Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Коментари по проект на документи за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома” по ПРЧР 2021-2027

Коментари по проект на документи за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома” по ПРЧР 2021-2027

27.09.2022

НСОРБ

изх. № И-1618(8) / 27.09.22.

ДО

Г-Н ЦВЕТАН СПАСОВ

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“

И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРЧР 2021-2027

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Относно:  На Ваш Изх. № 9117-3/15.09.2022 г. за проект на документи за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР).

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПАСОВ,

Във връзка с бъдещата процедура за грижа в дома по Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 (ПРЧР), Ви предоставяме обобщени коментари и бележки на общини и НСОРБ, по проекта на Условията за кандидатстване:

1.т.11. „Дейности, допустими за финансиране“:

1.1.По отношение на изискването предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги да бъде за период от 12 месеца, общини посочват, че е необходимо същият да се удължи. Мотиви за това, са осигуряването на дългосрочност на процедурата, в т.ч. сигурност за потребителите на услугите, както и високият брой на лицата, на които следва същите да се предоставят;

1.2. Препоръчително е да се укаже, дали за предоставянето на услугите, по подобие на тези за настоящата патронажна грижа, ще се разработи обща Методика или всяка община ще следва да подготви и прилага собствени правила;

1.3. Необходимо е да се разясни и във връзка с дейността за осигуряване на обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, дали и по каква програма, ще следва да се провеждат;

1.4. По дейността, свързана с предоставянето на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост, следва да се разяснят ангажиментите на общините и заплащането на услугата, т.е. наемането  на конкретен специалист от общината и заплащането му по проекта или друго;

2.т. 12.3. „Допустими разходи“:

2.1. Посочено е, че за разходите за персонал, в описанието на дейностите, кандидатите следва да обосноват и опишат лицата, които ще бъдат наети за изпълнението на преките дейности по проекта, като се посочат брой лица, длъжност, вид договор, планирано възнаграждение за 1 лице и на каква база е формирано - МОД/МРЗ, почасова ставка, съгласно Методологията за регламентиране на възнагражденията и т.н.) и съответно обща стойност на разходите за възнаграждения за съответните лица. Същевременно, считано от 01.01.2022 г. е в сила Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Съгласно разпоредбите на Наредбата, определянето на основните месечни работни заплати на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги е обвързано с минималната работна заплата, установена за страната. В тази връзка, при промяна на минималната работна заплата за страната, следва да се променят и месечните работни заплати на служителите. С оглед на това, предлагаме да отпадне изискването в проектното предложение да се посочва планираното възнаграждение за едно лице, тъй като с всяка промяна на минималната работна заплата, бенефициентът ще следва да иска изменение в Договора за безвъзмездна финансова помощ, поради промяна в описанието на дейностите. В допълнение, в процеса на изпълнение на проектните дейности, съобразно заявените потребности от лицата, попадащи в целевата група, е възможно да възникне необходимост от промяна на броя на лицата, които са планирани да бъдат наети за изпълнение на преките дейности по проекта. В тази връзка, предлагаме от описанието да отпадне и броят на лицата, които ще бъдат наети за изпълнението на преките дейности по проекта. По този начин, общините ще имат възможност да наемат колкото лица са необходими за предоставянето на услугите, които да задоволяват потребностите на лицата от целевата група, съобразно бюджета на проектното предложение;

2.2. Предлагаме в описанието на разходите, формиращи единната ставка, да се включат и такива за наем на транспортно средство. Те са необходими за обезпечаване на допустимите за финансиране по проекта дейности, а именно предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете, психологическа подкрепа на лицата от целевата група, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги /със средства на потребителите/, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.

  1. т.12.4 „Недопустими разходи“:

3.1. Предлагаме да отпаднат посочените като недопустими разходи за оборудване и обзавеждане. За своевременното предоставяне на качествени и ефективни социални услуги, е необходимо осигуряване на подходящо обзаведени и оборудвани работни помещения, както и осигуряване на условия за съхранение на личната документация на потребителите и персонала /напр. закупуване на метални шкафове със заключващ механизъм/. В изпълнение на проектите по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, общините имаха възможност за закупуване на оборудване и обзавеждане на работни помещения, но в процеса на работа през годините възниква необходимост същите да бъдат надградени и модернизирани. В тази връзка, ще е удачно минимална част от предвидения по процедурата финансов ресурс да бъде насочен и към закупуване на оборудване и обзавеждане за вече съществуващите работни помещения;

3.2. Общини, в т.ч. и с нарочна кореспонденция до Управляващия орган, предлагат от недопустимите разходи да отпаднат и тези за превозни средства, като чрез завишаване и на общият бюджет на процедурата и на този по индивидуалните проекти, се предвидят средства за закупуването на автомобили, с които да е предоставят услугите. Това се аргументира с недостатъчния собствен автомобилен парк на общините, множеството потребители на услугата, в т.ч. от десетки трудно достъпни, отдалечени от общинския център и с липсващ обществен транспорт населени места;

  1. т. 13. „Допустими целеви групи“: Като целева група са посочени възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. В тази връзка, ще е удачно да се уточни ще се прилагат ли сходно на процедурата за патронажната грижа възрастови ограничения към потребителите.

Като се надявам предложенията и бележките ни да бъдат отразени във финалния вариант на Условията за кандидатстване, оставам           

С уважение,