията с повече от една сграда.

Мотиви: Поддържането на повече от една сграда неминуемо води до увеличаване на разходите за издръжка на материалната база. Практиката на общините да поддържат т.нар. „филиали“ в селата, намалява административните разходи на заведенията и следва да бъде насърчавана. С оглед влизането в сила на задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца, поддържането на създадената мрежа става все по-важно с цел ограничаване пътуването до други най-близки детски градини. В тази връзка, в случай че вече направеното ни предложение не бъде отчетено при подготовката на бюджета за 2023 г., предлагаме стандартът за институция да се предоставя в завишен размер (от поне 10%) за заведенията с втори адрес или да се въведе отделен стандарт за втора сграда на детска градина.

1.3. Размерът на допълващия стандарт за материална база да се увеличи от с 15% спрямо достигнатия размер за 2023 г., да се разшири обхвата му (с децата от 4 до 6 години) и да се промени съществуващият ред за разпределение на средствата.

Мотиви: Предоставяните средства са недостатъчни за извършване на наложителни подобрения на материалната база (особено в заведенията с малък брой деца и ученици), както и за осигуряване на устойчивост на реализираните с европейски средства подобрения на сградния фонд. Материалната база и нейното осъвременяване се финансира предимно по проекти, целеви програми и собствени средства на общините. Поради тази причина инвестиции се правят предимно в енергийната ефективност на сградите, а много по-малко в подобряване на материалната база, реновиране на класни стаи, обзавеждане и оборудване. В допълнение, през учебна 2023/2024 г. всички общини са длъжни да въведат задължителна предучилищна подготовка за децата на 4-годишна възраст, което изисква допълнителни инвестиции в материалната база. В тази връзка предлагаме стандартът да се осигурява и за децата в задължителна предучилищна възраст - съгласно чл.43, ал.3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, средства за тях не се предоставят. Нарастващата роля на детските градини за осигуряване на ранно детско развитие, налага целенасочени инвестиции за модернизиране и осъвременяване на тяхната материална база.

Предложението за промяна в съществуващия ред за разпределението на средствата и мотивите към него са представени в т.2.2.

1.4. Допълващият стандарт за поддръжка на автобуси за осигуряване на транспорт на деца и ученици да се предоставя и на общините (когато автобусите са тяхна собственост).

Мотиви: Независимо дали автобусите са предоставени на училищата или се стопанисват от общините, те изпълняват една и съща функция и респективно изискват еднакви разходи. В тази връзка е нелогично неравнопоставено отношение единствено по критерий „собственик“. Следва да се има предвид, че общините и училищата трябва да имат свобода за определяне на най-подходящият за тях вариант за използване на училищните автобуси като изборът им не бива да се ръководи единствено от финансови съображения.

1.5. Нормативът за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ да се увеличи с 15% спрямо достигнатото ниво за 2023 г.

Мотиви: Считаме, че подобно предложение е обективно с оглед нарастващите цени на хранителните продукти и енергоносителите.

 

  1. В случай, че предложенията ни по вида и размера на стандартите за 2023 г. не бъдат отчетени, предлагаме за 2024 г. да бъдат въведени нови стандарти във функция „Образование“, както следва:

2.1. Да се въведе нов стандарт „Добавка за подпомагане храненето на 2 и 3 - годишните деца в целодневни групи в детска градина”, равен на размера на средствата за подпомагане храненето на децата в подготвителните групи и на учениците от I до IV клас.

Мотиви: Предложението цели равнопоставена държавна подкрепа, както за децата в подготвителните групи и началния курс, така и за останалите деца в детските градини. Считаме, че подобна стъпка е в унисон и с политиката за ранно детско развитие и повишаване обхвата на децата.

2.2. Предлагаме промяна в съществуващия ред за разпределение на средствата (между училищата на база брой ученици), като чл.41, ал.3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование придобие следния вид:

„Средствата от държавния бюджет за подобряване на материалната база, предоставени въз основа на допълващ стандарт, се разпределят между училищата и центровете за специална образователна подкрепа по ред и условия, ежегодно договорени между кмета на общината и директорите на съответните институции“.

Мотиви: Досегашната практика показва, че разпределението на средствата на база брой ученици не позволява тяхното ефективно използване. Училищата с малък брой ученици получават суми, крайно недостатъчни за извършване на сериозни подобрения. От друга страна, значителна част от ресурса се концентрира в училищата с голям брой ученици, преобладаващата част от които са основно реновирани чрез включването им от общините в европейски проекти. В допълнение, през следващите години се очаква към тях да се насочи ресурс и по Плана за възстановяване и устойчивост. Предлаганият подход за разпределение ще позволи отчитане на специфичните условия във всяка община и насочване на ресурсите към най-нуждаещите се от подобрения училища. По този начин ще се насърчи диалога между самите директори, както и между тях и общината, което е в синхрон с философията на ЗПУО.

 

  1. Правим следните допълнителни предложения по бюджета на функция „Образование“ за 2024 г., както следва:
  • да се предвиди ръст на средствата за компенсиране на безплатния превоз на деца и ученици по чл.283, т.2 от Закона за предучилищно и училищно образование – не по-малко от 15% спрямо достигнатите нива за 2023 г., с които да се увеличат максималните размери на средствата за компенсиране на километър от общия пробег;
  • да се осигури целеви ресурс за закупуване на нови училищни автобуси – в размер не по-малък от 35 млн. лв.;
  • да се предвиди достъп на общинските училища и детски градини до целеви национални средства за изграждане на достъпна среда и модернизиране на материалната база;
  • да се осигурят средства за продължаване на програмата за изграждане и разширяване на детски градини и училища.