Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г.

21.12.2020

140

 

На 18 декмеври се проведе осмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 http://www.ipacbc-bgrs.eu/ .
По време на онлайн сесията на СКН бе представен напредъка в изпълнението на Програмата и взето решение за изменение на бюджета за техническа помощ за периода 2020-2023 г. Договорен е 100% от бюджета от 68 млн. лв. на Програмата. Към бенефициентите са разплатени почти 40 млн. лв., което е около 60% от него.
В същия ден се проведе и заседание на Съвместната работна група за подготовката на Програмата за програмен период 2021-2027 г. Основен акцент беше обсъждането на логиката на интервенции и обхвата на Програмата. Намеренията са бъдещата програма да е с три приоритетни оси (ПО) https://www.namrb.org/napredva-podgotovkata-na-badeshtchata-programa-za-satrudnitchestvo-sas-sarbiia :

  • ПО 1 „Конкурентоспособен граничен регион“: подкрепа за МСП, с дял 15% от общия бюджет по Програмата. Подкрепата ще бъде под формата на безвъзмездни средства, ваучерни схеми и други инструменти, като проектите ще се изпълняват по опростени административни процедури;
  • ПО 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“: подкрепа за интегрирани междусекторни проекти, които имат за цел да стимулират икономическото развитие в региона и да насърчават партньорствата между властите, гражданското общество и бизнеса за намиране на решения за местните нужди, с дял 55% от общия бюджет по Програмата;
  • ПО 3 „По-устойчив граничен регион“: адаптиране към климатичните промени, управление на риска и устойчивостта при бедствия, с дял 20% от общия бюджет по Програмата. Предвижда се стратегически проект за преоборудване с модерна техника и защитни средства на структурите на МВР и мащабна кампания за подготовка на населението за реакция при природни бедствия, включително доброволчески организации, бизнеси, студенти и ученици и други групи. Ще се разшири съществуващото сътрудничество между двете страни, чрез разработване на съвместни политики, протоколи, процедури и подходи за предотвратяване на риска и бързо реагиране при потенциални извънредни ситуации като пожари, наводнения и други природни бедствия и извънредни ситуации.


Предстои публично обсъждане на програмната логика на бъдещата програма, която се планира да бъде подготвена в следващите 4-5 месеца.