Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения по Проект на РМС за одобряване на Национални програми за развитие на образованието за 2023 г.

Предложения по Проект на РМС за одобряване на Национални програми за развитие на образованието за 2023 г.

22.05.2023

НСОРБ

И-903(3)/22.05.2023

ДО

ОТДЕЛ „ПОЛИТИКИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Относно: Проект на РМС за одобряване на Национални програми за развитие на образованието за 2023 г.

Уважаеми Госпожи и Господа,

В рамките на общественото обсъждане на проект на РМС за одобряване на Национални програми за развитие на образованието за 2023 г., Националното сдружение на общините в Република България прави следните предложения:

  1. По национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Категорично възразяваме срещу изключването за поредна година на общинските училища от обхвата на програмата по модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда и модул 4 „Сигурност в училище“. Убедени сме, че достъпност и сигурност следва да бъдат осигурени равнопоставено за всички ученици, независимо чия собственост са училищата, в които те се обучават. Като се отчитат дефицитите в други общински сфери на отговорност, местната власт не може самостоятелно да осигури ресурс за изграждане на достъпна среда и за осигуряване на технически средства за обезпечаване сигурността в училищата. Смятаме, че е необходимо да се осигури поне частична държавна подкрепа за изпълнение ангажиментите на общините по решаването на общовалидните проблеми като сигурността и създаване на условия за хора в неравностойно положение. Настояваме за осигуряване на достъп до програмата и за общинските училища, както и за увеличаване на финансовия ресурс по двата модула.

  1. По национална програма „Хубаво е в детската градина“

Приветстваме продължаването на подкрепата за създаване на творческа и интерактивна среда, както и за въвеждане на иновации в детските градини. Същевременно считаме, че бюджетът на програмата от 400 хил. лв. е крайно недостатъчен и предлагаме да бъде обмислено неговото увеличаване.

  1. По национална програма „Без свободен час“

Остава нерешен един нееднократно коментиран от нас проблем – използването на платен отпуск от педагогическите специалисти в детските градини в периода на неучебното време. Проектът на програма „Без свободен час“, модул 2 „Без свободен час в детската градина“ създава възможност за подкрепа на общините, но на практика средствата по нея са недостатъчни (само 300 хил. лв.) и се изчерпват на много ранен етап. В допълнение, програмата предоставя средства само за заместващи учители в групите за предучилищна подготовка на 4, 5 и 6-годишните деца. През последните години се наблюдава трайна тенденция за по-висока ангажираност на родителите, което налага непрекъсната работа на детските градини. Същевременно, педагогическите специалисти имат право на 56 и повече работни дни платен годишен отпуск, което налага осигуряване на заместващи учители чрез заделяне на значителни средства от общинските бюджети.

В тази връзка отново настояваме бюджетът на Национална програма „Без свободен час“, модул 2 „Без свободен час в детската градина“ да бъде увеличен съобразно реалните потребности като се осигури финансова подкрепа за осигуряване на заместващи педагогически специалисти и за групи от 2 до 3-годишни деца.

  1. По национална програма „България – образователни маршрути“
  • Да бъдат допустими за финансиране разходи за осигуряване на медицинско лице, което да придружава участващите в пътуването деца. Със средствата да се заплащат възнаграждения на наети външни медицински лица, с оглед осигуряване медицинското обслужване в институцията на невключените в пътуването деца/ученици;
  • Обхватът на програмата да се разшири и с децата от четвърта възрастова група в детските градини и от подготвителните групи в училищата. С оглед възрастовите особености на децата, да се включи изискване пътуванията да бъдат в рамките на 1 ден и максималното разстояние в двете посоки да бъде ограничено до 200 км.

Като разчитам на положително становище от Ваша страна, оставам с

С уважение,

Категории
Други
Образование