Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Коментари и бележки по обществено обсъждане на проекти на документи за кандидатстване по процедури „Изграждане на младежки центрове (в областни градове)“ и „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“ по ПВУ

Коментари и бележки по обществено обсъждане на проекти на документи за кандидатстване по процедури „Изграждане на младежки центрове (в областни градове)“ и „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“ по ПВУ

10.08.2022

ДО

ДИРЕКЦИЯ „ВЪНШНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

                                                                                                                                                           

Относно:  Коментари и бележки по обществено обсъждане на проекти на документи за кандидатстване по процедури „Изграждане на младежки центрове (в областни градове)“ и „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приложено Ви предоставяме коментари и бележки на общините и на НСОРБ по проектите на пакетите документи за кандидатстване по горепосочените процедури в рамките на Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Преди да изложим бележките си в конкретика, препоръчваме:

 • Обединяването на двете процедури в една с два компонента. С това ще се намали административната тежест по кандидатстването и реализацията на бъдещите проекти, включително за Структурата за наблюдение и докладване (СНД). Ще се осигури и допълняемост и координираност на дейностите, осъществявани от съществуващите и новосъздаващите се Центрове на ниво област, особено в административни области където е възможно да функционират едновременно по 5, 4 или 3 такива Центъра в отделни общини;
 • Допълване и съществено прецизиране на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях. В Насоките следва да се включи информация, за: минимален и максимален срок за изпълнение на проектите; максимален и минимален брой партньори; начин и краен срок за подаване на проектни предложения; ред за процедиране при условие, че няколко проекта имат равен брой точки при техническата и финансовата оценка; процедура за сключване на договори за финансиране с крайните получатели и издаване на откази за предоставяне на средства; спазване на хоризонталните принципни на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и рефериране към приложимата национална нормативна уредба.

Конкретните ни коментари и бележки по отделните процедури, са както следва:

Процедура „Изграждане на младежки центрове (в областни градове)“:

I.Коментари и бележки по проект на Насоки за кандидатстване:

 1. Раздел „Допустими партньори“: съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, публичен орган на местно ниво е „общината“. С оглед на това, дефинираната като партньор (публичен орган) „общинска администрация“, трябва да се преформулира на „община“. Коментарът е валиден и за допустимите целеви групи. В допълнение, следва да се уточнят и изискванията спрямо партньорството, в т.ч. задължителност на същото, минимален и максимален брой партньори, участие на същите в дейностите и разходите по проектите;
 2. Раздел „Изисквания към кандидата“:

2.1. С оглед на факта, че единствените допустими кандидати по бъдещата процедура са само общини, считаме че изискванията към финансовия им капацитет следва да се заличат, в т.ч. и от Критериите и Методологията за оценка;

2.2. От общините се изисква да предоставят справка от регионалните звена на Агенция по заетостта, към първото тримесечие на 2022 г. за процента на младежка безработица (15 - 29 г.) в съответната община. Същевременно в проекта на Критериите и Методологията за оценка, обект на оценка на административното съответствие, е справка от регионалното звено на Агенция по заетостта за процент на младежката безработица в съответната област към първото тримесечие на 2022 г. В тази връзка, посочените несъответствия следва да се прецизират. Коментарът е валиден и по отношение на изискуемата информация за дял на ромите сред младите хора. Принципно, по отношение на всички изискуеми данни от кандидатите, следва да се изясни на кое ниво, т.е. област или община, същите се предоставят, в т. ч. и официалните им източници (ведомства, институции, друго);

2.3. Считаме, че изискването след сключване на договор за изпълнението на проекта, избраните крайни получатели да се задължават да обявят обществена поръчка за СМР до 2 месеца, трябва да се заличи или удължи с реалистични срокове. То ще е неизпълнимо при условие, че се кандидатства с предпроектни проучвания и изходно-разрешителна документация за СМР, т.е. на инженеринг, каквато възможност съществува в Насоките за кандидатстване. В допълнение, следва да се отчита и че Договорът за изпълнението на проекта и ПМС №157/ 07.07.2022 г., изискват преди публикуването й документацията за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, да се предоставя на СНД за предварителен контрол, чийто срок за осъществяване, е неясен. Тръжната  документация, би могла да е обект и на контрол чрез случаен избор от страна на АОП, сроковете за осъществяването на който са над 35 дни;

 1. Раздел „Изисквания към младежките центрове“: Необходимо е да се прецизират изискванията спрямо залите за обучение- веднъж формулирани като: „Младежкият център трябва да разполага и с възможности за обучения/ семинари/ срещи на най-малко 100 човека в зала“ и втори път посочени: „Необходимо е кандидатът да предвиди поне една зала с възможности за обхващане на голям брой участници (50 или повече) в обучения/срещи/работни групи/семинари.“;
 2. Раздел „Допустими дейности“:

4.1. По отношение на заложеното изискване, Центровете да работят в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни от областта, имайки предвид и процедурата за общините необластни градове, към които е заложено същото условие, е препоръчително, както да се прецизират допустимите дейности извършвани от съответните Центрове - тези на областно и другите на общинско ниво- особено при хипотеза няколко функциониращи Центъра в област, така и да се въведе изискване по отношение на съвместната им и координирана дейност;

4.2. В част от дейностите се реферира към родители на деца от уязвими групи, хора над 30 г. възраст, които нямат завършена образователна степен, емигранти и българи, върнали се от чужбина. Същевременно те не са включени в целевите групи по проекта. В тази връзка, е необходимо да се разясни попадат ли същите в целевите групи, включително спрямо тях приложимо ли е безплатното предоставяне на услуги по проекта;

 1. Раздел „Допустими разходи“:

5.1. Сред същите е необходимо да се включат режийни такива за функционирането на Центровете, както и разходи за публичност/ видимост и за покриване на предоставяните от Центровете услуги, в т. ч.: разходи за провеждане и /или участие в събития/ мероприятия, разходи за разработване на документални продукти, релевантни към функционирането на младежкия център (стратегически документи, политики, програми и т.н.), разходи за други персонифицирани разработки (създаване на уеб страница, софтуерни разработки и персонифицирани настройки на софтуерни пакети и пр.), както и други разходи за услуги, пряко свързани с изпълнението на задължителните допустими дейности по проекта.

Удачно ще е да се укаже, ще са допустими ли разходи за консултантски услуги за попълване на формуляра за кандидатстване и приложенията към него, в т.ч. за изготвянето на документа за устойчивост и стратегическо развитие на младежкия център, както и разходи за външни услуги за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки (извън екипа за организация и управление на проекта). Следва да се уточни, в унисон с ПМС № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни функции, могат ли да се наемат лица на срочни трудови договори извън утвърдената численост на персонала, за дейностите по организация и управление на проекта. По отношение на недопустимите разходи, трябва да се изясни, както се разбира под формулираните като „безразсъдни“ такива;

5.2. С оглед на факта, че реално Центровете ще функционират, т.е. предоставят услуги за период до около 15 месеца, както и растящите цени на строителните материали и оборудването, считаме че следва да бъде увеличен процента на допустимите средства за СМР и оборудване.  Това ще позволи изграждането на модерна и привлекателна мултифункционална среда, в която да бъдат обхванати потенциалните ползватели на Центровете.

 1. Раздел „Устойчивост“: Изискването за осигуряване на минимум 5 години устойчивост на дейностите след приключване на външното финансиране, в това число сгради, оборудване, изпълнявани дейности, мерки и предоставяни услуги, както и устойчивост на обучения персонал, следва да се преосмисли, прецизира и ограничи до минимално възможен брой дейности и персонал, на които да се гарантира устойчивостта. Трябва да се има предвид, че за много от дейностите на Центровете, особено за провеждането на специализирани курсове и обучения, са необходими както конкретни специалисти със специфична компетентност, така и значителен финансов ресурс и то за не малък период от време, в допълнение към текущите режийни и разходи за персонал. Това обяснимо ще доведе до осезаем натиск върху общинските бюджети, в т.ч. демотивация за кандидатстване по процедурата.
 2. Раздел „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“:

7.1. Считаме че за намаляване на административната тежест, освен нотариално заверено пълномощно във връзка с подаване на проектното предложение и подписване на формуляра с КЕП, може да се допусне и предоставянето на заповед за упълномощаване, каквато е практиката в общините;

7.2. Неясно е изискването за предоставянето на Декларация на кандидата/ партньора за отсъствие на обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, т.е.  рефериращо както към несъществуващ, така и към неприложим за МВУ нормативен акт. Въпросната Декларация трябва да се приведе в съответствие с  ПМС №114/ 08.06.2022 г.;

7.3. Следва да се укаже и уточни съдържанието и обхвата на изискуемия документ за устойчивост и стратегическо развитие на младежкия център.

II.Коментари и бележки по Критерии и Методология за оценка на проектни предложения:

1.Критерии за допустимост: същите трябва да се допълнят с такива оценяващи включването в проектното предложение на задължителните дейности –  по същество, това са критерий 5.5. и критериите от 7.6. до 7.13., както и за максимална продължителност на проекта. По този начин, на оценка на качеството няма да подлежат неотговарящи на допустимостта проекти. В допълнение, критерий 21 е удачно да отпадне, т.като се съдържа в критерий 19;

 1. Критерии за техническа и финансова оценка: формулираният критерий 1.2. в частта му „няма посочена информация“ (опит на кандидата (КП) в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на подобни дейности на включените в проектното предложение), е нерелевантен с оглед разписаният критерий 21 за допустимост, съгласно който при непредставяне на тази информация, проектът се отхвърля;

III.Коментари и бележки по проект на Договор за изпълнение на проект: Заложеното изискване по т. 8, за начална дата на допустимостта на разходите, да се счита датата на влизане в сила на договора, противоречи на описаните допустими разходи в проекта на Насоките за кандидатстване. Същата няма да позволи и направени от общините предварителни разходи по проектиране, да се покрият от МВУ и то при условие, че наличието на пълна техническа документация се бонусира. В тази връзка считаме, че текстът следва да се заличи или да се посочи допустимост на разходите, съгласно Регламента за МВУ.

Процедура „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“:

I.Коментари и бележки по проект на Насоки за кандидатстване:

 1. Аналогични на тези от т.1 до т.7. по процедура „Изграждане на младежки центрове (в областни градове)“;
 2. Раздел „Изисквания към младежките центрове“:

2.1. С оглед обхвата на подкрепата, която ще се предоставя, следва да се преразгледа изискването капацитетът на центъра да е адаптиран към организацията на регионални/национални/международни мероприятия. Това е изискване аналогично на заложеното за общините областни центрове, за които обаче подкрепата е в пъти по-голяма;

2.2. По отношение на изискването всеки от новоизградените центрове да включи в дейностите и клубовете си поне 450 младежи от областта, следва да се разясни как практически това ще се осъществява в области и с подкрепен Областен център и/или с още няколко финансирани такива в отделни общини от областта;

II.Коментари и бележки по Критерии и Методология за оценка на проектни предложения: аналогични на тези по процедура „Изграждане на младежки центрове (в областни градове)“. В допълнение следва да се има предвид, че критерий 5.5. -Общината се намира в Северозападен или в Югоизточен регион за планиране (с два пъти по-висок коефициент на отпадане на ученици от другите региони), в частта Северозападен регион, е неприложима, т.е. като сред 23-те общини няма такива от региона. Техническа грешка е налице и в максималния брой точки, които може да получи даден проект.

III.Коментари и бележки по проект на Договор за изпълнение на проект: аналогични на тези по процедура „Изграждане на младежки центрове (в областни градове)“.