Здравно-профилактичните карти на децата да се изпращат от личните лекари до детските заведения и училищата по електронен път

31.08.2021

817

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в контекста на настоящото разпространение на SARS-CoV-2 и неговите варианти в страната, препоръчваме здравно-профилактичната карта на детето или ученика да се предоставя по служебен път от общопрактикуващия лекар на училищата/детските заведения (напр. по електронна поща), а при невъзможност да бъде изисквана на хартиен носител от медицинските специалисти в учебните и детските заведения до края на календарната 2021 година. За това свое указание информира в писмо до НСОРБ Главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, обн. ДВ. бр. 38 от 9 май 2000 г., в седемдневен срок от началото на учебната година личният (семейният) лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година (здравно-профилактичната карта).