Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения по проект на Наредба за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключва

Предложения по проект на Наредба за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключва

19.12.2022

НСОРБ

изх. № И-2019(3) / 19.12.22.

ДО

Г-ЖА ДЕТЕЛИНА КАРАЕНЕВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФОНД”

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Обществено обсъждане на проект на Наредба за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЕНЕВА,

В качеството им на най-отговорния и мотивиран бенефициент на европейската подкрепа, информирахме общините за публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба. Същият бе и детайлно обсъден на заседание на Постоянните ни комисии по европейски фондове, национални и международни програми и проекти и земеделие, гори, селски и планински райони, които са консултативни органи, подпомагащи дейността на Сдружението.

С оглед изразените коментари и бележки на общините, Ви предоставяме конкретни предложения по текстовете на нормативния акт. Преди да изложим същите в конкретика, следва да подчертаем, че общините подкрепят проекта на Наредбата. Във връзка с вече сключени от общините около 100 договора за безвъзмездна финансова помощ по програмите с европейско финансиране за програмен период 2021-2027, се апелира и за по-бързото приемане на нормативния акт.

Конкретни предложения по текстовете на Наредбата:

  1. Предлагаме сред програмите по чл. 7, ал. 1, т. 2, по които публичните бенефициенти имат възможност да получат до 35% авансови плащания, да се включат и програмите „Развитие на човешките ресурси“ и „Храни и основно материално подпомагане“. Мотиви за това ни предложение, са множеството мащабни и дългосрочни общински проекти със социална насоченост, по които се предоставят интегрирани здравно-социални услуги, топъл обяд, грижи за ранно детско развитие и др. Несъмнено по-големият размер авансово плащане по тези проекти, особено в настоящата ситуация на липсата на държавен бюджет за предстоящата година, ще позволи на общините по-безпроблемно да предоставят на хиляди най-нуждаещите се наши съграждани, така нужната им и то ежедневна екзистенциална подкрепа;
  2. В частта трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, предлагаме да се създаде нова т.2 към чл. 61, ал. 1 със следното съдържание: „за публични бенефициенти, които изпълняват проекти по програмите и не попадат в обхвата на т.1 – в размер до 35 % от стойността на финансовата подкрепа“. Предложената нова разпоредба е аналогична на тази по останалите Програми, включени в обхвата на Наредбата. Тя ще позволи на публичните бенефициенти, в т.ч. на реализиращите мащабни стратегически проекти, по-голям размер на авансово финансиране, което е необходимо с оглед на по-продължителните срокове за възстановяването на извършени разходи по трите програми по външните граници на Съюза.

 

Като се надявам, че предложенията ни ще бъдат отразени в окончателният вариант на Наредбата, с пожелания за светли Коледни и Новогодишни празници на Вас и екипа на Фонда, оставам

С уважение,

Категории
Други
Проекти