Заседание на Комитета за наблюдение по ОПИК

25.09.2020

142

 

Заседанието на Комитета по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), в което участва парламентарният секретар на  НСОРБ, Благой Станчев, в качеството му на заместник-титуляр, се проведе на 17 септември в гр. София.

Членовете на Комитета одобриха изменение на текстовете на програмата. То е свързано със завишаването на ресурса й с 30 млн. лв., които се прехвърлят от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

Наличните свободни средства по програмата и допълнителният ресурс от 30 млн. лв. са прехвърлени към Приоритетна ос 2 за увеличаване на подкрепата за предприятията, засегнати от кризата, причинена от пандемията COVID-19. Съгласно предоставените данни, средствата за подкрепа за МСП, засегнати от кризата, причинена от пандемията COVID-19 от ОПИК, са в размер на 942 млн. лв. Те ще се използват за осигуряване на оборотен капитал и/или инвестиции за МСП чрез безвъзмездна финансова помощ /БФП/ (717 млн. лв.) и финансови инструменти (225 млн. лв.). Средствата ще се насочат към 2 текущи процедури- за подкрепа на микро, малки и средни предприятия, както и към 4 процедури в процес на подготовка, за подкрепа на: автобусните превозвачи, МСП от туристическия сектор, малки предприятия с оборот за 2019 г. над 500 хил. лв. и за адаптиране на дейността на МСП в условията на COVID-19. Предвижда се и част от средствата да се използват за над-договаряне на вече обявени процедури и/или планирани за обявяване.

Комитетът дискутира и одобри и методологии и критериите за подбор на операции по три процедури- за подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 г.; за адаптиране на дейността на МСП, както и за осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива. По тях се предвижда подкрепа за юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, в диапазона от 3 хил. лв. до 75 хил. лв., за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19.

В рамките на заседанието се взе решение процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ да се наддоговори с 68 млн. лева.

Членовете на Комитета, разгледаха изпълнението на настоящата програма и се запознаха с подготовката на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията за следващия програмен период, 2021-2027 г.