Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения от НСОРБ по План за 2023 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Р България (2012–2030 г.)

Предложения от НСОРБ по План за 2023 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Р България (2012–2030 г.)

02.05.2023

изх. № И-758(3)/02.05.23.

ДО

Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Относно: Предстоящи задачи за 2023 г. на Междуведомствената работна група по демографските въпроси към министъра на труда и социалната политика, създадена със Заповед № РД-02-45 от 20.03.2023 г. на министъра на труда и социалната политика (На Ваш изх. № 9104-12/11.04.2023г.)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

Във връзка с поставената задача  за подаване на информация по компетентност във връзка с изготвяне на План за 2023 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Р България (2012–2030 г.) предлагаме:

Да отпадне формулираната задача 11.14. Разработване на областни и/или общински демографски стратегии, съобразно спецификите на демографското развитие на населението от Направление 11 – Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата, Приоритет ІV. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата.

Мотиви:

В изпълнение на чл. 8, ал. 2, т. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) местните власти подготвят и приемат План за интегрирано развитие на общината (ПИРО).

Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. Разработва се за срок от 7 години. В чл. 13, ал.2 на ЗРР е регламентирано, че ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

Основно изискване по отношение на ПИРО за периода 2021-2027 г. е прилагането на интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики. Интегрирането на различни секторни дейности за въздействие представлява компонент на съобразеното с конкретното място разработване на политика. Жилищното строителство, транспортът, заетостта, качеството на околната среда и множество социални елементи си взаимодействат, за да окажат влияние на икономическото развитие.

Видно от гореизложеното на база демографски анализ за съответната община се интегрират различни секторни политики за въздействие, което не налага разработването и на демографска стратегия. В тази връзка е и предложението ни за отпадане на формулираната задача за разработване на областни и/или общински демографски стратегии, тъй като те вече са включени в ПИРО.

Като се надявам, че предложението ни ще бъде отразено, оставам

С уважение,

     Силвия Георгиева

     Изпълнителен директор