Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Информация за проблемите на общините при управление на язовирите

Информация за проблемите на общините при управление на язовирите

27.04.2022

НСОРБ

ДО

Г-АСЕН ВАСИЛЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Информация за проблемите на общините при управление на язовирите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

Изпращам на Вашето внимание настоящата информация в изпълнение на ангажимента, който поех пред Вас по време на заседанието на Координационния съвет по концесиите, проведено на 13 април 2022 г.

Както имах възможността да Ви информирам, цялостно представяне на проблемите на общините по управление и безопасна експлоатация на язовирите изпратихме в отговор на писмо на вицепремиера г-жа Корнелия Нинова (приложено към настоящото).

Най-обобщено по темата можем да представим следното:

  • Общините са собственици на 4 962 бр. язовири, което съставлява над 72% от броя на всички язовири в страната.
  • Тези язовири са прехвърлени в собственост на общините с редица нормативни актове през 90-те години на миналия век, без да се иска съгласието на местните власти.
  • В общия случай те са средни и малки язовири, наследени от закрити стопански субекти (ТКЗС, АПК, ДЗС, напоителни дружества и др.) и общините ги поемат в незавидно състояние – неподдържани продължително време, без проектна и техническа документация.
  • След 2015 г. със законови промени бяха въведени много високи изисквания по поддържането и безопасната експлоатация на язовирите. За изпълнение на тези изисквания общините не разполагат с експертен капацитет, но най-вече с необходимите значителни финансови ресурси.

За да намери решение на тези тежки проблеми за общините, както и с цел да се постигне устойчива рамка за безопасната експлоатация на язовирите с оглед опазване здравето, живота и имуществото на гражданите, НСОРБ предприе редица инициативи за законови промени. Основната ни цел беше класифицирането на язовирите по големина и степен на опасност, което да доведе до приоритизиране на мерките и адекватно насочване на недостигащия финансов ресурс. Така са стигна до промените в Закона за водите от 2018 и 2019 г., като по инициатива на правителството тогава беше въведена правната възможност общините да прехвърлят на държавата язовири, за които те не могат да осигурят поддържането.

На основание на тази законова възможност общините, след решения на общинските съвети, заявиха пред областни управители желание да прехвърлят 2 717 язовира (от всичките 4 962 тяхна собственост). За съжаление резултатите от това не са никак обнадеждаващи – приети от областните управители са едва 500 язовира, издадени са откази за приемане на 1 364 язовира (в много случаи в несъответствие с предвидените в закона само 3 основания за отказ), а по останалите случаи няма решения на областните управители, въпреки предвидения в закона срока за произнасяне.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

От представените по-горе обстоятелства е очевидно, че у нас няма действаща устойчива рамка за управлението и безопасната експлоатация на язовирите, което в много случаи води до високи рискове за здравето, живота и имуществото на гражданите. През 2019 г. държавата насочи към ДКК ресурс от 500 млн. лв. (впоследствие нараснали на над 600 млн. лв.) с презумпция ремонт и привеждане в безопасно състояние на язовирите, прехвърлени от общините на държавата. Фактите са, че реално са прехвърлени под 20% от заявените от общините язовири, а за резултатите от извършените ремонти сте информиран по-добре и от нас.

Убедени сме, че ако такъв ресурс беше насочен към общините, в качеството им на собственици на язовирите, сега щяхме да имаме много по-значими и безспорни резултати.

В тази връзка смятаме за удачно да се обмисли вариант за значително по-ефективно използване на публичния ресурс с цел безопасна експлоатация на язовирите. За целта предлагаме в Целевата субсидия за капиталови разходи на общините да бъде включен компонент „Ремонт на язовири“. Средствата могат да бъдат целесъобразно планирани за общини на база предписанията на контролния орган (ДАМТН) и изготвено проектиране на строителните дейности. Разбира се, както и в другите случаи на използване на целевата субсидия, средствата ще се изразходват съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и при строг предварителен и последващ контрол както от Министерство на финансите, така и от другите контролни органи.

Разчитаме да проведем конструктивен диалог по направеното предложение, за да постигнем значително по-ясни ползи за обществото ни в управлението и безопасната експлоатация на язовирите.

Приложено: Писмо на НСОРБ до вицепремиера Корнелия Нинова