Зелената сделка – практически решения

21.04.2021

123

Над 120 участници се включиха в онлайн дискусията за постигане на устойчивото развитие чрез мерки в сферата на енергийната ефективност. Събитието, организирано от НСОРБ и Посолството на Франция в България, представи националния контекст и опита на местните власти от България и Франция за постигане на по-високи екологични стандарти. Фокус в програмата на форума бе енергийната ефективност на сградите, като комплекс от дейности, далеч надхвърлящи популярната представа за саниране.

Към участниците в уебинара се обърна Н.Пр. г-жа Флоранс Робин - посланик на Франция в България. Тя открои важността на децентрализацията за намиране на ефективни локални решения. Темата за енергийната ефективност има два ключови аспекта, подчерта посланик Рубин. Глобалният - намаляването на емисиите парникови газове и локалният – борбата с енергийната бедност.

  

При откриването на събитието, изпълнителният директор на НСОРБ, Силвия Георгиева изказва своята благодарност към екипа на Посолството на Франция за ползотворното сътрудничество. „Без съмнение обменът на добри практики е от ключово значение за развитието на местните общности в двете страни. Имаме какво да споделим и да научим едни от други“, каза Силвия Георгиева и обърна внимание, че за успешния местен подход към глобалните проблеми големината на общините и средствата, с които разполага, не са решаващи. Водещи фактори за екологичната промяна са критичното и иновативно мислене и политическата решимост, сподели тя.

В деловата част на форума Цветелина Атанасова, заместник-главен директор на ГД „Стратегическо планиране, програмиране и програми за регионално развитие“ с функции на РУО на ОПРР 2014-2020 представи постигнатото по отношение на енергийната ефективност по ОПРР и говори за поуките от първите два програми периода.

  

Представителят на Министерство на енергийния преход на Франция Ив-Лоран Саповал подчерта, че за постигането на целите на зеления преход от изключително значение е не само наличието на адекватно законодателство, но и ясното разбиране, че това е продължителен процес, който изисква усилията на много структури. Г-н Саповал разказа за различни програми във Франция, които съпътстват усилията за подобряване на енергийната ефективност. Те се простират от задълбочено изследване на въпросите на енергийната ефективност и енергийната сигурност и ролята на териториалните органи на властта в моделирането на усилията, до конкретни примери за подкрепа на гражданите и бизнеса: наръчници, представящи всички финансови възможности за подкрепа на начинания, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност; ваучери и безлихвени кредити в помощ на собствениците на жилища; данъчни облекчения, подкрепа за бедни семейства; строги законови изисквания към характеристиките на новостроящите се сгради и др. Само в Плана за възстановяване, който френското правителство е приел, са заложени 6,7 млрд. евро за цялостно реновиране на сградите, така, че те да потребяват оптимални нива енергия и да имат минимален климатичен отпечатък. За рационалното използване на този ресурс под егидата на държавата е създаден Алианс за споделена отговорност, който обединява всички заинтересовани страни в процеса: институции, местни власти, строителен бизнес, развойни центрове, производители на иновативни строителни материали, компании в сферата на технологиите и енергийния мениджмънт и др. Всяка година е предвидено държавата да отчита напредъка по прилагането на Плана и съвместно с партньорите да бъдат търсени по-успешни решения.

Бургас – сред лидерите в енергийната ефективност

Заместник-кметът на община Бургас инж. Чанка Коралска акцентира върху високите цели и предизвикателства на ниво ЕС за постигане на климатичната неутралност до 2050 г. и ролята на общините. „Местните власти са истинските двигатели на промяната“, подчерта тя. Инж. Коралска представи мерките за енергийна ефективност, предприети от община Бургас и ефекта, който те постигат. При разработване на своите краткосрочни и средносрочни цели местната администрация се позиционира веднъж като потребител на енергия и насочва усилията си мерки за намаляване на разходите и въздействието върху околната среда. От друга страна общината играе ролята на мотиватор, като със своя пример оказва влияние и върху гражданите. Усилията на община Бургас са насочени не само към въвеждане на мерки за енергийна ефективност в публични и многофамилни жилищни сгради, но и към модернизация на градската транспортна система, изграждане на система от зарядни станции за електромобили, насърчаване на алтернативните начини на придвижване, обновяване на уличното осветление. Бургас е пилотна община по въвеждане на система за енергиен мениджмънт. Програмата за енергийна ефективност на общината предвижда инвестиции в изграждане мощности за добив на енергия от възобновяеми източници върху общински сгради.

  

От Червен бряг започва използването на водорода като енергия

В рамките на форума кметът на община Червен бряг Цветан Димитров представи първият реализиран с общински средства пилотен проект за използване на водорода като гориво в обществена сграда. Системата е внедрена в отоплителната система на СУ „Д-р Петър Берон“ и кметът на общината със задоволство отчете първите положителни резултати: 40% по-нисък разход на гориво, по-малко вредни емисии, значително подобряване на комфорта в учебното заведение. Очакванията са за възвращаемост на вложените средства до 3 години.

 „Общините можем да дадем пример какво е бъдещето. За мен е важно кметовете да покажем сериозна инициативност, защото каквито и да са политиките, тяхната реализация се осъществява на място – в общините“ – подчерта Цветан Димитров. Той очерта и ключовата роля на общините в процеса към промяна на обществените нагласи и реални стъпки към зеления преход: смело да заемат своята лидерска позиция, да подкрепят иновациите, да информират и мотивират гражданите и да споделят своя опит, за да станат постоянен проводник на добрите решения. Община Червен бряг планира да развие проекта, като изгради инсталация за самостоятелно производство на електрическата енергия, необходима за електролитния процес. Местната администрация работи активно по обновяване на транспортните средства, ползвани от училищата и преминаването им към екологично чисто гориво, както и за привличане на частни инвеститори за изграждане на ВЕИ паркове и производство на зелен водород.

Еврометрополия Страсбург - Зеления пакт на практика

Тиери Вилм, директор “Енергийна мисия, възобновяеми източници и енергийни мрежи” в Еврометрополия Страсбург участва от френска страна в уебинара, посветен на съвременните подходи към енергийната ефективност.

Преди 3 г. френските местни власти започват работа по разработване на своите климатични планове, насочени към планиране на целия комплекс от мерки за намаляване на парниковите газове, увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници и снижаване на потреблението.

“Ние разсъждавахме как да изградим една територия, която да е независима, сама да произвежда възобновяема енергия, умерено да потребява и да бъде климатично неутрална“ – така обясни подхода към изготвянето на стратегическия документ г-н Вилм. Климатичният план се отнася за всички области на живот – отопление, климатизация, транспорт и засяга гражданите, сектора на услугите, производствата и публичния сектор. Целта на предвидените мерки е до 2027 г. наполовина да намалее използването на енергия в еврометрополията, която обхваща 32 общини и население от почти половин милион жители. В момента в процес на реализация е мащабен проект, съвместно със съседна Германия, за оползотворяване на енергията, отделяна при производството в голямо стоманодобивно предприятие. Значителна част от нея се предвижда да бъде насочена към отоплителните системи на селищата от двете страни на границата.

Като едно от най-сериозните предизвикателства, г-н Вилм открои реновирането на съществуващите сгради в Страсбург, особено онези, които имат историческа и архитектурна стойност.

Климатичният план е разработен с хоризонт от 30 години и предвижда специални пакети от мерки за сградите в сектора на услугите / търговски площи, офис сгради, публични здания и пр./, мерки за бизнеса, който трябва да бъде заинтересован да въведе различни по вид мерки за енергийна ефективност, пакет от дейности, приложими за жилищните сгради и т.н.

Освен подкрепата, предоставяна в рамките на правителствените програми, местната власт активно предоставя логистична помощ на собствениците, които желаят да обновят домовете си, с различни схеми, включително и чрез създаване на смесени дружества. В местното законодателство вече са въведени строги изисквания за премахване на течните горива като източник за отопление на сградите, осъществява се строг контрол на влаганите строителни материали, насърчават се инвестициите в различни възобновяеми източници на енергия.

   

Какво чакаме още – един елзаски модел за енергийна независимост

Един от лидерите в процеса на създаване на пълна енергийна автономност е малката община Юнгерсайм. Нейният кмет г-н Жан-Клод Менш сподели с участниците рецептата за успех на своите съграждани „21 действия за едно селище в преход“.

На първо място в списъка на задачите, според него, винаги трябва да бъде поставяна личната ангажираност на цялата общност. Общината трябва да прецизира действията си, за да гарантира достатъчно възможности за свободна изява на икономическата активност на гражданите и да съдейства на производителите да преориентират своя бизнес. С не по-малко значение е партньорството с научните среди. Малката община Юнгерсайм, например, си сътрудничи в усилията си за намаляване на парниковите газове с Университета в Киото, Япония. Местната власт има последователна политика за изграждане на мощности за енергия от възобновяеми източници и всички публични сгради и съоръжения я използват приоритетно. От 2006 г. уличното осветление е изцяло енергоспестяващо. Целият процес е съпроводен с мерки за опазване на биологичното разнообразие и в тази дейност активно се включват ученици и доброволци от региона. Общината вече се е превърнала в привлекателно място за зелени инвестиции и на нейна територия е изградено селище с изцяло автономни сгради. На територията на общината от началото на века не се използват пестициди, а общината е един от многото производителите на екологично чисти храни. За опита на тази Община в Елзас е създаден документален филм „Какво чакаме още“, който Френското посолство представя в Деня на Земята онлайн.