Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Изводи, препоръки и открити въпроси от заседанията на Регионалните съвети за развитие

Изводи, препоръки и открити въпроси от заседанията на Регионалните съвети за развитие

08.07.2024

НСОРБ

И-1145/07.06.2024г. 

ДО

Г-ЖА ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Изводи, препоръки и открити въпроси от заседанията на Регионалните съвети за развитие.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОРИТАРОВА,

Позволете ми от името на общините и НСОРБ, да Ви благодарим за продължаването на традиционния ни и много добър партньорски диалог с министерството, в търсенето на съвместни и работещи решения за подобряването на средата на живот на гражданите ни на местно ниво.

Високо оценяваме и реализацията на поетите ангажименти по продължаване изпълнението на Националната инвестиционна програма за общините, както и активизирането на сключването на договорите по общинските проекти по Националния План за възстановяване и устойчивост.  

Положителна оценка следва да се даде и на учредяването на Регионалните съвети за развитие за мандат 2023-2027 (РСР), на чиято дейност успешно положихме заедно началото. Част от идентифицираните от наша страна открити въпроси от първите заседания на Съветите, споделихме пред ръководния екип на министерството на срещата ни от м. май. В последствие на свое заседание Управителният съвет на НСОРБ ги разгледа обстойно, като ми възложи да Ви информирам за същите, в т.ч. с предложения от наша страна за адресирането им.

Откритите въпроси са обособени в няколко направления:

  1. Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ):

Регионалният съвет на Северозападен район взе решение КИТИ с инвестиции в републиканска пътна мрежа да се включат в Общата програмна концепция на региона, само ако се финансират с ресурс извън европейския такъв, т.е. със собствени средства на АПИ. Мотивите за това решение са ограниченият обем на европейските фондове (286 млн. лв. за целият регион за всички типове инвестиции, при КИТИ на АПИ от 314.4 млн. лв.), които следва да се използват приоритетно за инвестиции в общински пътища, за които няма друг целеви приходоизточник на местно ниво; наличието на приходоизточници за финансиране на републиканската пътна мрежа и ежегодните бюджети на АПИ, от които остава голяма сума неусвоени средства, които се връщат в държавния бюджет. Подобна дискусия е водена от РСР и на Югоизточния регион. Сходен на СЗР дисбаланс в КИТИ на АПИ се наблюдава и в ЮЦР (инвестиции за 226 млн. лв., при налични 195 млн. лв.).

Въпросът за многомилионните концепции на АПИ с оглед на ограничения европейски ресурс, е обсъждан с предходното ръководство на МРРБ. Поет бе ангажимент за преглед на планираните инвестиции, в т.ч. проектна готовност и прецизиране калкулирането на разходите, осигуряването където е възможно на над 50% съфинансиране на пътните проекти. Изпълнението на ангажимента, касаещ съфинансирането е факт само за един проект за инвестиции в СЦР. По изчисления на екипа на НСОРБ, планираните от АПИ инвестиции, заложени в КИТИ на 5-те района за планиране, с вече учредени РСР, са на обща стойност на искана БФП от 859.7 млн. лв.

С оглед на изложеното и при отчитане на важността на планираните от АПИ инвестиции за развитието на регионите, считаме че ще е удачно вземането на политическо решение включените пътни проекти на АПИ в КИТИ, на фаза 2 на интегрирания териториален подход, да се финансират със собствен ресурс на Агенцията или да се обезпечи възможно най-голям дял тяхно съфинансиране. НСОРБ е на разположение за работна среща конкретно по тази тема, за намиране на работещо решение.

  1. По организирането на заседанията:
  • На членовете на РСР бе предоставен огромен обем от материали, в порядъка на хиляди страници, част от които сканирани с недобро качество. Това за в бъдеще предопределя необходимостта от осигуряването на достатъчно време за преглед и запознаване на членовете на РСР с предоставени им материали, в т.ч. същите да са във вид и формат, позволяващи прочитането им;
  • Небоходимо е предоставяне от страна на Секретариатите на синтезирана и в разбираем вид информация по темите от дневния ред, в т.ч. ясни указания за нормативните изисквания, необходимият кворум за вземането на отделните решения и др.;
  • Провеждане на обучения/ срещи, предхождащи заседанията за разясняване на ангажиментите на членовете на Съветите, в т.ч. по участието на определените заместник-представители на общините при невъзможност на титулярите да се включат в заседанията.

3.По провеждането на заседанията:

  • Осигуряване на необходимия кворум за вземането на решения, в т.ч. недопускане на нарушения от страна на Секретариатите за обезпечаването му - на някои от заседанията на РСР бяха допуснати да участват заместник – кметове на общини, вместо да бъдат ангажирани кметове, които са избрани за заместник – представители;
  • Участие в заседанията на представители на отговорните ведомства/ Управляващите органи на програмите, подкрепящи ИТИ, които да предоставят конкретни отговори на поставени от членовете на РСР въпроси. Като неясни се очертаха въпросите, свързани с т.нар. смесени КИТИ, т.е. предвиждащи дейности на териториите на повече от един регион- формиране на финалните им оценки, финансиране на инвестиции в обхвата им, ако в единия регион има наличен ресурс, но в друг такъв липсва. Яснота е необходима и по отношение на координацията и най-вече на времевия график по отварянето на поканите по фаза 2 от отделните програми, сроковете и изискванията за кандидатстването по тях, планирането на евентуална втора покана за набиране на КИТИ и др.;
  • Отделяне на по-голямо внимание при определянето на представителите на РСР в Комитетите за наблюдение на европрограмите, в т.ч. цялостно попълване на позволената квота (1+3). Понастоящем при насрочено заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство, който предстои да разгледа Концепция за приоритетна подкрепа на Северните райони от Кохезионната политика, се оказва че РСР нямат излъчени представители в същия.

4.По анонсирането на резултатите от заседанията:

  • Необходимост от публичност и прозрачност и предоставяне на информация за резултатите от дейността на Съветите, чрез изготвянето на материали от експертните им звена (ОИЦ-те) и разпространяването им от секретариатите на РСР;
  • Изпълнение на нормативната разпоредба, която указва, че Общата програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и списъците към нея се публикуват в срок 5 работни дни след приключване на работата на широкия състав на РСР на интернет страницата на всяка от финансиращите програми и/или на Единния информационен портали в ИСУН.

За съвместното и своевременното адресиране на констатираните открити въпроси, екипът на НСОРБ е на разположение и в готовност за оказване на съдействие както на представителите на общините в Регионалните съвети за развитие, така и на секретариатите им.

Категории
Проекти