Зелената сделка влиза трайно в българските общини

18.02.2021

255

Кметовете на Велико Търново, Враца, Габрово, Монтана и Видин взеха участие в конференция по проблемите на енергийната ефективност, организирана от Центъра за енергийна ефективност „Ен Ефект“ по инициатива на евродепутата Ева Майдел.

Към участниците във форума отправиха послания вицепремиерът Томислав Дончев и депутата от ЕП Йежи Бузек  - премиер на Полша в периода 1997 – 2001 г. и председател на Европарламента от 2009 до 2012 г.

  

Новият етап в регионалното развитие възлага значителни отговорности на кметовете по прилагане на принципите на Зелената сделка. Една от първите стъпки е въвеждането на системни методи за управление на енергопотреблението. Общинското енергийно планиране е сравнително нова задача за местните администрации, която ще придобива все по-голямо значение в цялостните концепции за развитие на регионите. Бъдещите проекти, насочени към постигане на екологичен и енергиен ефект, ще трябва да бъдат подготвяни и осъществявани на нов пазарен принцип, което изисква привличане на повече частни инвестиции и в публичната сфера.

Вече функционира уеб-базирана система за общински енергиен мениджмънт, която дава възможност на общините да оценят реалното потребление в публичния сектор и ефективно да планират бъдещите инвестиции. Габрово и Бургас прилагат активно модела, който значително разширява и възможностите за преценка в избора на финансиращи инструменти или институции.

Председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов подчерта, че вече е особено важно общините да осмислят енергийната ефективност не само като инвестиции в саниране, но и като сложен комплекс от дейности, свързани с екологичния транспорт, използването на енергия от възобновяеми източници, развитието на нови производства, които оползотворяват отпадни суровини. Като важно условие за успех в прилагането на зелените политики, той очерта необходимостта от своевременното и компетентно информирането на гражданите, повишаването на екологичната култура на всеки един и превръщането на общността в съмишленик на местната власт.

  

Кметът на Враца и член на УС на НСОРБ Калин Каменов обърна внимание на един от болните въпроси в дейността на администрациите по места – нерегламентираните сметища. Проблемът обикновено се разглежда в контекста на дилемата „неизвестен извършител“ – „виновен кмет“. „Време е да осмислим този проблем и да открием в него възможностите“ – подчерта в своето изявление Калин Каменов и даде пример от други европейски държави, които успешно използват генерираните отпадъци за добив на енергия, с което решават едновременно два проблема – намаляват замърсяването и разходите.

Той обърна внимание, че за България санирането на сградите е първостепенен приоритет, по мнението на гражданите, но те трябва да бъдат активно включени в процеса, защото управляваната от него община, например, в първия етап от действието на Националната програма е загубен ценен ресурс и време, за да бъдат преодолени изкуствено формираните негативни нагласи.

Обновяването на градския транспорт и преминаването към екологични превозни средства, използването на потенциала на слънчевата и вятърната енергия са направленията, в които българските общини в близките няколко години трябва да фокусират усилията си, смятат участниците във форума.

Община Враца започва изграждането на пасивен спортен комплекс като очакванията са, че разходите за енергия, необходима за функционирането на съоръжението ще бъде с 50% по-ниска от обичайното. В плана за интегрирано развитие на общината са заложени инвестиции във възобновяеми източници, които допълнително ще намалят разходите за енергия в санираните жилищни сгради.

  

Габрово е един от лидерите по изпълнение на проекти, свързани с енергийната ефективност. Кметът на общината Таня Христова е и председател на УС на общинската мрежа Екоенергия, която помага местните и националните власти в ефективното прилагане на иновативни устойчиви решения.

Още преди 6 години в Габрово е изградена първата пасивна детска градина, а в значителна част от сградите от общинската образователна инфраструктура, които се обновяват, се изграждат соларни или фотоволтаични системи.

„Енергийната ефективност не е инцидентен проект или мярка, която да се реализира с 1 или 2 проекта. Това е стратегия, която трябва да трансформира нашето мислене и отношение към околната среда“ – подчерта кметът на Габрово Т.Христова. Тя обърна внимание, че енергийната ефективност не е свързана само с намаляване на потреблението, но и с подобряването на здравословната среда за живот и пряко обвързана и с преработката и производството на енергия от възобновяеми източници. Тя подчерта, че сериозно предизвикателство пред българските общини на този етап е намирането на адекватни модели и механизми, които да съчетават публичния и частния ресурс. Това е възможност за приемане на иновативни решения по локални проблеми и за реална децентрализация на възможностите, които предоставят ЕС и националните програми.

Община Монтана вече участва в два европейски проекта, които насърчават преминаването към екогорива за отопление на домакинствата, сподели кметът на общината и член на УС на НСОРБ Златко Живков. Според него е от особено значение да бъдат прилагани и други механизми за ограничаване на замърсяването и за това са необходими редица законодателни промени. Общината значително разширява газоснабдителната си мрежа и това е една от важните инвестиции, които срещат публичните и частните интереси.

  

Въпросът за източниците на енергия винаги е бил ключов в геостратегически план във всички периоди на историята, подчерта в своето изказване кметът на Видин д-р Цветан Ценков. „В следващите 100 години проблемите с енергетиката ще останат водещи, но в отношението си спрямо енергийните източници, ние показваме, че  сме доста изостанали като цивилизация“ – сподели той. Общините са „първата основна тухла“ в изграждането на устойчиво общество и отговорностите, свързани с енергийната ефективност трябва да са сред водещите приоритети на местната власт, подчерта д-р Ценков. На фона на предстоящите дискусии по новите стратегически документи в областта на управлението на отпадъците, пълно неразбиране на отговорността на всеки гражданин по темата е тревожно. Общината работи над проект за въвеждане на компостираща система, която ще произвежда енергия. Кметът на Видин подчерта важността на създаването на ефективни партньорства на научни структури в този процес. Видин вече работи активно с катедрата по „Енергетика“ на Минно-геоложкия университет.

Предизвикателствата на устойчивото развитие провокират и бъдещите структурни промени в оганизацията на работа на местната администрация във Видин. Общината предвижда да създаде собствено дружество, което ще бъде ангажирано с цялостната подмяна на уличното осветление и ще отговаря за ефективното му управление, ще работи по изграждане на вятърни и слънчеви електроцентрали в малките населени места и ще планира и организира газифицирането на общината. Предвижда се дружеството да получи и лиценз да търговия с енергия. Община Видин активно работи и по изграждането на източници за производство на водород за енергийните нужди на региона. Амбициозни са плановете на общината и по цялостната промяна в системата на градския транспорт, като Видин се насочва не към хибридни транспортни средства, а към изцяло електрически автобуси.

За региона въвеждането на широк спектър от устойчиви механизми за развитие е от особена важност, защото това е важно условие за превръщането на индустриалната изостаналост на северозапада в конкурентно предимство. Екологичното земеделие и производството на чисти храни са приоритет, който ЕК поставя в политиката за следващия 30-годищшен период, но фундамента за успехът в бъдеще, трябва да бъде поставен с решенията днес, подчерта д-р Ценков.

  

Значителен финансов ресурс за устойчива трансформация предвиждат в новия програмен период пакета от европейски и национални инструменти.

Новата прогпрама „Хоризонт Европра“ предвижда в следващите 7 години  100 млрд евро да бъдат инвестирани в наука и иновации за енергийни и климатични проекти. В този аспект за българските общини най-важната стъпка на този етап е създаването на пълноценни контакти с други европейски местни власти и изграждане на трайни партньорства, които са важно условие за получаване на финансиране, подчерта евродепутатът Ева Майдел. Значителен ресурс ще предостави и Европейската инвестиционна банка за реализиране на зелени проекти.

 

Центъра за енергийна ефективност „Ен Ефект“ е разработил справочник „Възможности за българските региони в светлината на европейската зелена сделка, който можете да изтеглите от прикачения файл.