Започват преговорите с ЕК по Споразумението за партньорство 2021-2027

27.04.2022

173

 

Днес, 27-ми април, Министерският съвет одобри Споразумението за партньорство на Република България за периода 2021-2027 г., като основа за официално изпращане и завършване на преговорите с Европейската комисия - https://www.eufunds.bg/bg/node/9772  

Споразумението за партньорство, изготвяно от всяка държава членка, е стратегически документ, в който са изложени стратегическата ориентация за програмирането и условията за ефективното и ефикасно използване на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури в периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2027 г.

Решението е важна стъпка във финализирането на подготовката за програмен период 2021-2027 г. и предпоставка за одобрение от ЕК и на Програмите включени в Споразумението за партньорство.

Приетото от МС Споразумение за партньорство, е публикувано на: https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2022-04/%D0%A1%D0%9F%202021-2027%2022%2004.pdf

Резюме на Споразумението, изготвено от екипа на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/sporazumenie-za-partnaorstvo

 

С друго прието днес Решение, се дава възможност за пренасочване на средствата към процедури за подкрепа на бежанците от Украйна в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и Оперативна програма за храните чрез преразпределение на финансовия ресурс, предоставен на ОПРЧР по механизма REACT-EU за 2022 г.