Започва приема за подготвителни дейности по ВОМР

09.05.2022

237

 

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020  (ПРСР) обяви прием на проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ https://www.eufunds.bg/bg/vomr/node/9840.

Допустими кандидати по приема, са:

  • Местни инициативни групи (МИГ), които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  • Представители на публичния сектор (общини), определени за водещи партньори в местни партньорства;
  • Представители на стопанския сектор, определени за водещи партньори в местни партньорства;
  • Представители на нестопанския сектор, определени за водещи партньори в местни партньорства.

Бюджетът на приема е 3 500 000 евро или 6 845 300 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект, е:

а) до левовата равностойност на 30 000 евро (58 674 лева) за кандидат - местно партньорство, на територията на което не е прилаган подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г.;

б) до левовата равностойност на 25 000 евро (48 895 лева) за кандидат - местно партньорство или МИГ, на територията на което (цялата или част от територията, за която се кандидатства), е прилаган подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г.

 

По подмярката ще се финансират дейности, свързани с учредяване на МИГ, популяризиране на подхода ВОМР, разработване на стратегии за ВОМР, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията.

Проектните предложения се депозират в ИСУН 2020 до 31 юли 17.30 часа.

Пълният пакет документи (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието: www.mzh.government.bg, Единният информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg, както и в ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg